A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 16

1
Atkal Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
2
Cilvēka bērns, dari Jeruzālemei zināmas viņas negantības un saki:
3
Tā saka Tas Kungs Kungs uz Jeruzālemi: tavs rads un tava dzimtene ir no Kanaāna zemes, tavs tēvs bija Amorietis, un tava māte Etiete.
4
Un tava piedzimšana (bija tāda): tai dienā, kad tu dzimi, tava naba netapa apgraizīta, un ar ūdeni tu netapi mazgāta, ka kļūtu šķīsta, nedz ar sāli berzta, nedz autos ietīta.
5
Neviena acs par tevi neapžēlojās, ka kaut kā žēlodama tevi būtu kopusi, bet tevi nometa laukā; tik nicināta bija tava dvēsele tai dienā, kad tu dzimi.
6
Kad es tev garām gāju, tad es tevi redzēju tavās asinīs saminamu, un sacīju uz tevi tavās asinīs: dzīvo! Tiešām, es sacīju uz tevi tavās asinīs: dzīvo!
7
Es tevi ļoti esmu vairojis, kā augļus tīrumā, un tu esi iezēlusi un uzaugusi un ienākusies lielā skaistumā. Tavas krūtis ir piebriedušas un tavi mati paauguši; bet tu biji kaila un plika.
8
Un kad es tev garām gāju un tevi redzēju, raugi, tad bija tas laiks tevi iemīlēt. Tad es savus spārnus izpletu  pār tevi un apsedzu tavu kailumu un tev zvērēju un nācu ar tevi derībā, saka Tas Kungs Kungs, un tu man piederēji.
9
Un es tevi mazgāju ar ūdeni un noskaloju tavas asinis no tevis un svaidīju tevi ar eļļu.
10
Es tevi arī apģērbu ar izrakstītām drēbēm un tev apvilku pasarkanas kurpes, un tev apjozu šķīstu audekli un tevi apsedzu ar zīdu.
11
Un es tevi skaisti izpušķoju un liku gredzenus ap tavām rokām un ķēdi ap tavu kaklu.
12
Es liku arī pieres sprādzi pie tava vaiga un ausu sprādzi pie tavām ausīm un goda kroni uz tavu galvu.
13
Tā tu biji izgreznota ar zeltu un sudrabu, un tavas drēbes bija dārgs audeklis un zīds un izrakstīts darbs. Tu ēdi kviešus un medu un eļļu, un tu biji ļoti skaista, un tev izdevās labi, un tu tiki ķēniņa godā.
14
Un slava no tevis izgāja pa pagānu tautām par tavu skaistumu, jo tas bija pilnīgs caur manu glītumu, ko es tev biju pielicis, saka Tas Kungs Kungs.
15
Bet tu biji droša ar savu skaistumu un paļaudamās uz savu slavu tu paliki par mauku un padevies maucībā ikkatram, kas gāja garām, un viņam piederēji.
16
Un tu ņēmi no savām drēbēm un taisīji sev raibus elku altārus un maukoji tur, kā vēl nav ne bijis, nedz būs.
17
Tu arī ņēmi mana zelta un mana sudraba jaukos glītumus, ko es tev biju devis, un taisīji sev vīru tēlus un maukoji ar tiem.
18
Un tu ņēmi savas izrakstītās drēbes un tās tiem uzsedzi, un liki manu eļļu un manas kvēpināmās zāles tiem priekšā.
19
Un manu maizi, ko es tev devu, miltus un eļļu un medu, ar ko es tevi ēdināju, to arīdzan tu viņiem cēli priekšā par saldu smaržu. Tā tas noticis, saka Tas Kungs Kungs.
20
Tu arī ņēmi savus dēlus un savas meitas, ko tu man biji dzemdējusi, un tos tiem upurēji par barību. It kā vēl par maz būtu, maucību vien dzīt,
21
Tu arī manus bērnus kāvi un tos nodevi, un tiem liki priekš viņiem caur uguni iet.
22
Un visā savā negantībā un savā maucībā tu nepieminēji savas jaunības dienas, kad tu biji plika un kaila un saminama savās asinīs.
23
Un notika pēc visas tavas bezdievības, - (Vai! Vai tev! saka Tas Kungs Kungs.)
24
Tu sev taisīji kalnu altārus un elku altārus ikkatrā ielā.
25
Un pie visām ceļu jūtīm(sākumiem) tu uztaisīji savus elku altārus, un sagānīji savu skaistumu; tu izpleti savas kājas pret visiem, kas gāja garām, un dzini lielu maucību.
26
Tu maukojies ar Ēģiptes bērniem, saviem kaimiņiem, kas lieli miesā un tu vairoji savu maukošanu, mani kaitināt.
27
Redzi! Tad es savu roku izstiepu pret tevi un atrāvu savu nospriesto tiesu un tevi nodevu tavām ienaidniecēm, Vīlistu meitu prātam, kas tava negodīga ceļa dēļ kaunējās.
28
Un tad tu maukojies ar Asura bērniem, jo tu nevarēji gan dabūt; tiešām, tu ir ar tiem maukodamās nevarēji gan dabūt.
29
Bet tu savu maukošanu vairoji līdz veikalnieku zemei, līdz Kaldejai, ir ar to tev nebija gan.
30
Tik kārīga ir tava sirds, saka Tas Kungs Kungs, ka tu tādas lietas dari, proti lielas maukas darbu;
31
Ka tu savus kalna altārus taisīji pie visām ceļu jūtīm un savus elku altārus taisīji ikkatrā ielā, un nebija kā cita mauka, smādēdama maukas algu;
32
It kā laulības pārkāpēja sieva, kas sava vīra vietā pielaiž svešus.
33
Visām citām maukām top dota alga, bet tu savu algu dod visiem saviem drauģeļiem un tos apdāvini, lai tie visapkārt pie tevis nāk, ar tevi maukoties.
34
Tā notiek pie tevis citādi, nekā pie citām sievām tavā maucībā, tādēļ ka neviens tev nedzenās pakaļ maukoties; tu piedāvā naudu, bet tev naudas nedod; citāda tu esi tapusi.
35
Tādēļ, tu mauka, klausi Tā Kunga vārdu.
36
Tā saka Tas Kungs Kungs: Tāpēc ka tavs kauns izgāzts un tavs kailums atklāts tavā maucībā ar taviem drauģeļiem un ar visiem taviem negantiem elkiem, ka tu esi izlējusi savu bērnu asinis, ko tiem esi devusi,
37
Tādēļ redzi, es sapulcināšu tavus drauģeļus, ar ko tu esi jaukusies, un visus, ko tu esi mīlinājusi, līdz ar visiem, ko tu esi ienīdējusi, un es tos sapulcināšu visapkārt pret tevi, un atsegšu priekš viņiem tavu kaunu, ka tiem būs redzēt visu tavu plikumu.
38
Es tevi sodīšu pēc laulības pārkāpēju un asins izlējēju tiesas, un izliešu tavas asinis bargās dusmās.
39
Un es tevi nodošu viņu rokā, un tie nolauzīs tavus kalna altārus un apgāzīs tavus elku altārus un tev novilks tavas drēbes un tev atņems tavus dārgos greznumus un tevi atstās pliku un kailu.
40
Un tie sasauks pret tevi ļaužu pulku un tevi nomētās ar akmeņiem un tevi sakaus ar saviem zobeniem.
41
Un tavus namus tie sadedzinās ar uguni un tev nesīs tiesu priekš daudz sievu acīm. Es tavai maucībai darīšu galu, ka tu vairs nepiedāvāsi maukas algu.
42
Un es izdarīšu savu bardzību pret tevi, ka mana karstā dusmība atstājās no tevis un es tieku pie miera un vairs nedusmojos.
43
Tāpēc ka tu neesi pieminējusi savas jaunības dienas un mani ar visu to kaitinājusi, redzi, tad ir es metu tavus grēkus uz tavu galvu, saka Tas Kungs Kungs; lai tu vairs nepadodies bezkaunībai pie visām tavām negantībām.
44
Redzi, ikviens, kas runā līdzībās, par tevi sacīs: kāda māte, tāda meita.
45
Tu esi savas mātes meita, kas apnikusi savu vīru un savus bērnus, un tu esi savu māsu māsa, kas apnikušas savus vīrus un savus bērnus. Jūsu māte ir Etiete un jūsu tēvs Amorietis.
46
Tava vecākā māsa ir Samarija ar savām meitām, kas tev dzīvo pa kreiso roku, un tava jaunākā māsa, kas dzīvo pa tavu labo roku, tā ir Sodoma ar savām meitām.
47
Bet tu neesi staigājusi viņu ceļos un neesi darījusi pēc viņu negantības tik mazu brīdi; tu esi palikusi niknāka pār viņām visos savos ceļos.
48
Tik tiešām kā es dzīvoju, saka Tas Kungs Kungs, Sodoma, tava māsa, līdz ar savām meitām tā nav darījusi, kā tu esi darījusi ar savām meitām!
49
Redzi, šis bija tavas māsas Sodomas noziegums: lepnība un maizes pilnība un dzīve bez bēdām bija viņai un viņas meitām; bet nabagam un bēdīgam tā nesniedza roku.
50
Bet tie bija lepni un darīja negantības manā priekšā; to redzēdams es tos esmu atmetis.
51
Arī Samarija ne uz pusi tik daudz nav grēkojusi kā tu, un tu esi darījusi vairāk negantības nekā viņa, tā ka tu savu māsu esi taisnojusi ar visām savām negantībām, ko tu darījusi.
52
Tad tu nesi arī savu kaunu, kad esi aizstāvējusi savas māsas ar saviem grēkiem, jo tu negantākus esi darījusi, nekā tās; viņas ir taisnākas nekā tu. Tāpēc kaunies tu arī un nesi savu kaunu, tādēļ ka tu esi taisnojusi savas māsas.
53
Bet es novērsīšu viņu cietumu, Sodomas un viņas meitu cietumu, un Samarijas un viņas meitu cietumu, un tavu cietumnieku cietumu viņu starpā,
54
Lai tu nesi savu kaunu un kaunies par visu, ko esi darījusi, viņiem par iepriecināšanu.
55
Kad tavas māsas, Sodoma un viņas meitas, atgriezīsies pie savas vecās būšanas, un Samarija ar savām meitām atgriezīsies pie savas vecās būšanas, tad ir tu ar savām meitām atgriezīsies pie savas vecās būšanas.
56
Un tava māsa Sodoma nebija par valodu tavā mutē tavas lepnības laikā,
57
Pirms tava bezdievība tapa atklāta, kā tanī laikā, kad tevi pulgoja Sīrijas meitas un visas apkārtējās Vīlistu meitas tevi nievāja no visām pusēm.
58
Tava bezkaunība un tavas negantības tev jānes, saka Tas Kungs.
59
Jo tā saka Tas Kungs Kungs: es tev darīšu tāpat, kā tu esi darījusi, kas esi nicinājusi zvērestu un lauzusi derību.
60
Bet es pieminēšu savu derību, ko ar tevi esmu derējis tavas jaunības dienās, un es celšu ar tevi mūžīgu derību.
61
Tad tu pieminēsi savus ceļus, un kaunēsies, kad uzņemsi savas lielās un mazās māsas, jo es tev tās došu par meitām, lai tās gan nav no tavas derības.
62
Jo es apstiprināšu savu derību ar tevi, un tu samanīsi, ka es esmu Tas Kungs,
63
Lai tu to piemini un kaunies, un savu muti vairs neatdari sava kauna dēļ, kad es tev visu piedošu, ko tu esi darījusi, saka Tas Kungs Kungs.
Ezekiel 16:1
Ezekiel 16:2
Ezekiel 16:3
Ezekiel 16:4
Ezekiel 16:5
Ezekiel 16:6
Ezekiel 16:7
Ezekiel 16:8
Ezekiel 16:9
Ezekiel 16:10
Ezekiel 16:11
Ezekiel 16:12
Ezekiel 16:13
Ezekiel 16:14
Ezekiel 16:15
Ezekiel 16:16
Ezekiel 16:17
Ezekiel 16:18
Ezekiel 16:19
Ezekiel 16:20
Ezekiel 16:21
Ezekiel 16:22
Ezekiel 16:23
Ezekiel 16:24
Ezekiel 16:25
Ezekiel 16:26
Ezekiel 16:27
Ezekiel 16:28
Ezekiel 16:29
Ezekiel 16:30
Ezekiel 16:31
Ezekiel 16:32
Ezekiel 16:33
Ezekiel 16:34
Ezekiel 16:35
Ezekiel 16:36
Ezekiel 16:37
Ezekiel 16:38
Ezekiel 16:39
Ezekiel 16:40
Ezekiel 16:41
Ezekiel 16:42
Ezekiel 16:43
Ezekiel 16:44
Ezekiel 16:45
Ezekiel 16:46
Ezekiel 16:47
Ezekiel 16:48
Ezekiel 16:49
Ezekiel 16:50
Ezekiel 16:51
Ezekiel 16:52
Ezekiel 16:53
Ezekiel 16:54
Ezekiel 16:55
Ezekiel 16:56
Ezekiel 16:57
Ezekiel 16:58
Ezekiel 16:59
Ezekiel 16:60
Ezekiel 16:61
Ezekiel 16:62
Ezekiel 16:63
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48