A A A A A
Latvijas Bībele 1685

Ezekiel 51
Un tu, cilvēka bērns, ņem sev asu nazi, bārdas dzinēja nazi tev būs ņemt, un nodzen ar to savu galvu un savu bārdu; pēc ņem svarus un dali tos (matus).
2
Trešo tiesu sadedzini ar uguni pilsētas vidū, kad aplēģerēšanas dienas pagalam; trešo tiesu ņem un sacērt to ar zobenu viņai visapkārt, un trešo tiesu izkaisi vēja, un es izvilkšu zobenu viņiem pakaļ
3
Un ņem no tiem kādu mazumiņu un iesien to savas drēbes stūrī,
4
Un ņem vēl no tiem un iemet ugunī un sadedzini tos ar uguni; no tiem izies uguns pār visu Izraēla namu.
5
Tā saka Tas Kungs Kungs: šī ir Jeruzāleme, ko es esmu iecēlis vidū starp pagāniem, un viņai visapkārt ir zemes.
6
Bet viņa turējās pretī manām tiesām, noziegdamās vairāk nekā pagāni, un maniem likumiem nekā tās valstis, kas viņai visapkārt; jo tie ir atmetuši manas tiesas un nav staigājuši manos likumos.
7
Tādēļ Tas Kungs Kungs tā saka: Tāpēc ka jūs vairāk trakojāt nekā tie pagāni, kas apkārt ap jums, un manos likumos nestaigājāt un nedarījāt manas tiesas un nedarījāt pēc to pagānu tiesām, kas apkārt ap jums, -
8
Tāpēc Tas Kungs Kungs tā saka: redzi, es (celšos) pret tevi, tiešām, es pats! Tavā starpā es turēšu tiesu priekš pagānu acīm.
9
Un es darīšu tavā starpā, kā es vēl neesmu darījis un kā vairs nedarīšu, visu tavu negantību dēļ.
10
Tāpēc tēvi ēdīs savus bērnus tavā starpā, un bērni ēdis savus tēvus, un es tavā starpā turēšu tiesu un visus tavus atlikušos izkaisīšu visos vējos.
11
Tādēļ, tik tiešām kā es dzīvoju, saka Tas Kungs Kungs: Tāpēc ka tu esi sagānījusi manu svēto vietu ar visādiem gānekļiem un ar visādu negantību, tad es cirpšu, un mana acs nežēlos, un es netaupīšu.
12
Trešā tiesa no tevis nomirs ar mēri un iznīks tavā starpā badā, un trešā tiesa kritīs caur zobenu visapkārt ap tevi, un trešo tiesu es izkaisīšu visos vējos, un es izvilkšu zobenu tiem pakaļ.
13
Tā mana dusmība pilnīgi notiks un mana bardzība izgāzīsies uz viņiem, un es pie tiem atriebšos, un tie sajutīs, ka es esmu Tas Kungs, kas savā karstumā runājis, kad savu bardzību pret tiem pilnīgi būšu parādījis.
14
Es tevi likšu par tuksnesi un par kaunu starp tiem pagāniem, kas visapkārt ap tevi, priekš visu to acīm, kas iet garām.
15
Un tu būsi par apsmieklu un kaunu, par mācību un biedēkli tiem pagāniem, kas visapkārt ap tevi, kad es tevi sodīšu dusmībā un bardzībā un ar briesmīgām sodībām, - es Tas Kungs to esmu runājis, -
16
Kad es izsūtīšu pret tiem niknas bada bultas, kas nomaitās, ko es izsūtīšu jūs nomaitāt; un es vairošu badu pār jums un jums atņemšu maizes padomu.
17
Un es pār jums sūtīšu badu un niknus zvērus, tie laupīs tavus bērnus; un mēris un asinis ies apkārt tavā starpā, un es vedīšu zobenu pār tevi; es Tas Kungs to esmu runājis.