A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Jeremija 411
Bet septītā mēnesī Izmaēls, Netanijas dēls, Elizama dēla dēls, no ķēniņa dzimuma, un ķēniņa virsnieki nāca līdz ar desmit vīriem pie Ģedalijas, Aīkama dēla, uz Micpu, un tie tur kopā ēda maizi Micpā.
2
Un Izmaēls, Netanijas dēls, cēlās ar tiem desmit vīriem, kas pie viņa bija, un sita ar zobenu Ģedaliju, Aīkama dēlu, Zavana dēla dēlu; tā viņš to nokāva, ko Bābeles ķēniņš bija iecēlis pār to zemi.
3
Un Izmaēls kāva arī visus Jūdus, kas Micpā bija pie viņa, pie Ģedalijas, un tos Kaldejus, kas tur atradās, tos karavīrus.
4
Un otrā dienā pēc Ģedalijas nokaušanas, kad neviens par to nezināja,
5
Tad vīri nāca no Zīķemes, no Šīlo un no Samarijas, astoņdesmit vīri, ar nodzītu bārdu un saplēstām drēbēm un iegraizītām miesām, un viņu rokā bija ēdams upuris un vīraks, ka to nestu Tā Kunga namā.
6
Un Izmaēls, Netanijas dēls, izgāja no Micpas viņiem pretī, un raudāja iedams. Un kad tos sastapa, tad viņš uz tiem sacīja: nāciet pie Ģedalijas, Aīkama dēla.
7
Bet kad tie nāca pilsētas vidū, tad Izmaēls, Netanijas dēls, tos nokāva (un iemeta) bedrē, viņš un tie vīri, kas bija pie viņa.
8
Bet starp tiem bija desmit vīri, tie sacīja uz Izmaēli: nenokauj mūs, jo mums ir apslēptas mantas tīrumā, kvieši un mieži un eļļa un medus. Tad viņš tos atstāja un nenokāva ar viņu brāļiem.
9
Un tā bedre, kurp Izmaēls nometa to vīru līķus, ko viņš līdz ar Ģedaliju bija nokāvis, bija tā pati, ko ķēniņš Aza bija racis pret Baēzu, Izraēla ķēniņu; šo Izmaēls, Netanijas dēls, pildīja ar tiem nokautiem.
10
Un Izmaēls aizveda visus atlikušos ļaudis, kas bija Micpā, proti ķēniņa meitas un visus ļaudis, kas Micpā bija atstāti, ko pils karavīru virsnieks Nebuzaradans bija atstājis pie Ģedalijas, Aīkama dēla, un Izmaēls, Netanijas dēls, tos aizveda un gāja pāri pie Amona bērniem.
11
Kad nu Jokanans, Kareūs dēls, un visi kara virsnieki, kas bija pie viņa, dzirdēja to ļaunumu, ko Izmaēls, Netanijas dēls, bija darījis,
12
Tad tie ņēma visus (kara)vīrus, un gāja karot pret Izmaēli, Netanijas dēlu, un to atrada pie tā lielā ūdens, kas ir pie Ģibeonas.
13
Un kad visi ļaudis, kas bija pie Izmaēļa, redzēja Jokananu, Kareūs dēlu, un visus kara virsniekus, kas pie viņa, tad tie priecājās.
14
Un visi ļaudis, ko Izmaēls no Micpas bija aizvedis, griezās un gāja atpakaļ pie Jokanana, Kareūs dēla.
15
Tomēr Izmaēls, Netanijas dēls, ar astoņiem vīriem izmuka no Jokanana un gāja pie Amona bērniem.
16
Tad Jokanans, Kareūs dēls, un visi kara virsnieki, kas bija pie viņa, paņēma visus atlikušos ļaudis, ko viņš atkal bija atvedis no Izmaēļa, Netanijas dēla, no Micpas, kad šis bija nokāvis Ģedaliju, Aīkama dēlu, karavīrus, sievas un bērnus un ķēniņa sulaiņus, ko viņš no Ģibeonas atkal bija atvedis,
17
Un gāja un apmetās Ķimkama mājas vietā pie Bētlemes, iedami uz Ēģipti Kaldeju priekšā.
18
Jo tie bijās no viņiem, tāpēc ka Izmaēls, Netanijas dēls, bija nokāvis Ģedaliju, Aīkama dēlu, ko Bābeles ķēniņš bija iecēlis pār to zemi.