A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jeremija 52

1
Cedeķija bija divdesmit un vienu gadu vecs, kad tapa par ķēniņu, un valdīja vienpadsmit gadus Jeruzālemē; viņa mātes vārds bija Amutale, Jeremijas meita no Libnas.
2
Un viņš darīja, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, it kā Jojaķims bija darījis.
3
Jo tā notika Tā Kunga bardzības dēļ pret Jeruzālemi un pret Jūdu, līdz kamēr viņš tos atmeta no sava vaiga. Un Cedeķija atkāpās no Bābeles ķēniņa.
4
Un viņa valdīšanas devītā gadā, desmitā mēnesī, desmitā mēneša dienā, Nebukadnecars, Bābeles ķēniņš, nāca pats ar visu savu karaspēku pret Jeruzālemi, un tie apmetās ap viņu un uztaisīja pret viņu visapkārt vaļņus.
5
Tā tā pilsēta tapa apsēsta līdz ķēniņa Cedeķijas vienpadsmitam gadam.
6
Ceturtā mēnesī, devītā mēneša dienā, bads augtin auga pilsētā, un zemiem ļaudīm nebija vairs maizes.
7
Tad ielauzās pilsētā un visi karavīri bēga un izgāja naktī no pilsētas ārā pa vārtu ceļu starp abiem mūriem pie ķēniņa dārza. Bet Kaldeji bija visapkārt ap pilsētu.
8
Un viņi gāja pa klajuma ceļu; bet Kaldeju spēks dzinās ķēniņam pakaļ un panāca Cedeķiju Jērikus klajumos, un viss viņa spēks izklīda no viņa nost.
9
Tad tie sagrāba ķēniņu un viņu noveda pie Bābeles ķēniņa uz Riblu Ematas zemē, un tas sprieda tiesu par viņu.
10
Un Bābeles ķēniņš nokāva Cedeķijas bērnus priekš viņa acīm, ir visus Jūda lielkungus viņš nokāva Riblā,
11
Un viņš izdūra Cedeķijam acis un viņu saistīja ar divām vara ķēdēm; un Bābeles ķēniņš viņu noveda uz Bābeli un viņu lika cietuma namā līdz viņa miršanas dienai.
12
Pēc tam, piektā mēnesī, desmitā mēneša dienā, tas bija ķēniņa Nebukadnecara, Bābeles ķēniņa, deviņpadsmitais gads, NebuzarAdans, pils karavīru virsnieks, kas stāvēja Bābeles ķēniņa priekšā, nāca uz Jeruzālemi,
13
Un sadedzināja Tā Kunga namu un ķēniņa namu līdz ar visiem Jeruzālemes namiem, un visus lielos namus viņš sadedzināja ar uguni.
14
Un viss Kaldeju spēks, kas bija pie pils karavīru virsnieka, nolauza visus Jeruzālemes mūrus visapkārt.
15
Bet zemas kārtas ļaudis un tos atlikušos, kas pilsētā bija atlicināti, un tos bēgļus, kas bija pārgājuši pie Bābeles ķēniņa, un tos citus darba ļaudis, pils karavīru virsnieks Nebuzar Adans, aizveda projām.
16
Bet no tiem zemas kārtas ļaudīm tai zemē pils karavīru virsnieks NebuzarAdans kādus atlicināja par vīna dārzniekiem un arājiem.
17
Un Kaldeji nolauza tos vara pīlārus pie Tā Kunga nama un tos krēslus un to vara jūru, kas bija Tā Kunga namā, un veda visu viņas varu uz Bābeli.
18
Tie paņēma arī tos podus un tās lāpstas un dakšas un tos slakāmos traukus un biķerus un visus vara traukus, ko lietoja pie kalpošanas.
19
Un pils karavīru virsnieks paņēma līdz tos kausus un vīraka traukus un slakāmos kausus un podus un lukturus un karotes un krūzes, kas bija tīra zelta un tīra sudraba,
20
Tos abus pīlārus, to vienu jūru, tos divpadsmit vara vēršus apakš tās un tos krēslus, ko ķēniņš Salamans bija taisījis priekš Tā Kunga nama. Tas varš no tā, no visiem tiem rīkiem, nebija sverams.
21
Un katra pīlāra augstums bija astoņpadsmit olektis un divpadsmit olekšu aukla gāja ap pīlāri apkārt, un tas varš bija četru pirkstu biezumā un vidū tukšs.
22
Un tas kronis uz pīlāra bija no vara, un ikkatra kroņa augstums bija piecas olektis, un tīkla darbs un granātāboli bija ap to kroni visapkārt, viss no vara; un tāpat arī bija pie tā otra pīlāra, un arī tie granātāboli.
23
Un to granātābolu bija deviņdesmit seši pret visiem vējiem, visu granātābolu bija simts tam tīkla darbam visapkārt.
24
Pils karavīru virsnieks ņēma augsto priesteri Zeraju un to otru priesteri Cevaniju un trīs sliekšņa sargus,
25
Un no pilsētas viņš ņēma vienu ķēniņa sulaini, kas bija celts pār tiem karavīriem, un septiņus vīrus no tiem, kas bija ap ķēniņu, kas pilsētā tapa atrasti, ir kara vadoņa rakstītāju, kas tās zemes ļaudis priekš kara uzrakstīja, un sešdesmit vīrus no tās zemes ļaudīm, kas pilsētā tapa atrasti.
26
Tos pils karavīru virsnieks NebuzarAdans ņēma un veda pie Bābeles ķēniņa uz Riblu.
27
Un Bābeles ķēniņš tos sita un nokāva Riblā Ematas zemē. Tā Jūda no savas zemes tapa aizvests.
28
Šie ir tie ļaudis, ko Nebukadnecars aizveda septītā gadā: trīs tūkstoš divdesmit trīs Jūdus;
29
Nebukadnecara astoņpadsmitā gadā: astoņsimt trīsdesmit divas dvēseles no Jeruzālemes.
30
Nebukadnecara divdesmit trešā gadā, pils karavīru virsnieks NebuzarAdans aizveda septiņsimt četrdesmit piecas Jūdu dvēseles; pavisam četrtūkstoš un sešsimt dvēseles.
31
Bet trīsdesmit septītā gadā pēc Jojaķima, Jūda ķēniņa, aizvešanas, divpadsmitā mēnesī, divdesmit piektā mēneša dienā, Evilmerodaks Bābeles ķēniņš savā pirmā valdīšanas gadā, paaugstināja Jojaķima, Jūda ķēniņa, galvu un to izveda no cietuma nama,
32
Un runāja laipnīgi ar viņu un cēla viņa krēslu pār to ķēniņu krēsliem, kas pie viņa bija Bābelē.
33
Un pārmija viņa cietuma drēbes, un šis ēda maizi vienmēr viņa priekšā visu savu mūžu.
34
Un barība viņam vienmēr no Bābeles ķēniņa tapa dota, ikdienas nospriesta tiesa, līdz viņa miršanas dienai visu viņa mūžu.
Jeremija 52:1
Jeremija 52:2
Jeremija 52:3
Jeremija 52:4
Jeremija 52:5
Jeremija 52:6
Jeremija 52:7
Jeremija 52:8
Jeremija 52:9
Jeremija 52:10
Jeremija 52:11
Jeremija 52:12
Jeremija 52:13
Jeremija 52:14
Jeremija 52:15
Jeremija 52:16
Jeremija 52:17
Jeremija 52:18
Jeremija 52:19
Jeremija 52:20
Jeremija 52:21
Jeremija 52:22
Jeremija 52:23
Jeremija 52:24
Jeremija 52:25
Jeremija 52:26
Jeremija 52:27
Jeremija 52:28
Jeremija 52:29
Jeremija 52:30
Jeremija 52:31
Jeremija 52:32
Jeremija 52:33
Jeremija 52:34
Jeremija 1 / Jer 1
Jeremija 2 / Jer 2
Jeremija 3 / Jer 3
Jeremija 4 / Jer 4
Jeremija 5 / Jer 5
Jeremija 6 / Jer 6
Jeremija 7 / Jer 7
Jeremija 8 / Jer 8
Jeremija 9 / Jer 9
Jeremija 10 / Jer 10
Jeremija 11 / Jer 11
Jeremija 12 / Jer 12
Jeremija 13 / Jer 13
Jeremija 14 / Jer 14
Jeremija 15 / Jer 15
Jeremija 16 / Jer 16
Jeremija 17 / Jer 17
Jeremija 18 / Jer 18
Jeremija 19 / Jer 19
Jeremija 20 / Jer 20
Jeremija 21 / Jer 21
Jeremija 22 / Jer 22
Jeremija 23 / Jer 23
Jeremija 24 / Jer 24
Jeremija 25 / Jer 25
Jeremija 26 / Jer 26
Jeremija 27 / Jer 27
Jeremija 28 / Jer 28
Jeremija 29 / Jer 29
Jeremija 30 / Jer 30
Jeremija 31 / Jer 31
Jeremija 32 / Jer 32
Jeremija 33 / Jer 33
Jeremija 34 / Jer 34
Jeremija 35 / Jer 35
Jeremija 36 / Jer 36
Jeremija 37 / Jer 37
Jeremija 38 / Jer 38
Jeremija 39 / Jer 39
Jeremija 40 / Jer 40
Jeremija 41 / Jer 41
Jeremija 42 / Jer 42
Jeremija 43 / Jer 43
Jeremija 44 / Jer 44
Jeremija 45 / Jer 45
Jeremija 46 / Jer 46
Jeremija 47 / Jer 47
Jeremija 48 / Jer 48
Jeremija 49 / Jer 49
Jeremija 50 / Jer 50
Jeremija 51 / Jer 51
Jeremija 52 / Jer 52