A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Ezekiel 321
Un divpadsmitā gadā, divpadsmitā mēnesī pirmā mēneša dienā Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
2
Cilvēka bērns, sāc raudu dziesmu par Varaū, Ēģiptes ķēniņu, un saki uz viņu: ak tautu lauva, tu esi pagalam! Un tu biji kā jūras zvērs jūrā un izlēci savās upēs un sajauci ūdeņus ar savām kājām un samini upes.
3
Tā saka Tas Kungs Kungs: es tādēļ savu tīklu izplētīšu pār tevi daudz tautu sapulcē, kas tevi izvilks manā tīklā.
4
Tad es tevi metīšu uz zemi, es tevi nosviedīšu uz lauku un visiem putniem apakš debess es likšu mist uz tevis un visiem zvēriem virs zemes no tevis pieēsties,
5
Un metīšu tavu maitu uz kalniem un pildīšu tās ielejas ar tavām miesām.
6
Un es dzirdināšu zemi ar tām asinīm, kas no tevis izplūst līdz kalniem, un upes no tevis taps pildītas.
7
Un kad es tevi izdzēsīšu, tad es apsegšu debesi un aptumšošu viņas zvaigznes, sauli es apklāšu ar mākoņiem, un mēneša gaišums vairs nespīdēs.
8
Visus spožos debess spīdekļus es tevis dēļ aptumšošu un vedīšu tumsību pār tavu zemi, saka Tas Kungs Kungs.
9
Es arī darīšu skumīgas daudz tautu sirdis, kad es tavu mocību iznesīšu starp tautām, tanīs valstīs, ko tu nepazīsti.
10
Un es darīšu, ka daudz tautas par tevi iztrūcinājās, un viņu ķēniņiem mati celsies stāvu par tevi, kad es cilāšu savu zobenu viņu priekšā, un tie drebēs ik acumirkli ikviens par savu dvēseli tai dienā, kad tu kritīsi.
11
Jo tā saka Tas Kungs Kungs: Bābeles ķēniņa zobens nāks pār tevi.
12
Un es tavu pulku nogāzīšu caur vareno zobeniem, tie visi ir tie visbriesmīgākie starp tautām, tie izpostīs Ēģiptes lepnību, un viss viņas pulks taps izdeldēts.
13
Un visus viņas lopus es izdeldēšu pie tā lielā ūdens, ka cilvēka kāja to vairs nesajauks, ir lopu nags to nesajauks.
14
Tad es viņu ūdeņus darīšu skaidrus un viņu upēm likšu tecēt kā eļļai, saka Tas Kungs Kungs,
15
Kad es Ēģipti būšu darījis par posta vietu, un zeme no savas pilnības būs palikusi tukša, kad es visus viņas iedzīvotājus būšu kāvis, - tad samanīs, ka es esmu Tas Kungs.
16
Šī ir tā raudu dziesma, un tā jādzied; tautu meitas šo raudu dziesmu dziedās; par Ēģipti un par visu viņas ļaužu pulku tās dziedās šo raudu dziesmu, saka Tas Kungs Kungs. -
17
Un divpadsmitā gadā, piecpadsmitā mēneša dienā Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
18
Cilvēka bērns, žēlojies par Ēģiptes ļaužu pulku un nogremdē to līdz ar tām lepno tautu meitām zemes apakšā pie tiem, kas grimuši dziļumā.
19
Par ko tu nu esi skaistāka? Kāp zemē un apgūlies pie neapgraizītiem.
20
Tie kritīs starp zobena nokautiem. Viņa ir nodota zobenam; aizraujiet viņu ar visu viņas ļaužu pulku.
21
Tie varoņu varenie un viņas palīgi ar viņu runās elles vidū: tie ir nogrimuši, tie guļ starp neapgraizītiem un zobena nokautiem.
22
Tur ir Asurs ar visu savu ļaužu pulku, viņu kapi ir visapkārt ap viņu; tie visi nokauti, caur zobenu krituši.
23
Viņa kaps ir tai visdziļākā bedrē, un viņa ļaužu pulks ir visapkārt ap viņa kapu; visi nokauti, caur zobenu krituši, kas briesmas bija cēluši dzīvo zemē.
24
Tur ir Elams ar visu savu ļaužu pulku visapkārt ap viņa kapu; tie visi nokauti, caur zobenu krituši; tie grimuši neapgraizīti zemes apakšā, kas briesmas bija cēluši dzīvo zemē, tie nes savu kaunu pie tiem, kas grimuši dziļumā.
25
Pie nokautiem cisas sataisītas viņam un visam viņa ļaužu pulkam, viņu kapi ir visapkārt ap viņu; tie visi, neapgraizīti, caur zobenu ir nokauti; tāpēc ka tie briesmas cēluši dzīvo zemē, tie nes savu kaunu pie tiem, kas grimuši dziļumā, - viņš guldināts nokauto vidū.
26
Tur ir Mezeķs un Tūbals ar visu savu ļaužu pulku, visapkārt ap viņu ir viņu kapi, tie visi, neapgraizīti, ir nokauti ar zobenu, tāpēc ka bija briesmas cēluši dzīvo zemē.
27
Tie neguļ pie tiem kritušiem neapgraizīto varoņiem, kas ellē nogrimuši ar savām bruņām, kam zobeni likti apakš galvām; viņu noziegumi nākuši pār viņu kauliem, tāpēc ka bija varoņi par briesmām dzīvo zemē.
28
Arī tu tapsi satriekts neapgraizītu vidū un gulēsi pie zobena nokautiem.
29
Tur ir Edoms, viņa ķēniņi un visi viņa lielkungi, kas ar savu varoņu godu ir likti pie zobena nokautiem; tie guļ pie neapgraizītiem un pie tiem, kas grimuši dziļumā.
30
Tur ir visi ziemeļa valdnieki un visi Sidonieši, kas nogrimuši pie nokautiem un kaunā likti, lai gan ar savu varu bijuši par iztrūcināšanu, un tie guļ neapgraizīti pie tiem, kas zobena nokauti, un nes savu kaunu pie tiem, kas nogrimuši dziļumā. -
31
Varaūs tos redzēs un iepriecināsies ar visu savu ļaužu pulku; ar zobenu ir nokauti Varaūs un viss viņa karaspēks, saka Tas Kungs Kungs.
32
Jo es viņam esmu licis briesmas celt dzīvo zemē, un viņš ir nolikts neapgraizīto vidū pie tiem, kas zobena nokauti, Varaūs ar visu savu ļaužu pulku, saka Tas Kungs Kungs.