A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 37

1
Tā Kunga roka nāca pār mani un mani izveda caur Tā Kunga Garu, un mani nolika ielejas vidū; tā bija pilna kaulu.
2
Un viņš mani veda gar tiem visapkārt, un redzi, tur bija ļoti daudz tai ielejā, un redzi, tie bija ļoti izkaltuši.
3
Un viņš uz mani sacīja: cilvēka bērns, vai šie kauli taps dzīvi? Un es sacīju: Kungs Kungs, tu to zini.
4
Tad viņš uz mani sacīja: sludini par šiem kauliem un saki uz tiem: jūs sakaltušie kauli, klausiet Tā Kunga vārdu!
5
Tā saka Tas Kungs Kungs uz šiem kauliem: redzi, es vedīšu garu iekš jums, un jūs tapsiet dzīvi.
6
Un es likšu dzīslas uz jums un likšu miesai pār jums augt un jums pārvilkšu ādu un došu iekš jums garu, un jūs tapsiet dzīvi un samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs.
7
Tad es tā sludināju, kā man bija pavēlēts, un tur brakšķēja, kad es sludināju, un redzi, tur kustējās, un tie kauli radās kopā, kauls pie kaula.
8
Un es skatījos, un redzi, dzīslas radās pār tiem un miesa cēlās, un āda pār tiem pārvilkās, bet gara iekš tiem nebija.
9
Un viņš uz mani sacīja: sludini par to garu, cilvēka bērns, sludini un saki uz to garu: tā saka Tas Kungs Kungs: gars, nāc no tiem četriem vējiem un pūt uz tiem nokautiem, ka tie top dzīvi.
10
Un es sludināju, kā viņš man bija pavēlējis. Tad Tas Gars nāca iekš viņiem, un tie tapa dzīvi un stājās uz savām kājām, ļoti ļoti liels pulks.
11
Tad viņš uz mani sacīja: cilvēka bērns! Šie kauli ir viss Izraēla nams; redzi, tie saka: mūsu kauli sakaltuši un mūsu cerība iznīkusi, un mēs esam beigti.
12
Tāpēc sludini un saki uz tiem: tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es atvēršu jūsu kapus un jūs izvedīšu no jūsu kapiem, mani ļaudis, un es jūs vedīšu uz Izraēla zemi.
13
Un jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs, kad es jūsu kapus būšu atvēris un jūs izvedis no jūsu kapiem, ak mani ļaudis.
14
Un es došu savu garu iekš jums, un jūs dzīvosiet, un es jūs ielikšu jūsu zemē, un jūs samanīsiet, ka es Tas Kungs to esmu runājis un darījis, saka Tas Kungs.
15
Atkal Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
16
Tu tad, cilvēka bērns, ņem sev galdu un raksti uz to: priekš Jūda un priekš Izraēla bērniem, viņa biedriem. Un ņem vēl vienu galdu un raksti uz to: priekš Jāzepa, Evraīma un visa Izraēla nama, viņa biedru, galds.
17
Un tad saliec vienu pie otra par vienu galdu, ka tie top viens tavā rokā.
18
Un kad tavu ļaužu bērni uz tevi runās un sacīs: vai tu mums negribi sacīt, kas tas tev ir?
19
Tad runā uz tiem: tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es ņemšu Jāzepa galdu, kas ir bijis Evraīma, un Izraēla cilšu, viņu biedru, rokā un tos salikšu ar Jūda galdu un tos darīšu par vienu vienīgu galdu, un tie taps par vienu manā rokā.
20
Lai tad tie galdi, uz kuriem tu būsi rakstījis, ir tavā rokā priekš viņu acīm.
21
Un tu runā uz tiem: tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es izvedīšu Izraēla bērnus no to pagānu vidus, kurp tie aizgājuši, un tos sapulcināšu no visām pusēm un tos pārvedīšu viņu zemē.
22
Un es tos darīšu par vienu vienīgu tautu tai zemē, uz Izraēla kalniem, un viens vienīgs ķēniņš būs tiem visiem par ķēniņu. Un tie nebūs vairs divas tautas un nebūs vairs dalīti divējās valstīs.
23
Un tie nesagānīsies vairs ar saviem elkiem un ar savām negantībām un ar savām pārkāpšanām. Es tos atpestīšu no visām viņu mājas vietām, kur tie apgrēkojušies, un es tos šķīstīšu: tad tie man būs par ļaudīm, un es tiem būšu par Dievu.
24
Un mans kalps Dāvids būs tiem par ķēniņu, un tiem visiem būs viens vienīgs gans, un tie staigās manās tiesās un turēs manus likumus un darīs pēc tiem.
25
Un tie dzīvos tai zemē, ko es savam kalpam Jēkabam esmu devis, kur jūsu tēvi dzīvojuši. Tiešām, tie tur dzīvos līdz ar saviem bērniem un bērnu bērniem mūžīgi, un mans kalps Dāvids būs viņu valdnieks mūžīgi.
26
Un es ar tiem darīšu miera derību, un tā būs mūžīga derība ar tiem, un es tos iecelšu un tos vairošu un likšu savu svēto vietu viņu vidū mūžīgi.
27
Un mans dzīvoklis būs pie tiem, un es tiem būšu par Dievu, un tie man būs par ļaudīm.
28
Un pagāni samanīs, ka es esmu Tas Kungs, kas Izraēli svētī, kad mana svētā vieta viņu vidū būs mūžīgi,
Ezekiel 37:1
Ezekiel 37:2
Ezekiel 37:3
Ezekiel 37:4
Ezekiel 37:5
Ezekiel 37:6
Ezekiel 37:7
Ezekiel 37:8
Ezekiel 37:9
Ezekiel 37:10
Ezekiel 37:11
Ezekiel 37:12
Ezekiel 37:13
Ezekiel 37:14
Ezekiel 37:15
Ezekiel 37:16
Ezekiel 37:17
Ezekiel 37:18
Ezekiel 37:19
Ezekiel 37:20
Ezekiel 37:21
Ezekiel 37:22
Ezekiel 37:23
Ezekiel 37:24
Ezekiel 37:25
Ezekiel 37:26
Ezekiel 37:27
Ezekiel 37:28
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48