A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Ezekiel 381
Un Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
2
Cilvēka bērns, griez savu vaigu pret Gogu Magoga zemē, Roša, Mezeķa un Tūbala valdnieku, un sludini pret viņu
3
Un saki: tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es celšos pret tevi, Gog, tu Roša, Mezeķa un Tūbala valdnieks.
4
Un es tevi vedīšu un likšu makšķeri tavos žokļos, un tevi izvedīšu ar visu tavu karaspēku, zirgiem un jātniekiem, kas visi labi ģērbti, lielu pulku, ar krūšu bruņām un priekšturamām bruņām, kas visi nes zobenus;
5
Persieši, Moru ļaudis un Libieši viņiem līdz, tie visi ar priekšturamām bruņām un dzelzs cepurēm.
6
Gomers un visi viņa karavīri, Togarmas nams, kas pašā ziemeļu galā, ar visiem saviem karogiem; daudz tautu līdz ar tevi.
7
Esi gatavs un taisies, tu un viss tavs pulks, kas pie tevis sapulcēts, un esi tiem par vadoni. Pēc daudz dienām tu tapsi piemeklēts,
8
Un pēdīgā laikā tu nāksi uz to zemi, kas ir atkal atvesta no zobena un sapulcēta no daudz tautām, uz Izraēla kalniem, kas bez mitēšanās tapa postīti, un tā ir izvesta no tautām, un tie visnotaļ dzīvos droši.
9
Tad tu celsies, nāksi kā vētra, būsi kā padebesis, kas zemi apklāj, līdz ar visiem taviem karogiem, un daudz tautu tev līdz.
10
Tā saka Tas Kungs Kungs: tai dienā celsies tavā sirdī padomi, un tu domāsi niknas domas,
11
Un sacīsi: es celšos pret to neapstiprināto zemi, es nākšu pret tiem, kas dzīvo mierīgi un droši, kas dzīvo visi bez mūriem, un kam nav nedz aizšaujamo, nedz vārtu,
12
Laupīt laupīdams un postīt postīdams, savu roku griezdams pret tām posta vietām, kur atkal dzīvo, un pret tiem ļaudīm, kas no pagāniem ir sapulcēti, kas lopus un mantu krājās un dzīvo zemes vidū.
13
Zaba un Dedans un Tarzisa tirgotāji un visi viņu varenie uz tevi sacīs: vai tu nāci laupīdams laupīt? Vai tu savu pulku esi sapulcinājis postīdams postīt, sudrabu un zeltu projām vest, lopus un mantu atņemt, lielu laupījumu laupīt?
14
Tādēļ sludini, cilvēka bērns, un saki uz Gogu: tā saka Tas Kungs Kungs, vai tu tai dienā, kad mani Izraēla ļaudis dzīvos droši, to nemanīsi?
15
Tad tu nāksi no savas vietas no ziemeļa gala, tu un daudz tautas tev līdz, visi, zirgu jājēji, liels pulks un varens spēks.
16
Un tu celsies pret maniem Izraēla ļaudīm kā padebesis, zemi apklāj. Tas notiks pēdīgā laikā, ka es tevi vedīšu pret savu zemi, lai tās tautas mani pazīst, kad es pie tevis, Gog, svēts parādīšos priekš viņu acīm.
17
Tā saka Tas Kungs Kungs: tu tas esi, par ko es pagājušos laikos esmu runājis caur saviem kalpiem, Izraēla praviešiem, kas tanīs dienās, caur daudz gadiem, sludināja, ka es tevi vedīšu pret tiem.
18
Bet notiks tai dienā, kad Gogs nāks pret Izraēla zemi, saka Tas Kungs Kungs, tad mana bargā dusmība iedegsies.
19
Un es savā karstumā esmu runājis un savas dusmības ugunī, ka tai dienā liela drebēšana būs Izraēla zemē,
20
Tā ka manā priekšā trīcēs zivis jūrā, un putni apakš debess un zvēri laukā un visi tārpi, kas virs zemes lien, un visi cilvēki, kas zemes virsū, un kalni gāzīsies, un kalnu gali kritīs, un visi mūri grūs pie zemes.
21
Un es aicināšu zobenu pret viņu uz visiem maniem kalniem, saka Tas Kungs Kungs, brāļa zobens būs pret brāli.
22
Un es ar tiem tiesāšos caur mēri un caur asinīm un likšu stipram lietum līt ar lielu krusu, uguni un sēru uz viņu un uz viņa karogiem un uz visām tām tautām, kas viņam līdz.
23
Tā es parādīšos liels un svēts un sevi darīšu zināmu daudz tautu acīs, un tās atzīs, ka es esmu Tas Kungs.