A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 281
Un Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
2
Cilvēka bērns, saki uz Tirus valdnieku: tā saka Tas Kungs Kungs: Tāpēc ka tava sirds lepojās un saka, es esmu dievs, es sēžu uz dieva krēsla jūru vidū, un tu tomēr esi cilvēks un ne Dievs, un tu pacēli savu sirdi, kā Dieva sirdi;
3
Redzi, tu esot gudrāks nekā Daniēls, tev nekas neesot ne apslēpts ne tumšs.
4
Caur savu gudrību un caur savu saprašanu tu sev esot dabūjis spēku un krājis zeltu un sudrabu pie savas mantas.
5
Caur savu lielo gudrību tu tirgodamies esot vairojis savu bagātību, un tava sirds lepojās tavas bagātības dēļ.
6
Tāpēc tā saka Tas Kungs Kungs, tādēļ ka tu savu sirdi esi paaugstinājis, kā Dieva sirdi,
7
Tad redzi, es vedīšu svešus pār tevi, tos visbriesmīgākos starp tautām; tie izvilks savus zobenus pār tavu jauko gudrību un apgānīs tavu spožumu.
8
Tie tevi nometīs bedrē, un tu nomirsi kā nokauti mirst pat jūru vidū.
9
Vai tu tad sava kāvēja priekšā sacīsi: es esmu dievs, un tu tomēr esi cilvēks un ne Dievs, un esi sava kāvēja rokā?
10
Tu nomirsi kā neapgraizītie mirst caur svešu roku; jo es to esmu runājis, saka Tas Kungs Kungs.
11
Atkal Tā Kunga vārds notika uz mani sacīdams:
12
Cilvēka bērns! Sāc raudu dziesmu par Tirus ķēniņu un saki uz viņu: tā saka Tas Kungs Kungs: tu kārtības zieģelis, pilns gudrības un liela skaistuma,
13
Tu biji Edenē, Dieva dārzā, visādi dārgi akmeņi bija tavs apsegs, zardi, topāzi, dimanti, turķisi, oniķi, jaspisi, safīri, ametisti, smaragdi un zelts. Tavas bungas un tavas stabules skanēja tavā priekšā, tai dienā, kad tevi (par ķēniņu) cēla, tās bija gatavas.
14
Tu biji svaidīts ķerubs, kas sargā; es tevi tā biju iecēlis: tu biji uz Dieva svētā kalna, tu staigāji degošu akmeņu vidū.
15
Tu biji skaidrs savos ceļos, no tās dienas, kad tevi (par ķēniņu) cēla, kamēr bezdievība pie tevis tapa atrasta.
16
Caur tavu lielo tirgošanos tava sirds pildījās ar netaisnību, un tu esi apgrēkojies; tāpēc es tevi izmetu kā sagānītu no Dieva kalna un izdeldu tevi, to ķerubu, kas sargā, no to degošo akmeņu vidus nost.
17
Tava sirds lepojās tava skaistuma dēļ, tu savu gudrību esi pazaudējis caur savu spožumu, tāpēc es tevi metu pie zemes un lieku tevi par mācību ķēniņiem.
18
Ar savu noziegumu pulku caur savu netaisno tirgošanos tu esi sagānījis savus svētumus. Tāpēc es lieku ugunij iziet no tava vidus; tas tevi aprīs, un es tevi daru par pelniem virs zemes, priekš visu acīm, kas tevi ierauga.
19
Visi, kas tevi pazīst starp tautām, par tevi iztrūcinājās; tu esi galu ņēmis ar briesmām un nebūsi vairs mūžīgi.
20
Atkal Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
21
Cilvēka bērns, griez savu vaigu pret Sidonu un sludini pret to.
22
Un saki: tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es celšos pret tevi, Sidona, un pagodināšos tavā vidū, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs, kad es tiesu nesīšu pār viņu un svēts parādīšos pie viņas.
23
Jo es sūtīšu mēri pie viņas un asinis pa viņas ielām, un kautie kritīs viņas vidū caur zobenu, kas visapkārt nāks pret viņu, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs.
24
Un Izraēla namam vairs nebūs asu ērkšķu, nedz sāpīgu dadžu no visiem tiem apkārtējiem, kas tos vajā, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs Kungs.
25
Tā saka Tas Kungs Kungs: kad es Izraēla namu sapulcināšu no tām tautām, starp kurām tie izkaisīti, un es pie viņiem svēts parādīšos priekš pagānu acīm, tad tie dzīvos savā zemē, ko es savam kalpam Jēkabam esmu devis.
26
Un tie tur dzīvos droši un uztaisīs namus un dēstīs vīna dārzus. Tiešām, tie dzīvos droši, kad es tiesu nesīšu pret visiem tiem apkārtējiem, kas tos vajājuši, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs, viņu Dievs.Ezekiel 28:1

Ezekiel 28:2

Ezekiel 28:3

Ezekiel 28:4

Ezekiel 28:5

Ezekiel 28:6

Ezekiel 28:7

Ezekiel 28:8

Ezekiel 28:9

Ezekiel 28:10

Ezekiel 28:11

Ezekiel 28:12

Ezekiel 28:13

Ezekiel 28:14

Ezekiel 28:15

Ezekiel 28:16

Ezekiel 28:17

Ezekiel 28:18

Ezekiel 28:19

Ezekiel 28:20

Ezekiel 28:21

Ezekiel 28:22

Ezekiel 28:23

Ezekiel 28:24

Ezekiel 28:25

Ezekiel 28:26Ezekiel 1 / Eze 1

Ezekiel 2 / Eze 2

Ezekiel 3 / Eze 3

Ezekiel 4 / Eze 4

Ezekiel 5 / Eze 5

Ezekiel 6 / Eze 6

Ezekiel 7 / Eze 7

Ezekiel 8 / Eze 8

Ezekiel 9 / Eze 9

Ezekiel 10 / Eze 10

Ezekiel 11 / Eze 11

Ezekiel 12 / Eze 12

Ezekiel 13 / Eze 13

Ezekiel 14 / Eze 14

Ezekiel 15 / Eze 15

Ezekiel 16 / Eze 16

Ezekiel 17 / Eze 17

Ezekiel 18 / Eze 18

Ezekiel 19 / Eze 19

Ezekiel 20 / Eze 20

Ezekiel 21 / Eze 21

Ezekiel 22 / Eze 22

Ezekiel 23 / Eze 23

Ezekiel 24 / Eze 24

Ezekiel 25 / Eze 25

Ezekiel 26 / Eze 26

Ezekiel 27 / Eze 27

Ezekiel 28 / Eze 28

Ezekiel 29 / Eze 29

Ezekiel 30 / Eze 30

Ezekiel 31 / Eze 31

Ezekiel 32 / Eze 32

Ezekiel 33 / Eze 33

Ezekiel 34 / Eze 34

Ezekiel 35 / Eze 35

Ezekiel 36 / Eze 36

Ezekiel 37 / Eze 37

Ezekiel 38 / Eze 38

Ezekiel 39 / Eze 39

Ezekiel 40 / Eze 40

Ezekiel 41 / Eze 41

Ezekiel 42 / Eze 42

Ezekiel 43 / Eze 43

Ezekiel 44 / Eze 44

Ezekiel 45 / Eze 45

Ezekiel 46 / Eze 46

Ezekiel 47 / Eze 47

Ezekiel 48 / Eze 48