A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Lamentations 41
Kā zeltam spožums zudis un šķīstam zeltam jaukums, svētās vietas akmeņi izkaisīti visos ielu stūros!
2
Ciānas dārgie bērni, kas bija līdzīgi šķīstam zeltam, kā tie nu top turēti par māla traukiem, par podnieka rokas darbu!
3
Pat zvēri dod krūti un zīdina savus bērnus; bet manas tautas meita palikusi nežēlīga, it kā strausi tuksnesī.
4
Zidama bērna mēle līp pie zoda no tvīkšanas, bērniņi prasa maizes, bet neviena nav, kas tiem to lauž.
5
Kas gardumus ēda, nu pamirst pa ielām; kas purpurā uzaudzināti, tie nu apkampj mēslus.
6
Un manas tautas meitas noziegums ir lielāks, nekā Sodomas grēki, kas piepeši tapa apgāzta, nevienam nepieliekot rokas.
7
Viņas lielkungi bija spožāki nekā sniegs un baltāki nekā piens, viņu ģīmis bija sārtāks nekā krelles, tie bija skaisti kā safīrs.
8
Bet nu viņu ģīmis tumšāks nekā melnums, ka tos nepazīst uz ielām; un viņu āda līp pie viņu kauliem, - tā ir izkaltusi kā malka.
9
Zobena nokautie ir jo laimīgi nekā bada nokautie, jo šie pamirst kā nodurti, tādēļ ka nav zemes augļu.
10
Žēlīgu sievu rokas vārījušas savus bērnus, tie viņām bijuši par barību manas tautas meitas postā.
11
Tas Kungs izdarījis savu bardzību, viņš izgāzis savas dusmības karstumu un Ciānā iededzinājis uguni, kas aprijis viņas pamatus.
12
To nebija ticējuši zemes ķēniņi, nedz kāds no pasaules iedzīvotājiem, ka pretinieki un ienaidnieki ieies pa Jeruzālemes vārtiem.
13
Bet tas noticis viņas praviešu grēku dēļ, viņas priesteru noziegumu dēļ, tie viņas vidū izlējuši taisno asinis.
14
Tie skraidīja šurp un turp kā akli pa ielām, sagānīti asinīm, tā ka nevarēja aizskart viņu drēbes.
15
Un tiem sauca: atkāpjaties, jūs nešķīstie, atkāpjaties, atkāpjaties, neaizskariet nekā! Kad tie nu skrēja, maldījās, tad starp pagāniem sacīja: tiem vairs ilgāki nebūs mist.
16
Tā Kunga dusmība tos izkaisījusi, viņš tos vairs neuzlūkos; tie priesterus nav cienījuši un vecus nav žēlojuši.
17
Mūsu acis vēl īgst, skatīdamās pēc mūsu palīga, kas veltīgs, mēs gaidīt gaidām uz tautu, kas nevar izglābt.
18
Tie mūsu pēdas dzinuši, ka nevarējām staigāt pa savām ielām; mūsu gals ir tuvu, mūsu dienas ir pagalam, jo mūsu gals atnācis.
19
Mūsu dzinēji bijuši čaklāki nekā ērgļi apakš debess, tie mūs vajājuši pa kalniem, tuksnesī tie mums likuši valgus.
20
Tā Kunga svaidītais, uz ko mūsu dzīvība stāvēja, ir gūstīts viņu bedrē, par ko sacījām: apakš viņa ēnas dzīvosim starp pagāniem.
21
Priecājies un līksmojies, Edoma meita, Uc zemes iedzīvotāja! Tomēr tas biķeris nāks pie tevis arīdzan, tu piedzersies un tapsi kaunā.
22
Tavs noziegums ir deldēts, Ciānas meita, viņš tevi vairs neliks aizvest. Bet tavu noziegumu, Edoma meita, viņš piemeklēs, tavus grēkus viņš atklās.Lamentations 4:1

Lamentations 4:2

Lamentations 4:3

Lamentations 4:4

Lamentations 4:5

Lamentations 4:6

Lamentations 4:7

Lamentations 4:8

Lamentations 4:9

Lamentations 4:10

Lamentations 4:11

Lamentations 4:12

Lamentations 4:13

Lamentations 4:14

Lamentations 4:15

Lamentations 4:16

Lamentations 4:17

Lamentations 4:18

Lamentations 4:19

Lamentations 4:20

Lamentations 4:21

Lamentations 4:22Lamentations 1 / Lam 1

Lamentations 2 / Lam 2

Lamentations 3 / Lam 3

Lamentations 4 / Lam 4

Lamentations 5 / Lam 5