A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 23

1
Un Tā Kunga vārds notika uz mani sacīdams:
2
Cilvēka bērns! Divas sievas bija vienas mātes meitas,
3
Tās dzina maucību Ēģiptes zemē, savā jaunībā tās maukojās, tur viņu krūtis tapa apkamptas, un viņu jumpravības pupi aptaustīti.
4
Un tai vecākai bija vārds Aāla, un viņas māsai Aāliba, un tās man kļuva par sievām un dzemdēja dēlus un meitas. Šie bija viņu vārdi: Aāla ir Samarija, un Aāliba ir Jeruzāleme.
5
Un Aāla dzina maucību, pie manis būdama, un iekarsa pret saviem drauģeļiem, pret Asiriešiem, kas bija tuvumā,
6
Kas bija apģērbti ar pazilām purpura drēbēm un bija lielkungi un valdnieki, visnotaļ iekārojami jaunekļi, jātnieki, kas uz zirgiem jāja.
7
Tā viņa maukoja ar visiem tiem skaistiem Asiriešu bērniem, pie visiem, pret ko viņa iekarsa, tā sagānījās ar visiem viņu elkiem.
8
Un viņa arī nepameta savu maucību ar Ēģipti, jo tie pie viņas bija gulējuši viņas jaunībā, un viņas jumpravības krūtis bija aptaustījuši un lielu maucību ar to dzinuši.
9
Tāpēc es viņu nodevu viņas drauģeļu rokā, Asura bērnu rokā, pret kuriem tā bija iekarsusi.
10
Šie atsedza viņas kaunumu, ņēma nost viņas dēlus un viņas meitas, un pašu nokāva ar zobenu. Un viņa palika par pasaku starp sievām pēc tam, kad sodība par viņu bija turēta.
11
Kad nu viņas māsa Aāliba to redzēja, tad viņa iekarsa niknāki nekā tā otra, un viņas maukošana bija lielāka nekā viņas māsas maukošana.
12
Viņa iekarsa pret Asura bērniem, tiem lielkungiem un valdniekiem, kas bija tuvumā, kas bija apģērbti pilnās bruņās, jātnieki, kas uz zirgiem jāj, visnotaļ iekārojami jaunekļi.
13
Tad es redzēju, ka viņa bija sagānīta, viņām abām bija vienāds ceļš.
14
Tomēr šī vēl vairāk dzina maucību, jo kad viņa pie sienas redzēja nomālētus vīrus, Kaldeju tēlus, ar sarkanumu rakstītus,
15
Apjoztus ar jostu ap saviem gurniem un ar augstām cepurēm uz savām galvām, kas visi kā valdītāji izskatījās, tā kā Bābeles bērni Kaldejā, savā dzimtenē, -
16
Tad viņa pret tiem iekarsa, kad viņas acis tos ieraudzīja, un sūtīja vēstnešus pie tiem uz Kaldeju.
17
Un Bābeles dēli nāca pie viņas uz kārības gultu un sagānīja viņu ar savu maukošanu, un viņa ar tiem sagānījās; un tad viņas dvēsele viņus apnika.
18
Un kad viņa parādīja savu maucību un atsedza savu kaunumu, tad mana dvēsele viņu apnika, it kā mana dvēsele bija apnikusi viņas māsu.
19
Bet viņa vairot vairoja savu maukošanu un pieminēja savas jaunības dienas, kur viņa bija maukojusi Ēģiptes zemē.
20
Un viņa iekarsa pret saviem drauģeļiem, kuru miesa ir kā ēzeļu miesa un kuru braulums(sēkla) ir kā ērzeļu braulums.
21
Tā tu esi atjaunojusi savas jaunības bezkaunību, kur tie no Ēģiptes aptaustīja tavus pupus, tavas jaunības krūšu dēļ.
22
Tādēļ, ak Aāliba, tā saka Tas Kungs Kungs, redzi, es pamodināšu pret tevi tavus drauģeļus, no kuriem tava dvēsele ir nogriezusies, un tos atvedīšu visapkārt pret tevi,
23
Bābeles dēlus un visus Kaldejus, Pekodu un Šou un Kou un visus Asura dēlus līdz ar tiem, iekārojamus jaunekļus, kas visi ir lielkungi un valdnieki, virsnieki un cienīgi, kas visnotaļ jātnieki uz zirgiem.
24
Un tie nāks pret tevi ar ratiem, vāģiem un riteņiem un ar tautu pulkiem; ar krūšu bruņām un priekšturamām bruņām un dzelzs cepurēm tie pret tevi apmetīsies visapkārt. Un es viņiem pavēlēšu sodu, un tie tevi sodīs pēc savām tiesām.
25
Un es pie tevis parādīšu savu karstumu un tie pret tevi turēsies bargi: tie tev nocirtīs degunu un ausis, un kas no tevis atliek, tas kritīs caur zobenu. Tie atņems tavus dēlus un tavas meitas, un kas no tevis atliek, to uguns aprīs.
26
Arī tavas drēbes tie tev novilks un noņems tavu jaukumu.
27
Tā es darīšu galu tavai bezkaunībai un tavai maukošanai, kas no Ēģiptes zemes, ka tu savas acis vairs uz tiem nepacel un Ēģipti vairs nepiemini.
28
Jo tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es tevi nodošu rokā tiem, ko tu ienīsti, rokā tiem, ko tava dvēsele apnikusi.
29
Tie ar tevi darīs kā ienaidnieki, un noņems visu tavu sagādu un tevi pametīs kailu un pliku, ka tavs mauku kaunums top atsegts līdz ar tavu bezkaunību un ar tavu maucību.
30
Tas tev notiks, tāpēc ka tu pagāniem pakaļ esi maukojusi un ar viņu elkiem sagānījusies.
31
Savas māsas ceļu tu esi staigājusi, tāpēc es viņas biķeri došu tavā rokā.
32
Tā saka Tas Kungs Kungs: tavas māsas biķeris tev jādzer, tas dziļais un platais, kur daudz saiet iekšā; par apsmieklu un kaunu tas būs.
33
Tu būsi pilna reibuma un skumības, tavas māsas Samarijas biķeris ir spaidu un vaidu biķeris.
34
Tu to dzersi un izlaizīsi un satrieksi viņa gabalus un saplosīsi tavas krūtis, jo es to esmu runājis, saka Tas Kungs Kungs.
35
Tāpēc tā saka Tas Kungs Kungs: tādēļ ka tu mani esi aizmirsusi un mani aiz muguras metusi, tad arī nes savu bezkaunību un maucību.
36
Un Tas Kungs sacīja uz mani: cilvēka bērns, vai tu negribi Aālu un Aālibu tiesāt? Tad teici tām viņu negantības.
37
Jo tās pārkāpušas laulību, un asinis ir viņu rokās, un ar saviem elkiem tās pārkāpušas laulību, saviem bērniem, ko man bija dzemdējušas, tās ir likušas caur uguni iet, viņiem par barību.
38
Tad tās man vēl to ir darījušas: to brīdi tās manu svēto vietu darījušas nešķīstu un sagānījušas manas svētās dienas.
39
Jo kad tās bija nokāvušas savus bērnus saviem elkiem, tad tās tai pašā dienā nāca manā svētā vietā, to sagānīt, un redzi, tā tās ir darījušas manā namā.
40
Tās arī pēc vīriem ir sūtījušas, kam no tālienes bija jānāk; kad vēstnesis uz turieni tapa sūtīts, redzi, tad tie nāca; priekš tiem tu mazgājies un svaidīji savas acis un izgreznojies ar skaistumu,
41
Un sēdēji uz krāšņa sēdekļa, un tam priekšā stāvēja sataisīts galds, un uz tā tu liki manas kvēpināmās zāles un manu eļļu.
42
Un tur atskanēja nebēdnīgs troksnis un pie tā lielā vīru pulka tika atvesti dzērāji no tuksneša, tie lika roku sprādzes ap viņu rokām un krāšņus kroņus uz viņu galvām.
43
Un es sacīju par to, kas veca palikusi maucībā, vai ar to arīdzan vēl maukot maukosies?
44
Un tie pie tās iegāja, kā iet pie maukas, tā tie iegāja pie Aālas un pie Aālibas, tām bezkaunīgām sievām.
45
Tāpēc taisni vīri viņas sodīs pēc laulības pārkāpēju un asins izlējēju tiesas, jo tās ir laulības pārkāpējas un asinis ir viņu rokās.
46
Jo tā saka Tas Kungs Kungs: es atvedīšu pret tām pulku, un tās nodošu par laupījumu un postu.
47
Un tas pulks viņas nomētās ar akmeņiem, un tās sasitīs ar saviem zobeniem, tie nokaus viņu dēlus un viņu meitas un sadedzinās viņu namus ar uguni.
48
Tā es izdeldēšu to bezkaunību no zemes, ka visas sievas dabū mācību, ka tās nedara pēc jūsu bezkaunības.
49
Tā jūsu bezkaunība jums taps uzlikta, un jūs nesīsiet savu elku grēkus un samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs.
Ezekiel 23:1
Ezekiel 23:2
Ezekiel 23:3
Ezekiel 23:4
Ezekiel 23:5
Ezekiel 23:6
Ezekiel 23:7
Ezekiel 23:8
Ezekiel 23:9
Ezekiel 23:10
Ezekiel 23:11
Ezekiel 23:12
Ezekiel 23:13
Ezekiel 23:14
Ezekiel 23:15
Ezekiel 23:16
Ezekiel 23:17
Ezekiel 23:18
Ezekiel 23:19
Ezekiel 23:20
Ezekiel 23:21
Ezekiel 23:22
Ezekiel 23:23
Ezekiel 23:24
Ezekiel 23:25
Ezekiel 23:26
Ezekiel 23:27
Ezekiel 23:28
Ezekiel 23:29
Ezekiel 23:30
Ezekiel 23:31
Ezekiel 23:32
Ezekiel 23:33
Ezekiel 23:34
Ezekiel 23:35
Ezekiel 23:36
Ezekiel 23:37
Ezekiel 23:38
Ezekiel 23:39
Ezekiel 23:40
Ezekiel 23:41
Ezekiel 23:42
Ezekiel 23:43
Ezekiel 23:44
Ezekiel 23:45
Ezekiel 23:46
Ezekiel 23:47
Ezekiel 23:48
Ezekiel 23:49
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48