A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jeremija 33

1
Un Tā Kunga vārds notika uz Jeremiju otru reizi, kad viņš vēl bija ieslēgts cietuma pagalmā, sacīdams:
2
Tā saka Tas Kungs, kas to dara, Tas Kungs, kas to izdara, lai tas notiek - Kungs ir viņa vārds -
3
Piesauc mani, tad es tev atbildēšu un tev darīšu zināmas lielas un brīnišķas lietas, ko tu nezini.
4
Jo tā saka Tas Kungs, Izraēla Dievs, par šīs pilsētas namiem un par Jūda ķēniņa namiem, kas tiek nolauzīti vaļņu un zobena priekšā,
5
Par tiem, kas nāk karot pret Kaldejiem, lai tos (namus) pilda ar miroņu miesām, ko es nokauju savā bardzībā un savā dusmībā, un tādēļ ka es savu vaigu no šīs pilsētas esmu apslēpis, visa viņu ļaunuma dēļ:
6
Redzi, es to sasiešu un dziedināšu, un tos darīšu veselus, un tiem parādīšu pilnīgu un pastāvīgu laimi.
7
Un es vedīšu atpakaļ Jūda cietumniekus un Izraēla cietumniekus, un tos uztaisīšu it kā papriekš.
8
Un es tos šķīstīšu no visa viņu nozieguma, ar ko tie pret mani grēkojuši, un es tiem piedošu visus viņu pārkāpumus, ar ko tie pret mani grēkojuši un ar ko tie no manis atkāpušies.
9
Un tas man būs par prieka vārdu, par slavu un par godu pie visām tautām virs zemes, kas dzirdēs visu to labumu, ko es tiem daru, un tās bīsies un drebēs par visu to labumu un par visu to mieru, ko es viņai dodu.
10
Tā saka Tas Kungs: šinī vietā, par ko jūs sakāt, tā ir postaža bez cilvēka un lopa, pa Jūda pilsētām un pa Jeruzālemes ielām, kas ir postītas, ka tur nav ne cilvēka, ne iedzīvotāja, ne lopa,
11
Tur atkal dzirdēs prieka balsi un līksmības balsi, brūtgāna balsi un brūtes balsi, balsi no tiem, kas saka: teiciet To Kungu Cebaot, jo Tas Kungs ir labs, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi, - un kas nes pateicības upuri Tā Kunga namā. Jo es vedīšu atpakaļ tās zemes cietumniekus kā papriekš, saka Tas Kungs.
12
Tā saka Tas Kungs Cebaot: šinī vietā, kas ir postaža bez cilvēka un lopa, un visās apkārtējās pilsētās būs atkal ganu dzīvokļi, kas ganīs ganāmus pulkus.
13
Pa kalnu pilsētām un lejas pilsētām un pa dienvidu(Negebas) pilsētām un Benjamina zemē un ap Jeruzālemi un pa Jūda pilsētām ganāmi pulki atkal ies apakš skaitītāju rokām, saka Tas Kungs.
14
Redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, ka es piepildīšu to labo vārdu, ko es esmu runājis uz Izraēla namu un Jūda namu.
15
Tanīs dienās un tanī laikā es Dāvidam likšu izplaukt taisnības Zaram, un tas darīs tiesu un taisnību virs zemes.
16
Tanīs dienās Jūda taps atpestīts, un Jeruzāleme dzīvos bez bailēm, un šis ir tas (vārds), ar ko viņu sauks: Tas Kungs mūsu taisnība.
17
Jo tā saka Tas Kungs: Dāvidam netrūks vīra, kas sēdēs Izraēla nama goda krēslā.
18
Arī priesteru, levitu netrūks manā priekšā, kas upurē dedzināmos upurus un iededzina ēdamus upurus un sataisa kaujamus upurus mūžīgi.
19
Un Tā Kunga vārds notika uz Jeremiju un sacīja:
20
Tā saka Tas Kungs: ja jūs varat iznīcināt manu derību ar dienu un manu derību ar nakti, ka dienas un nakts vairs nav savā laikā,
21
Tad arī iznīks mana derība ar manu kalpu Dāvidu, ka tam dēla nebūs, kas valda uz viņa goda krēsla, un (mana derība) ar levitiem, priesteriem, maniem kalpotājiem. 
22
It kā debess pulku nevar skaitīt un jūras smiltis nevar mērot, tāpat es vairošu sava kalpa Dāvida dzimumu un levitus, kas man kalpo.
23
Un Tā Kunga vārds notika uz Jeremiju sacīdams:
24
Vai tu neredzi, ko šie ļaudis runā un saka? Tās divas ciltis, ko Tas Kungs bija izredzējis, viņš nu atmetis, un tie nievā manus ļaudis, it kā tie vairs nebūtu tauta viņu priekšā.
25
Tā saka Tas Kungs: ja mana derība ar dienu un nakti nepastāv, ja es debess un zemes likumus neesmu cēlis,
26
Tad es arī atmetīšu Jēkaba un sava kalpa Dāvida dzimumu, ka neņemu no viņa dzimuma valdītājus pār Ābraāma, Īzaka un Jēkaba dzimumu. Jo es vedīšu atpakaļ viņu cietumniekus un apžēlošos par viņiem.
Jeremija 33:1
Jeremija 33:2
Jeremija 33:3
Jeremija 33:4
Jeremija 33:5
Jeremija 33:6
Jeremija 33:7
Jeremija 33:8
Jeremija 33:9
Jeremija 33:10
Jeremija 33:11
Jeremija 33:12
Jeremija 33:13
Jeremija 33:14
Jeremija 33:15
Jeremija 33:16
Jeremija 33:17
Jeremija 33:18
Jeremija 33:19
Jeremija 33:20
Jeremija 33:21
Jeremija 33:22
Jeremija 33:23
Jeremija 33:24
Jeremija 33:25
Jeremija 33:26
Jeremija 1 / Jer 1
Jeremija 2 / Jer 2
Jeremija 3 / Jer 3
Jeremija 4 / Jer 4
Jeremija 5 / Jer 5
Jeremija 6 / Jer 6
Jeremija 7 / Jer 7
Jeremija 8 / Jer 8
Jeremija 9 / Jer 9
Jeremija 10 / Jer 10
Jeremija 11 / Jer 11
Jeremija 12 / Jer 12
Jeremija 13 / Jer 13
Jeremija 14 / Jer 14
Jeremija 15 / Jer 15
Jeremija 16 / Jer 16
Jeremija 17 / Jer 17
Jeremija 18 / Jer 18
Jeremija 19 / Jer 19
Jeremija 20 / Jer 20
Jeremija 21 / Jer 21
Jeremija 22 / Jer 22
Jeremija 23 / Jer 23
Jeremija 24 / Jer 24
Jeremija 25 / Jer 25
Jeremija 26 / Jer 26
Jeremija 27 / Jer 27
Jeremija 28 / Jer 28
Jeremija 29 / Jer 29
Jeremija 30 / Jer 30
Jeremija 31 / Jer 31
Jeremija 32 / Jer 32
Jeremija 33 / Jer 33
Jeremija 34 / Jer 34
Jeremija 35 / Jer 35
Jeremija 36 / Jer 36
Jeremija 37 / Jer 37
Jeremija 38 / Jer 38
Jeremija 39 / Jer 39
Jeremija 40 / Jer 40
Jeremija 41 / Jer 41
Jeremija 42 / Jer 42
Jeremija 43 / Jer 43
Jeremija 44 / Jer 44
Jeremija 45 / Jer 45
Jeremija 46 / Jer 46
Jeremija 47 / Jer 47
Jeremija 48 / Jer 48
Jeremija 49 / Jer 49
Jeremija 50 / Jer 50
Jeremija 51 / Jer 51
Jeremija 52 / Jer 52