A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Ezekiel 301
Un Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
2
Cilvēka bērns, sludini un saki: tā saka Tas Kungs Kungs: kauciet: vai tai dienai!
3
Jo tā diena ir tuvu, tiešām Tā Kunga diena ir tuvu, diena tumši apmākusies, pagānu laiks ir klāt.
4
Un zobens nāks Ēģiptes zemē, un Moru zemē būs lielas sāpes, kad kautie kritīs Ēģiptes zemē, un viņas pulki taps aizvesti, un viņas pamati taps nolauzti.
5
Moru zeme un Libija un Lidija un visādi ļaudis un Kubs un tās derības zemes bērni kritīs līdz ar viņiem caur zobenu.
6
Tā saka Tas Kungs: tiešām, Ēģiptes palīgi kritīs, un viņas lepnais stiprums taps nogāzts, no Migdolas līdz Ziēnei tie tur kritīs caur zobenu, saka Tas Kungs Kungs.
7
Un tie taps postīti vidū starp postītām zemēm, un viņu pilsētas būs starp postītām pilsētām;
8
Un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs, kad es uguni kuršu Ēģiptes zemē, un visi viņas palīgi taps satriekti.
9
Tai dienā no manis izies vēstneši ar laivām, iztrūcināt Moru zemi, kas droši dzīvo, un pie tiem būs lielas bēdas, it kā Ēģiptes dienā, jo redzi, nāk!
10
Tā saka Tas Kungs Kungs: tiešām, es nobeigšu Ēģiptes pulkus caur Nebukadnecara, Bābeles ķēniņa, roku.
11
Šis un viņa ļaudis līdz ar viņu, tie visbriesmīgākie starp tautām, taps atvesti, postīt zemi, un izvilks savus zobenus pret Ēģipti un piepildīs zemi ar nokautiem.
12
Un es upes darīšu sausas un zemi pārdošu tiem nikniem rokā, un zemi un kas tur ir, es izpostīšu caur svešinieku roku; es Tas Kungs to esmu runājis.
13
Tā saka Tas Kungs Kungs: un es izdeldēšu tos elkus un darīšu galu Novas(Memfisas) dievekļiem, un valdnieka vairs nebūs Ēģiptes zemē; un es sūtīšu izbailes pār Ēģiptes zemi.
14
Un es izpostīšu Patrus zemi, un kuršu uguni Coanā, un turēšu tiesu Noā:
15
Un es izgāzīšu savu bardzību pār Zinu, Ēģiptes stiprumu, un izdeldēšu tos pulkus Noā.
16
Un iededzināšu uguni Ēģiptes zemē; Zin cietīs lielas sāpes, un No taps sašķelta, un Nova dienas vidū taps spaidīta.
17
Avenas un Pibozetes jaunekļi kritīs caur zobenu, un pašas aizies cietumā.
18
Un Takvanesā gaisma taps aptumšota, kad es Ēģiptes jūgu tur salauzīšu un viņas lepno stiprumu tur nobeigšu; mākonis viņu apklās, un viņas meitas ies cietumā.
19
Tā es turēšu tiesu Ēģiptes zemē, lai tie atzīst, ka es esmu Tas Kungs.
20
Un vienpadsmitā gadā, pirmā mēnesī, septītā mēneša dienā Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
21
Cilvēka bērns! Varaūs, Ēģiptes ķēniņa, elkoni es esmu satriecis, un redzi, to nesasies, plāksteri neuzliks, ar autiem neaptīs, un tas vairs neatspirgs, ka varētu zobenu turēt.
22
Tāpēc tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es celšos pret Varaū, Ēģiptes ķēniņu, un satriekšu viņa elkoņus, to stipro kā to satriekto, un es viņa zobenam likšu izkrist no viņa rokas.
23
Un es Ēģiptiešus izkaisīšu starp tautām un tos izputināšu pa zemēm.
24
Un es stiprināšu Bābeles ķēniņa elkoņus, un savu zobenu došu viņa rokā, bet Varaūs elkoņus es satriekšu, ka tam viņa priekšā būs vaidēt, it kā ievainots vaid.
25
Tiešām, es stiprināšu Bābeles ķēniņa elkoņus, bet Varaūs elkoņi nogurs, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs, kad es savu zobenu došu Bābeles ķēniņam rokā, un viņš to pacels pār Ēģiptes zemi.
26
Un es izkaisīšu Ēģiptiešus starp tautām un tos izputināšu pa zemēm, lai tie atzīst, ka es esmu Tas Kungs.