A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jeremija 9

1
Ak kaut manā galvā jel būtu ūdens un manas acis taptu par asaru avotiem, tad es dienām naktīm apraudātu savas tautas nokautos.
2
Ak kaut man tuksnesī būtu ceļavīra mājas vieta, tad es savus ļaudis atstātu un no tiem aizietu, jo tie visi ir laulības pārkāpēji, blēžu draudze.
3
Tie uzvelk savu mēli kā stopu uz meliem un ne uz patiesību, tie top vareni virs zemes, tie dodas no ļaunuma uz ļaunumu, bet mani tie nepazīst, saka Tas Kungs.
4
Sargājaties ikviens no sava drauga, un nepaļaujaties ne uz savu brāli; jo brālis brāli krāpj, un draugs staigā draugu aprunādams.
5
Cits pret citu dzen viltību un nerunā patiesību, tie māca savu mēli melot, tie nopūlējās netaisnību darīdami.
6
Tava mājas vieta ir pašas viltības vidū, caur viltību tie liedzās mani pazīt, saka Tas Kungs.
7
Tādēļ, tā saka Tas Kungs Cebaot: redzi, es tos kausēšu un pārbaudīšu, - jo kā lai es citādi daru savas tautas priekšā?
8
Viņu mēle ir nāvīga bulta, tā runā viltu, ikviens ar savu muti runā par mieru ar savu tuvāku, bet savā sirdī tam liek valgus.
9
Vai man tos nebūs piemeklēt? saka Tas Kungs. Vai manai dvēselei nebūs atriebties pie tādiem ļaudīm, kā šie?
10
Man jāsāk raudāšana un kaukšana par kalniem un raudu dziesma par ganībām tuksnesī; jo tās ir nodedzinātas, ka neviens tur nestaigā, un ganāmā pulka balsi tur nedzird; putni apakš debess un lopi ir aizskrējuši un aizgājuši.
11
Un Jeruzālemi es likšu par akmeņu kopu un par mājokli tuksneša zvēriem, un Jūda pilsētas es darīšu par postažu bez iedzīvotājiem.
12
Kas ir tāds gudrs vīrs, kas to saprot? Un uz ko Tā Kunga mute runājusi, ka tas to var pasludināt? Kādēļ zeme iet bojā un izdeg kā tuksnesis, kur neviens nestaigā?
13
Un Tas Kungs sacīja: tādēļ ka tie atstājuši manu bauslību, ko es tiem esmu licis priekšā, un nav klausījuši manu balsi nedz pēc tās staigājuši,
14
Bet staigājuši pēc savas sirds stūrgalvības un Baāliem pakaļ, kā viņu tēvi tos mācījuši.
15
Tādēļ, tā saka Tas Kungs Cebaot, Izraēla Dievs: Redzi, es šos ļaudis ēdināšu ar vērmelēm un tos dzirdināšu ar žultīm.
16
Un es tos izkaisīšu starp tautām, ko tie nav pazinuši nedz viņu tēvi, un sūtīšu zobenu tiem pakaļ, tiekams es tos būšu izdeldējis.
17
Tā saka Tas Kungs Cebaot: ņemiet to vērā un aicinājiet raudu sievas, lai tās nāk, un sūtat pēc tām gudrām sievām, lai tās atnāk,
18
Un steigšus sāk par mums raudāšanu, ka mūsu acis tek asarām un mūsu acu plakstiņi plūst ūdenim.
19
Jo kaukšanas balss dzirdama no Ciānas: ak! Kā esam postīti, ļoti kaunā likti, jo mēs atstājam zemi, jo tie apgāzuši mūsu mājokļus!
20
Klausiet tad Tā Kunga vārdu, sievas, un lai jūsu auss uzņem viņa mutes vārdu, un mācat savām meitām raudu dziesmas, un viena otrai lai māca gaudas.
21
Jo nāve kāpj iekšā pa mūsu logiem, tā nāk mūsu jaukos namos, nokaut bērniņus pa ielām un jaunekļus pa gatvēm.
22
Runā, tā saka Tas Kungs: miroņu miesas gulēs kā mēsli uz tīruma un kā kūļi aiz pļāvēja, ko neviens nesaņem.
23
Tā saka Tas Kungs: gudrais lai nelielās ar savu gudrību, stiprais lai nelielās ar savu stiprumu, bagātais lai nelielās ar savu bagātību.
24
Bet kas grib lielīties, tas lai lielās ar to, ka viņš mani pazīst un zin, ka es esmu Tas Kungs, kas dara žēlastību, tiesu un taisnību virs zemes; jo pie tām man ir labs prāts, saka Tas Kungs.
25
Redzi, nāk dienas, saka Tas Kungs, ka es piemeklēšu apgraizītos līdz ar neapgraizītiem,
26
Ēģiptes zemi un Jūdu un Edomu un Amona bērnus un Moabu un visus, kam apcirptas bārdas, kas tuksnesī dzīvo. Jo visi pagāni ir neapgraizīti, bet Izraēla namam ir neapgraizīta sirds.
Jeremija 9:1
Jeremija 9:2
Jeremija 9:3
Jeremija 9:4
Jeremija 9:5
Jeremija 9:6
Jeremija 9:7
Jeremija 9:8
Jeremija 9:9
Jeremija 9:10
Jeremija 9:11
Jeremija 9:12
Jeremija 9:13
Jeremija 9:14
Jeremija 9:15
Jeremija 9:16
Jeremija 9:17
Jeremija 9:18
Jeremija 9:19
Jeremija 9:20
Jeremija 9:21
Jeremija 9:22
Jeremija 9:23
Jeremija 9:24
Jeremija 9:25
Jeremija 9:26
Jeremija 1 / Jer 1
Jeremija 2 / Jer 2
Jeremija 3 / Jer 3
Jeremija 4 / Jer 4
Jeremija 5 / Jer 5
Jeremija 6 / Jer 6
Jeremija 7 / Jer 7
Jeremija 8 / Jer 8
Jeremija 9 / Jer 9
Jeremija 10 / Jer 10
Jeremija 11 / Jer 11
Jeremija 12 / Jer 12
Jeremija 13 / Jer 13
Jeremija 14 / Jer 14
Jeremija 15 / Jer 15
Jeremija 16 / Jer 16
Jeremija 17 / Jer 17
Jeremija 18 / Jer 18
Jeremija 19 / Jer 19
Jeremija 20 / Jer 20
Jeremija 21 / Jer 21
Jeremija 22 / Jer 22
Jeremija 23 / Jer 23
Jeremija 24 / Jer 24
Jeremija 25 / Jer 25
Jeremija 26 / Jer 26
Jeremija 27 / Jer 27
Jeremija 28 / Jer 28
Jeremija 29 / Jer 29
Jeremija 30 / Jer 30
Jeremija 31 / Jer 31
Jeremija 32 / Jer 32
Jeremija 33 / Jer 33
Jeremija 34 / Jer 34
Jeremija 35 / Jer 35
Jeremija 36 / Jer 36
Jeremija 37 / Jer 37
Jeremija 38 / Jer 38
Jeremija 39 / Jer 39
Jeremija 40 / Jer 40
Jeremija 41 / Jer 41
Jeremija 42 / Jer 42
Jeremija 43 / Jer 43
Jeremija 44 / Jer 44
Jeremija 45 / Jer 45
Jeremija 46 / Jer 46
Jeremija 47 / Jer 47
Jeremija 48 / Jer 48
Jeremija 49 / Jer 49
Jeremija 50 / Jer 50
Jeremija 51 / Jer 51
Jeremija 52 / Jer 52