A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 441
Un viņš mani veda atpakaļ pie svētās vietas ārējiem vārtiem, kas ir pret rīta pusi, un tie bija aizslēgti.
2
Un Tas Kungs uz mani sacīja: šie vārti lai stāv aizslēgti, tie nav jāatver, un neviens pa tiem lai neieiet, tāpēc ka Tas Kungs, Izraēla Dievs, pa tiem ir iegājis, tāpēc lai tie stāv aizslēgti.
3
Par valdnieku jāsaka: kas valdnieks, tas lai tur sēž, maizi ēst Tā Kunga priekšā; pa vārtu priekšnamu tam būs ieiet un pa to pašu ceļu tam būs iziet.
4
Un viņš mani veda pie ziemeļa vārtiem nama priekšā, un es redzēju, un raugi, Tā Kunga godība piepildīja to namu; tad es kritu uz savu vaigu.
5
Un Tas Kungs sacīja uz mani: cilvēka bērns, ņem vērā un redzi ar savām acīm un klausies ar savām ausīm visu, ko es ar tevi runāju par visiem Tā Kunga nama likumiem un par visiem viņa baušļiem, un ņem vērā tā nama ieejamo vietu ar visām tām svētās vietas izejamām vietām.
6
Un saki uz tiem pārgalvīgiem, uz Izraēla namu; tā saka Tas Kungs Kungs: nu ir gan, Izraēla nams, ar visu jūsu negantību.
7
Ja jūs esat ieveduši svešiniekus ar neapgraizītām sirdīm un neapgraizītām miesām, ka tie bija manā svētā vietā, to sagānīt, manu namu, kad jūs upurējāt manu maizi, taukus un asinis, un tie manu derību lauza pie visām jūsu negantībām.
8
Un jūs neesat izpildījuši savu svēto kalpošanu, bet citus sev esat iecēluši, kalpot manā svētā vietā.
9
Tā saka Tas Kungs Kungs: nevienam svešiniekam, kam neapgraizīta sirds un neapgraizīta miesa, nebūs ieiet manā svētā vietā, no visiem tiem svešiniekiem, kas ir starp Izraēla bērniem.
10
Bet tie leviti, kas tālu no manis atkāpušies, kad Izraēls maldīdamies no manis nomaldījās saviem elkiem pakaļ, tie gan nesīs savu noziegumu.
11
Un tiem būs kalpot manā svētā vietā par sargiem pie nama vārtiem, un tiem būs to namu apkopt, tiem būs kaut dedzināmos un kaujamos upurus priekš tiem ļaudīm, un viņu priekšā stāvēt, viņiem kalpodami.
12
Tāpēc ka tie viņiem ir kalpojuši viņu elku priekšā un Izraēla namam bijuši par apgrēcību uz noziedzību, tāpēc es paceļu savu roku pret tiem, saka Tas Kungs Kungs, ka tiem būs nest savu noziegumu.
13
Un tiem nebūs man tuvoties, man būt par priesteriem nedz pieiet pie visām manām svētām un tām visu svētākām lietām, bet tiem būs savu kaunu nest un savas negantības, ko tie darījuši.
14
Tāpēc es tos ieceļu par sargiem, to namu kopt pie viņa darba, un pie visa, kas iekš tā būs jādara.
15
Bet tie priesteri un Levja cilts, Cadoka bērni, kas to kalpošanu izpildījuši manā svētā vietā, kad Izraēla bērni no manis nomaldījās, tiem man būs tuvoties, man kalpot un stāvēt manā priekšā, man upurēt taukus un asinis, saka Tas Kungs Kungs.
16
Tiem būs ieiet manā svētā vietā, un tiem būs nostāties pie mana galda, man kalpot un manu kalpošanu izpildīt.
17
Un kad tie nāks pie tā iekšējā pagalma vārtiem, tad tiem būs apvilkt linu drēbes, bet vilnainās tiem nebūs ģērbties, kad tie iekšējā pagalma vārtu iekšpusē kalpo.
18
Linu autiem būs būt uz viņu galvām un linu ūzām(biksēm) uz viņu gurniem, un tiem nebūs apjozties sviedros.
19
Un kad tie iziet ārējā pagalmā, proti ārējā pagalmā pie tiem ļaudīm, tad tiem būs novilkt savas drēbes, ar ko tie kalpojuši, un tās nolikt svētās vietas kambaros, un tiem būs apvilkt citas drēbes, lai tie tos ļaudis nesvētī ar savām drēbēm.
20
Un tiem savu galvu nebūs pliku nodzīt nedz arī saviem matiem likt gari izaugt, bet tiem savus matus būs apcirpt.
21
Un nevienam priesterim nebūs vīna dzert, kad tiem jāiet iekšējā pagalmā.
22
Tiem arīdzan nebūs ņemt nedz atraitni nedz atšķirtu par sievu, bet jumpravas no Izraēla nama dzimuma; bet atraitni, kas ir priestera atraitne, to viņi var ņemt.
23
Un tiem būs mācīt maniem ļaudīm izšķirt svētu un nesvētu, un tiem darīt zināmu starpību starp nešķīstu un šķīstu;
24
Un tiem būs stāvēt par tiesas lietām un tiesāt, pēc manām tiesām tiem būs tiesāt, un tiem būs turēt manus baušļus un manus likumus visos manos svētkos un svētīt manas svētdienas.
25
Un nevienam no tiem nebūs iet pie kāda miruša cilvēka, lai netop nešķīsts; bet tēva un mātes dēļ, vai dēla un meitas dēļ, brāļa un māsas dēļ, kas nav bijusi pie vīra, tiem ir brīv tapt nešķīstiem.
26
Un pēc viņa šķīstīšanās vēl septiņas dienas jāpieskaita.
27
Un tai dienā, kad viņš ieies svētā vietā, iekšējā pagalmā, kalpot svētā vietā, tad tam būs upurēt savu grēku upuri, saka Tas Kungs Kungs.
28
Un tas tiem būs par mantību: es esmu viņu mantība; tāpēc jums tiem nekādu sevišķu daļu nebūs dot iekš Izraēla, - es esmu viņu daļa.
29
Ēdamo upuri un grēku upuri un nozieguma upuri, tos tiem būs ēst, un viss, kas iekš Izraēla (Dievam) apsolīts, tiem piederēs.
30
Un visu pirmo augļu pirmaji no visa un visi cilājamie upuri no visiem jūsu cilājamiem upuriem lai pieder priesteriem. Arī savas mīklas pirmajus jums būs dot priesterim, lai svētība paliek uz tava nama.
31
Nekādu maitu, nedz saplosītu no putniem un no lopiem priesteriem nebūs ēst.Ezekiel 44:1
Ezekiel 44:2
Ezekiel 44:3
Ezekiel 44:4
Ezekiel 44:5
Ezekiel 44:6
Ezekiel 44:7
Ezekiel 44:8
Ezekiel 44:9
Ezekiel 44:10
Ezekiel 44:11
Ezekiel 44:12
Ezekiel 44:13
Ezekiel 44:14
Ezekiel 44:15
Ezekiel 44:16
Ezekiel 44:17
Ezekiel 44:18
Ezekiel 44:19
Ezekiel 44:20
Ezekiel 44:21
Ezekiel 44:22
Ezekiel 44:23
Ezekiel 44:24
Ezekiel 44:25
Ezekiel 44:26
Ezekiel 44:27
Ezekiel 44:28
Ezekiel 44:29
Ezekiel 44:30
Ezekiel 44:31


Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48