A A A A A
Latvijas Bībele 1685

Jeremija 331
Un Tā Kunga vārds notika uz Jeremiju otru reizi, kad viņš vēl bija ieslēgts cietuma pagalmā, sacīdams:
2
Tā saka Tas Kungs, kas to dara, Tas Kungs, kas to izdara, lai tas notiek - Kungs ir viņa vārds -
3
Piesauc mani, tad es tev atbildēšu un tev darīšu zināmas lielas un brīnišķas lietas, ko tu nezini.
4
Jo tā saka Tas Kungs, Izraēla Dievs, par šīs pilsētas namiem un par Jūda ķēniņa namiem, kas tiek nolauzīti vaļņu un zobena priekšā,
5
Par tiem, kas nāk karot pret Kaldejiem, lai tos (namus) pilda ar miroņu miesām, ko es nokauju savā bardzībā un savā dusmībā, un tādēļ ka es savu vaigu no šīs pilsētas esmu apslēpis, visa viņu ļaunuma dēļ:
6
Redzi, es to sasiešu un dziedināšu, un tos darīšu veselus, un tiem parādīšu pilnīgu un pastāvīgu laimi.
7
Un es vedīšu atpakaļ Jūda cietumniekus un Izraēla cietumniekus, un tos uztaisīšu it kā papriekš.
8
Un es tos šķīstīšu no visa viņu nozieguma, ar ko tie pret mani grēkojuši, un es tiem piedošu visus viņu pārkāpumus, ar ko tie pret mani grēkojuši un ar ko tie no manis atkāpušies.
9
Un tas man būs par prieka vārdu, par slavu un par godu pie visām tautām virs zemes, kas dzirdēs visu to labumu, ko es tiem daru, un tās bīsies un drebēs par visu to labumu un par visu to mieru, ko es viņai dodu.
10
Tā saka Tas Kungs: šinī vietā, par ko jūs sakāt, tā ir postaža bez cilvēka un lopa, pa Jūda pilsētām un pa Jeruzālemes ielām, kas ir postītas, ka tur nav ne cilvēka, ne iedzīvotāja, ne lopa,
11
Tur atkal dzirdēs prieka balsi un līksmības balsi, brūtgāna balsi un brūtes balsi, balsi no tiem, kas saka: teiciet To Kungu Cebaot, jo Tas Kungs ir labs, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi, - un kas nes pateicības upuri Tā Kunga namā. Jo es vedīšu atpakaļ tās zemes cietumniekus kā papriekš, saka Tas Kungs.
12
Tā saka Tas Kungs Cebaot: šinī vietā, kas ir postaža bez cilvēka un lopa, un visās apkārtējās pilsētās būs atkal ganu dzīvokļi, kas ganīs ganāmus pulkus.
13
Pa kalnu pilsētām un lejas pilsētām un pa dienvidu(Negebas) pilsētām un Benjamina zemē un ap Jeruzālemi un pa Jūda pilsētām ganāmi pulki atkal ies apakš skaitītāju rokām, saka Tas Kungs.
14
Redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, ka es piepildīšu to labo vārdu, ko es esmu runājis uz Izraēla namu un Jūda namu.
15
Tanīs dienās un tanī laikā es Dāvidam likšu izplaukt taisnības Zaram, un tas darīs tiesu un taisnību virs zemes.
16
Tanīs dienās Jūda taps atpestīts, un Jeruzāleme dzīvos bez bailēm, un šis ir tas (vārds), ar ko viņu sauks: Tas Kungs mūsu taisnība.
17
Jo tā saka Tas Kungs: Dāvidam netrūks vīra, kas sēdēs Izraēla nama goda krēslā.
18
Arī priesteru, levitu netrūks manā priekšā, kas upurē dedzināmos upurus un iededzina ēdamus upurus un sataisa kaujamus upurus mūžīgi.
19
Un Tā Kunga vārds notika uz Jeremiju un sacīja:
20
Tā saka Tas Kungs: ja jūs varat iznīcināt manu derību ar dienu un manu derību ar nakti, ka dienas un nakts vairs nav savā laikā,
21
Tad arī iznīks mana derība ar manu kalpu Dāvidu, ka tam dēla nebūs, kas valda uz viņa goda krēsla, un (mana derība) ar levitiem, priesteriem, maniem kalpotājiem. 
22
It kā debess pulku nevar skaitīt un jūras smiltis nevar mērot, tāpat es vairošu sava kalpa Dāvida dzimumu un levitus, kas man kalpo.
23
Un Tā Kunga vārds notika uz Jeremiju sacīdams:
24
Vai tu neredzi, ko šie ļaudis runā un saka? Tās divas ciltis, ko Tas Kungs bija izredzējis, viņš nu atmetis, un tie nievā manus ļaudis, it kā tie vairs nebūtu tauta viņu priekšā.
25
Tā saka Tas Kungs: ja mana derība ar dienu un nakti nepastāv, ja es debess un zemes likumus neesmu cēlis,
26
Tad es arī atmetīšu Jēkaba un sava kalpa Dāvida dzimumu, ka neņemu no viņa dzimuma valdītājus pār Ābraāma, Īzaka un Jēkaba dzimumu. Jo es vedīšu atpakaļ viņu cietumniekus un apžēlošos par viņiem.