A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 34

1
Un Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
2
Cilvēka bērns, sludini pret Izraēla ganiem, sludini un saki uz tiem, uz tiem ganiem: tā saka Tas Kungs Kungs: vai Izraēla ganiem, kas sevi pašus gana! Vai ganiem nebūs avis ganīt?
3
Jūs ēdat tos taukus un apģērbjaties ar to vilnu, jūs kaujat to baroto, bet tās avis jūs neganiet.
4
Tās vājās jūs nespēcinājāt, un to neveselo jūs nedziedinājāt, un to satriekto jūs nesasienat, un to aizdzīto jūs nenesāt atpakaļ un to pazudušo jūs nemeklējāt, bet jūs valdāt pār tiem bargi un ar grūtumu.
5
Tā tās izklīdušas, tāpēc ka gana nebija, un paliek par barību visiem lauka zvēriem un izklīst.
6
Manas avis maldās pa visiem kalniem un pa visiem augstiem pakalniem, manas avis izklīdušas pa visu zemes virsu, un nav neviena, kas pēc tām skatās, un neviena, kas tās meklē.
7
Tādēļ, gani, klausiet Tā Kunga vārdu!
8
Tik tiešām kā es dzīvoju, saka Tas Kungs Kungs, tāpēc ka manas avis ir tapušas par laupījumu, un manas avis visiem lauka zvēriem par barību, tāpēc ka gana nebija, un ka mani gani nelūko pēc manām avīm, bet tie gani gana sevi pašus, bet manas avis tie negana, -
9
Tādēļ, gani, klausiet Tā Kunga vārdu!
10
Tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es celšos pret tiem ganiem, un prasīšu savas avis no viņu rokas un darīšu, ka tie manas avis vairs neganīs, un tie gani vairs neganīs sevi pašus. Un es izraušu savas avis no viņu mutes, ka tās tiem vairs nebūs par barību.
11
Jo tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es, tiešām es vaicāšu pēc savām avīm un tās meklēšu.
12
Jo kā gans meklē savu ganāmo pulku tai dienā, kad viņš ir savu izklīdušo avju vidū, tā es meklēšu savas avis un tās izpestīšu no visām tām vietām, kurp tās noklīdušas tumšā un vētrainā dienā.
13
Un es tās izvedīšu no tām tautām un tās sapulcināšu no tām zemēm un tās pārvedīšu viņu pašu zemē un tās ganīšu uz Izraēla kalniem, pa tām lejām un pa visām vietām, kur tai zemē mīt.
14
Es tās ganīšu labā ganībā, un viņu mitekļi būs uz Izraēla augstiem kalniem; tur tie apgulsies labos mitekļos un ganīsies taukā ganībā uz Izraēla kalniem.
15
Es pats ganīšu savas avis un es pats tās guldināšu, saka Tas Kungs Kungs.
16
Pazudušo es gribu meklēt un aizdzīto es gribu nest atpakaļ un satriekto es gribu sasiet un vārguli es gribu spēcināt, bet tauko un stipro es gribu izdeldēt; es tās ganīšu ar taisnību.
17
Jūs, manas avis! - Tas Kungs Kungs saka tā: redzi, es tiesāšu starp avi un avi, starp auniem un āžiem.
18
Vai tas jums vēl ir maz, ka jūs noganiet to labo ganību? Vai gribat arī savu atlikušo ganību samīdīt ar savām kājām? - Un ka jūs dzerat no skaidra ūdens, - vai to atlikušo gribat sajaukt ar savām kājām?
19
Vai tad manām avīm būs ēst, kas no jūsu kājām ir samīts, un dzert, kas no jūsu kājām ir sajaukts?
20
Tādēļ Tas Kungs Kungs tā saka uz tiem: redzi, es, tiešām es tiesāšu starp tām taukām avīm un tām liesām avīm.
21
Tāpēc ka jūs visas vājās stumdiet ar sāniem un ar pleciem un badiet ar saviem ragiem, kamēr jūs tās esat izdzinuši ārā.
22
Tāpēc es savas avis gribu pestīt, lai tās vairs nav par laupījumu, un es tiesāšu starp avi un avi.
23
Un es par tiem iecelšu vienu vienīgu ganu, kas lai tās gana, proti savu kalpu Dāvidu; tas tās ganīs, un tas tām būs par ganu.
24
Un es Tas Kungs tiem būšu par Dievu, un mans kalps Dāvids būs tas valdnieks viņu vidū. Es, Tas Kungs, to esmu runājis.
25
Un es ar tiem darīšu miera derību, un izdeldēšu ļaunos zvērus no zemes, un tie dzīvos tuksnesī bez bailēm un gulēs mežos.
26
Un es darīšu viņus un tās vietas ap manu kalnu par svētību, un es došu lietu savā laikā; tas būs svētības lietus.
27
Un koki uz lauka dos savus augļus, un zeme dos savus augļus, un tie būs bez bailēm savā zemē un samanīs, ka es esmu Tas Kungs, kad es būšu salauzis viņu jūga kokus un tos izglābis no viņu kalpinātāju rokas.
28
Un tie nebūs vairs pagāniem par laupījumu, un zvēri virs zemes tos vairs neaprīs, bet tie dzīvos droši, un neviens tos neizbiedēs.
29
Un es tiem audzināšu stādu par slavu, un tie tai zemē vairs netaps aizgrābti caur badu un nenesīs vairs apsmieklu no pagāniem.
30
Un tie samanīs, ka es, Tas Kungs, viņu Dievs, esmu ar viņiem, un tie, Izraēla nams, ir mani ļaudis, saka Tas Kungs Kungs.
31
Un jūs esat manas avis, manas ganāmās avis; cilvēki jūs esat, es esmu jūsu Dievs, saka Tas Kungs Kungs.
Ezekiel 34:1
Ezekiel 34:2
Ezekiel 34:3
Ezekiel 34:4
Ezekiel 34:5
Ezekiel 34:6
Ezekiel 34:7
Ezekiel 34:8
Ezekiel 34:9
Ezekiel 34:10
Ezekiel 34:11
Ezekiel 34:12
Ezekiel 34:13
Ezekiel 34:14
Ezekiel 34:15
Ezekiel 34:16
Ezekiel 34:17
Ezekiel 34:18
Ezekiel 34:19
Ezekiel 34:20
Ezekiel 34:21
Ezekiel 34:22
Ezekiel 34:23
Ezekiel 34:24
Ezekiel 34:25
Ezekiel 34:26
Ezekiel 34:27
Ezekiel 34:28
Ezekiel 34:29
Ezekiel 34:30
Ezekiel 34:31
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48