A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jeremija 32

1
Šis ir tas vārds, kas uz Jeremiju notika no Tā Kunga, Cedeķijas, Jūda ķēniņa, desmitā gadā, - šis gads bija Nebukadnecara astoņpadsmitais gads.
2
To brīdi Bābeles ķēniņa karaspēks bija apmeties pret Jeruzālemi, un pravietis Jeremija bija ieslēgts cietuma pagalmā Jūda ķēniņa namā.
3
Jo Cedeķija, Jūda ķēniņš, viņu bija cietumā ieslēdzis un sacījis: Kāpēc tu sludini un saki: tā saka Tas Kungs: redzi, es nododu šo pilsētu Bābeles ķēniņa rokā, un viņš to uzņems,
4
Un Cedeķija, Jūda ķēniņš, neizspruks no Kaldeju rokas, bet viņš tiešām taps nodots Bābeles ķēniņa rokā, un viņš to bildinās muti pret muti un to redzēs aci pret aci,
5
Un tas novedīs Cedeķiju uz Bābeli, un tur viņš paliks, kamēr es viņu piemeklēšu, saka Tas Kungs. Jo kad jūs pret Kaldejiem karosiet, tad tas jums labi neizdosies.
6
Un Jeremija sacīja: Tā Kunga vārds uz mani tā noticis:
7
Redzi, Kanameēls, tava tēva brāļa Zaluma dēls, nāks pie tevis un sacīs: pērc manu tīrumu Anatotā; jo tev krīt atpirkšanas tiesa, viņu pirkt.
8
Un Kanameēls, mana tēva brāļa dēls, nāca pie manis cietuma pagalmā pēc Tā Kunga vārda un sacīja uz mani: pērc jel manu tīrumu, kas ir Anatotā Benjamina zemē, jo tev krīt mantošanas un atpirkšanas tiesa, pērc to sev.
9
Tad es nomanīju, ka tas bija Tā Kunga vārds, un es pirku no Kanameēļa, sava tēva brāļa dēla, to tīrumu Anatotā, un es viņam iesvēru to naudu, septiņus sēķeļus un desmit sudraba gabalus,
10
Un es rakstīju to grāmatā un to aizzieģelēju un to liku apliecināt caur lieciniekiem un iesvēru to naudu uz svariem,
11
Un es paņēmu to aizzieģelēto pirkšanas norakstu, pirkšanas grāmatu ar to norunu un nosacījumu, un arī to neaizzieģelēto.
12
Un es devu to pirkšanas norakstu Bārukam, Nerijas, Makazejas dēla, dēlam priekš Kanameēļa, sava tēva brāļa, acīm, un priekš to liecinieku acīm, kas bija parakstījušies pirkšanas norakstā un priekš visu Jūdu acīm, kas sēdēja cietuma pagalmā.
13
Un es pavēlēju Bārukam priekš viņu acīm un sacīju:
14
Tā saka Tas Kungs Cebaot, Izraēla Dievs: ņem šos rakstus, šo pirkšanas norakstu, to aizzieģelēto, un šo neaizzieģelēto norakstu, un liec tos mālu traukā, ka tie ilgi var pastāvēt.
15
Jo tā saka Tas Kungs Cebaot, Izraēla Dievs: vēl šai zemē taps pirkti nami un tīrumi un vīna dārzi.
16
Un es pielūdzu To Kungu, kad es to pirkšanas norakstu biju devis Bārukam, Nerijas dēlam, un sacīju:
17
Kungs, redzi, debesis un zemi tu esi radījis ar savu lielo spēku un ar savu izstiepto elkoni, tev nekas nav neiespējams.
18
Tu dari žēlastību pie tūkstošiem un atmaksā tēvu noziegumu uz viņu bērnu galvām pēc viņiem, tu lielais un varenais Dievs, kam vārds ir Kungs Cebaot,
19
Liels padomā un varens darbos; jo tavas acis ir atvērā pār visiem cilvēku bērnu ceļiem, ikvienam dot pēc viņa ceļiem un pēc viņa darbu augļiem;
20
Zīmes un brīnumus tu esi darījis Ēģiptes zemē līdz šai dienai, ir pie Izraēla, ir pie (citiem) cilvēkiem, un esi sev vārdu cēlis, kā tas šodien ir.
21
Un savus Izraēla ļaudis tu esi izvedis no Ēģiptes zemes ar zīmēm un brīnumiem un ar stipru roku un izstieptu elkoni un lielām briesmām,
22
Un tiem esi devis šo zemi, ko tu viņu tēviem biji zvērējis, tiem to dot, zemi, kur piens un medus tek.
23
Un tie ir nākuši un to iemantojuši, bet tavu balsi tie nav klausījuši un tavā bauslībā tie nav staigājuši; neko, ko tu viņiem esi pavēlējis darīt, tie nav darījuši; tad tu visam šim ļaunumam esi licis nākt pār viņiem.
24
Redzi, tie valņi nākuši līdz pat pilsētai, to uzņemt, un tā pilsēta caur zobenu un badu un mēri taps dota Kaldeju roka, kas pret to karo, un ko tu esi runājis, tas tā noticis, un raugi, tu pats to redzi!
25
Un tomēr tu, Kungs, Kungs, uz mani esi sacījis: pērc sev tīrumu par naudu, un lai liecinieki to apliecina, jebšu tā pilsēta ir dota Kaldeju rokā.
26
Tad Tā Kunga vārds tā notika uz Jeremiju:
27
Redzi, es esmu Tas Kungs, Dievs pār visu miesu. Vai kāda lieta man neiespējama?
28
Tāpēc tā saka Tas Kungs: redzi, es šo pilsētu nododu Kaldeju rokā, Bābeles ķēniņa Nebukadnecara rokā, un viņš to uzņems.
29
Un Kaldeji, kas pret šo pilsētu karo, nāks un iededzinās šo pilsētu ar uguni un to sadedzinās līdz ar tiem namiem, uz kuru jumtiem tie kvēpinājuši Baālam un citiem dieviem upurējuši dzeramus upurus, mani kaitinādami.
30
Jo Izraēla bērni un Jūda bērni ir darījuši tikai, kas ļauns manās acīs, no savas jaunības, tiešām, Izraēla bērni mani tikai kaitinājuši ar savu roku darbiem, saka Tas Kungs.
31
Jo šī pilsēta mani ir kaitinājusi uz dusmību un uz bardzību no tās dienas, kad tie to cēluši līdz šai dienai, tā ka tā man jāatmet no mana vaiga,
32
Visa Izraēla bērnu un Jūda bērnu ļaunuma dēļ ko tie darījuši, mani kaitinādami, viņi, viņu ķēniņi, viņu lielkungi, viņu priesteri un viņu pravieši un Jūda vīri un Jeruzālemes iedzīvotāji.
33
Tie man griezuši muguru un ne vaigu. Jebšu es tos vienmēr pamācīju vienā mācīšanā, tomēr tie neklausīja, mācību pieņemt.
34
Bet tie savas negantības ir likuši tai namā, kas pēc Mana Vārda nosaukts, to sagānīdami.
35
Un tie ir altārus cēluši Baālam Ben-Inoma ielejā, un savus dēlus un savas meitas tie upurējuši Molokam, ko es tiem neesmu pavēlējis un kas nav nācis manā sirdī, ka tiem bija šo negantību darīt un Jūdu apgrēcināt.
36
Un nu tāpēc Tas Kungs, Izraēla Dievs, tā saka par to pilsētu, par ko jūs sakāt: tā ir Bābeles ķēniņam rokā dota caur zobenu un caur badu un caur mēri:
37
Redzi, es tos sapulcināšu no visām zemēm, kurp tos esmu aizdzinis savā karstumā un savā bardzībā un savā lielā dusmībā, un tos vedīšu atpakaļ uz šo vietu, un tiem likšu dzīvot bez bailēm.
38
Un tie man būs par tautu, un es tiem būšu par Dievu.
39
Un es tiem došu vienādu sirdi un vienādu ceļu, ka tie mani bīstas visu savu mūžu, sev pašiem par labu un saviem bērniem pēc viņiem.
40
Un es ar tiem derēšu mūžīgu derību, ka es negribu mitēties labu darīt, un es savu bijāšanu viņiem došu sirdī, ka tie no manis neatkāpjās.
41
Un es priecāšos viņiem labu darīt, un es tos šai zeme dēstīšu uzticībā, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles.
42
Jo tā saka Tas Kungs: it kā es šiem ļaudīm esmu uzvedis visu šo lielo ļaunumu, tā es tiem atvedīšu visu labu, ko es par tiem runājis.
43
Un tīrumi taps pirkti šai zemē, par ko jūs sakāt: tā ir postaža bez cilvēka un lopa, tā ir dota Kaldejiem rokā.
44
Tīrumi taps par naudu pirkti un grāmatas rakstītas un aizzieģelētas, un liecinieki to apliecinās Benjaminas zemē un ap Jeruzālemi un pa Jūda pilsētām un pa kalnu pilsētām un pa ielejas pilsētām un pa dienvidu(Negebas) pilsētām; jo es vedīšu atpakaļ viņu cietumniekus, saka Tas Kungs.
Jeremija 32:1
Jeremija 32:2
Jeremija 32:3
Jeremija 32:4
Jeremija 32:5
Jeremija 32:6
Jeremija 32:7
Jeremija 32:8
Jeremija 32:9
Jeremija 32:10
Jeremija 32:11
Jeremija 32:12
Jeremija 32:13
Jeremija 32:14
Jeremija 32:15
Jeremija 32:16
Jeremija 32:17
Jeremija 32:18
Jeremija 32:19
Jeremija 32:20
Jeremija 32:21
Jeremija 32:22
Jeremija 32:23
Jeremija 32:24
Jeremija 32:25
Jeremija 32:26
Jeremija 32:27
Jeremija 32:28
Jeremija 32:29
Jeremija 32:30
Jeremija 32:31
Jeremija 32:32
Jeremija 32:33
Jeremija 32:34
Jeremija 32:35
Jeremija 32:36
Jeremija 32:37
Jeremija 32:38
Jeremija 32:39
Jeremija 32:40
Jeremija 32:41
Jeremija 32:42
Jeremija 32:43
Jeremija 32:44
Jeremija 1 / Jer 1
Jeremija 2 / Jer 2
Jeremija 3 / Jer 3
Jeremija 4 / Jer 4
Jeremija 5 / Jer 5
Jeremija 6 / Jer 6
Jeremija 7 / Jer 7
Jeremija 8 / Jer 8
Jeremija 9 / Jer 9
Jeremija 10 / Jer 10
Jeremija 11 / Jer 11
Jeremija 12 / Jer 12
Jeremija 13 / Jer 13
Jeremija 14 / Jer 14
Jeremija 15 / Jer 15
Jeremija 16 / Jer 16
Jeremija 17 / Jer 17
Jeremija 18 / Jer 18
Jeremija 19 / Jer 19
Jeremija 20 / Jer 20
Jeremija 21 / Jer 21
Jeremija 22 / Jer 22
Jeremija 23 / Jer 23
Jeremija 24 / Jer 24
Jeremija 25 / Jer 25
Jeremija 26 / Jer 26
Jeremija 27 / Jer 27
Jeremija 28 / Jer 28
Jeremija 29 / Jer 29
Jeremija 30 / Jer 30
Jeremija 31 / Jer 31
Jeremija 32 / Jer 32
Jeremija 33 / Jer 33
Jeremija 34 / Jer 34
Jeremija 35 / Jer 35
Jeremija 36 / Jer 36
Jeremija 37 / Jer 37
Jeremija 38 / Jer 38
Jeremija 39 / Jer 39
Jeremija 40 / Jer 40
Jeremija 41 / Jer 41
Jeremija 42 / Jer 42
Jeremija 43 / Jer 43
Jeremija 44 / Jer 44
Jeremija 45 / Jer 45
Jeremija 46 / Jer 46
Jeremija 47 / Jer 47
Jeremija 48 / Jer 48
Jeremija 49 / Jer 49
Jeremija 50 / Jer 50
Jeremija 51 / Jer 51
Jeremija 52 / Jer 52