A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 21

1
Un Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
2
Cilvēka bērns, griez savu vaigu pret Jeruzālemi, un lai (tava valoda) pil pret tām svētām vietām un sludini pret Izraēla zemi.
3
Un saki uz Izraēla zemi: tā saka Tas Kungs: redzi, es pret tevi celšos un izvilkšu savu zobenu no makstīm un izsakņošu no tevis taisnus un bezdievīgus.
4
Lai es nu no tevis izdeldu ir taisnus ir bezdievīgus, tad mans zobens no savām makstīm izlēks pret visu miesu no dienvidiem līdz ziemeļiem.
5
Un visa miesa atzīs, ka es, Tas Kungs, esmu izvilcis savu zobenu no makstīm; tas atkal vairs netaps iebāzts.
6
Bet tu, ak cilvēka bērns, nopūties! Ar satriektiem gurniem un rūgtās skumjās nopūties priekš viņu acīm.
7
Un kad tie uz tevi sacīs: ko tu vaidi? Tad tev būs sacīt: tās baumas dēļ ka tā nāk, un visas sirdis izkusīs, un visas rokas nogurs, un visa drošība zudīs, un visi ceļi sašļuks; redzi, tā nāks un notiks, saka Tas Kungs Kungs.
8
Un Tā Kunga vārds notika uz mani sacīdams:
9
Cilvēka bērns, sludini un saki: tā saka Tas Kungs: saki: zobens, zobens ir trīts un asināts.
10
Tas ir trīts, lai kautin kauj, tas ir asināts, lai spīd kā zibens. Vai tad mums būs priecāties: mana dēla(Jūda) scepteris nicina visus kokus?
11
Un viņš to (zobenu) devis, lai gludina(spodrina) ka to ņem rokā; tas zobens ir trīts un asināts, lai kāvējam to dod rokā.
12
Kliedz un kauc, cilvēka bērns! Jo tas celsies pret maniem ļaudīm, tas celsies pret visiem Izraēla valdniekiem; zobenam tie nodoti līdz ar maniem ļaudīm; tādēļ sit uz saviem gurniem.
13
Tiešām, tas zobens ir pārbaudīts; un kas būs, kad tas scepteris, kas nicina, iznīks? saka Tas Kungs Kungs.
14
Tad nu tu, cilvēka bērns, sludini un sasit rokas, jo tas zobens nāks ar divkārtīgu spēku trešo reiz, kaujams zobens, tas lielais kaujamais zobens, tiem visapkārt.
15
Lai sirds izkūst un kritušo ir daudz, visos viņu vārtos es sūtu draudošu zobenu. Ak, tas ir taisīts, lai zib, un ir trīts, lai kauj!
16
Cērt spēcīgi, sit pa labo roku, griezies, sit pa kreiso roku, kurp tavs asmens griežas.
17
Arī es pats sasitīšu savas rokas un izdarīšu savu bardzību; es, Tas Kungs, to esmu runājis.
18
Un Tā Kunga vārds notika uz mani sacīdams:
19
Tu tad, ak cilvēka bērns, taisi sev divus ceļus, pa kuriem Bābeles ķēniņa zobenam jānāk; no vienas zemes tiem abiem būs iziet. Taisi roku(virziena rādītājs) ceļa iesākumā, kas rāda uz pilsētu.
20
Taisi ceļu, pa ko tas zobens lai nāk pret Amona bērnu Rabu un (otru) pret Jūdu uz stipro Jeruzālemes pilsētu.
21
Jo Bābeles ķēniņš stāvēs uz ceļa jūtīm, kur tie divi ceļi šķirās, ar zīlēšanu zīlēdams, viņš metīs bultas, viņš vaicās elkadievus, viņš apraudzīs (upuru)aknas.
22
Tā zīlēšana zīmēs pa viņa labo roku uz Jeruzālemi, tur pievest āžus, atvērt muti uz kliegšanu, pacelt balsi uz kara troksni, likt āžus pret vārtiem, uzmest vaļņus un uztaisīt bulverķus.
23
Šī būs kā aplama zīlēšana viņu acīs, tās zvērēšanas dēļ kas viņiem zvērēta; bet viņš pieminēs to noziegumu un tos gūstīs.
24
Tādēļ tā saka Tas Kungs Kungs: Tāpēc ka jūs savus noziegumus esat atgādinājuši, savus pārkāpumus atklādami, tā ka jūsu grēki top redzēti visos jūsu darbos; tāpēc ka jūs topat pieminēti, tad jūs ar rokām tapsiet gūstīti.
25
Un tu, nesvētais, bezdievīgais Izraēla valdnieks, kam pienākusi sava diena, kurā noziegumi beidzās,
26
Tā saka Tas Kungs Kungs: liec nost galvas glītumu un ņem zemē kroni, jo tas nepaliks, kā tas bija: zemais tiks paaugstināts un augstais pazemots.
27
Es to likšu postā, postā, postā, un šī nebūs, līdz kamēr nāk, kam tā tiesa pieder, - tam es to došu.
28
Un tu, cilvēka bērns, sludini un saki: tā saka Tas Kungs Kungs par Amona bērniem un par viņu nievāšanu un saki: zobens, zobens izvilkts, lai kauj, trīts, lai spīd un zib.
29
Kamēr tev aplamas parādīšanas rāda, kamēr tev melus sludina, tas tevi liks pie nokauto nesvēto kakliem, kuru diena nāk gala nozieguma laikā.
30
Bāz zobenu makstīs! Es tevi sodīšu tai vietā, kur tu radīts, tai zemē, kur tu dzimis.
31
Un es izgāzīšu pār tevi savu dusmību, es uzpūtīšu pret tevi savas bardzības uguni, un tevi nodošu nežēlīgu cilvēku, niknu postītāju rokā.
32
Tu būsi ugunij par barību, tavas asinis tecēs pašā tavā zemē, un tevi vairs nepieminēs; jo es Tas Kungs to esmu runājis.
Ezekiel 21:1
Ezekiel 21:2
Ezekiel 21:3
Ezekiel 21:4
Ezekiel 21:5
Ezekiel 21:6
Ezekiel 21:7
Ezekiel 21:8
Ezekiel 21:9
Ezekiel 21:10
Ezekiel 21:11
Ezekiel 21:12
Ezekiel 21:13
Ezekiel 21:14
Ezekiel 21:15
Ezekiel 21:16
Ezekiel 21:17
Ezekiel 21:18
Ezekiel 21:19
Ezekiel 21:20
Ezekiel 21:21
Ezekiel 21:22
Ezekiel 21:23
Ezekiel 21:24
Ezekiel 21:25
Ezekiel 21:26
Ezekiel 21:27
Ezekiel 21:28
Ezekiel 21:29
Ezekiel 21:30
Ezekiel 21:31
Ezekiel 21:32
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48