A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jeremija 23

1
Vai jums, gani, kas manas ganības avis nomaitājat un izklīdinājāt, saka Tas Kungs.
2
Tādēļ tā saka Tas Kungs, Izraēla Dievs, par tiem ganiem, kas manus ļaudis gana: Jūs manas avis esat izklīdinājuši un tās esat izdzinuši un par tām neesiet zinājuši. Redzi! Es jūs piemeklēšu jūsu ļauno darbu dēļ, saka Tas Kungs.
3
Un es pats sapulcināšu savas atlikušās avis no visām zemēm, kurp tās esmu izdzinis, un tās atkal atvedīšu uz viņu ganībām, un tās būs auglīgas un vairosies.
4
Un es pār tām iecelšu ganus, kas tās ganīs, un tās vairs nebīsies, nedz baiļosies, nedz taps piemeklētas, saka Tas Kungs.
5
Redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, ka es Dāvidam uzcelšu taisnības Atvasi, un tas valdīs kā ķēniņš, un viņam labi izdosies, un viņš darīs tiesu un taisnību virs zemes.
6
Viņa laikā Jūda taps atpestīts un Izraēls dzīvos droši. Un tas būs viņa vārds, ar ko viņš taps nosaukts: Tas Kungs mūsu taisnība.
7
Tāpēc redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, ka vairs nesacīs: „,Tik tiešām kā Tas Kungs dzīvo, kas Izraēla bērnus izvedis no Ēģiptes zemes“,
8
Bet: „Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo, kas Izraēla nama dzimumu izvedis un atvedis no tās zemes pret ziemeļa pusi, un no visām zemēm, kurp es to biju aizdzinis“, jo tie dzīvos savā zemē.
9
Par tiem praviešiem mana sirds iekš manis ir salauzta, visi mani kauli dreb, es esmu kā piedzēris vīrs un kā vīrs, ko vīns pārvarējis Tā Kunga priekšā un priekš viņa svētiem vārdiem.
10
Jo zeme ir pilna laulības pārkāpēju, jo zeme bēdājās lāstu dēļ tuksneša ganības izkalst, tādēļ ka viņu ceļš ir ļauns, un viņu vara netaisna.
11
Jo tā pravietis kā priesteris ir nesvēti, pat savā namā es atrodu viņu blēdību, saka Tas Kungs.
12
Tāpēc viņu ceļš būs kā slidenums tumsībā, tur piedauzīsies un kritīs. Jo es vedīšu pār tiem nelaimi viņu piemeklēšanas gadā, saka Tas Kungs.
13
Pie tiem praviešiem Samarijā es gan redzēju ģeķību, jo tie sludināja caur Baālu un pievīla manus Izraēla ļaudis.
14
Bet pie tiem praviešiem Jeruzālemē es redzu negantību; tie pārkāpj laulību un tinās ar viltību un stiprina ļaundarītāju rokas, ka tie neatgriežas neviens no sava ļaunuma; tie visi man ir kā Sodoma un viņas iedzīvotāji kā Gomora.
15
Tāpēc Tas Kungs Cebaot par šiem praviešiem tā saka: redzi, es tos ēdināšu ar vērmelēm un tos dzirdināšu ar žultīm, jo no Jeruzālemes praviešiem bezkaunība izgājusi pa visu zemi.
16
Tā saka Tas Kungs Cebaot: neklausiet to praviešu vārdiem, kas jums sludina; tie jūs ved nelietībā, tie runā savas sirds parādīšanu, ne no Tā Kunga mutes.
17
Tie saka allažiņ uz tiem, kas mani zaimo: Tas Kungs ir runājis, ka jums būs miers, un uz visiem, kas pēc savas sirds stūrgalvības staigā, tie saka: nelaime nenāks pār jums.
18
Jo kas bijis Tā Kunga padoma devējs? Kas viņa vārdu redzējis vai dzirdējis? Kas viņa vārdu vērā ņēmis un klausījis?
19
Redzi, Tā Kunga vētra celsies ar bardzību, un briesmīgs viesulis, tas gāzīsies bezdievīgiem uz galvu.
20
Tā Kunga bardzība negriezīsies atpakaļ, tiekams viņš nebūs padarījis un piepildījis savas sirds domas; nākamās dienās jūs to gan manīsiet.
21
Es nesūtīju praviešus, un tomēr tie tecēja; es nerunāju, un tomēr tie sludināja.
22
Bet ja tie būtu stāvējuši manā padomā, tad tie manu vārdu būtu darījuši zināmu maniem ļaudīm un tos būtu nogriezuši no viņu ļaunā ceļa un no viņu ļauniem darbiem.
23
Vai es esmu Dievs, kas tikai ir tuvu, saka Tas Kungs, un neesmu arī Dievs, kas ir tālu?
24
Vai kas laban arī var tverties apslēptās vietās, ka es to neredzētu? saka Tas Kungs. Vai es nepiepildu debesis un zemi? saka Tas Kungs.
25
Es to esmu dzirdējis, ko tie pravieši saka, kas Manā Vārdā sludina melus un saka: es esmu sapni redzējis, es esmu sapni redzējis.
26
Cik ilgi tas būs to praviešu sirdī, kas sludina melus un sludina savas sirds viltību,
27
Kas uz to dodas, lai mani ļaudis manu vārdu aizmirst caur viņu sapņiem, ko tie cits citam stāsta, kā viņu tēvi manu vārdu aizmirsuši caur Baālu?
28
Lai tas pravietis, kas sapņus redz, sapņus stāsta, un pie kā mans vārds ir, tas lai manu vārdu runā patiesībā. Kāda daļa pelavām ar graudiem? saka Tas Kungs.
29
Vai mans vārds nav kā uguns, saka Tas Kungs, un kā veseris, kas sagrauž akmens kalnus?
30
Tādēļ redzi, es celšos, saka Tas Kungs, pret tiem praviešiem, kas manus vārdus zog cits citam.
31
Redzi, es celšos, saka Tas Kungs, pret tiem praviešiem, kas runā savus pašu vārdus un saka: viņš to runājis!
32
Redzi, es celšos pret tiem, kas sludina melu sapņus, saka Tas Kungs, un tos stāsta un pieviļ manus ļaudis ar saviem meliem un ar savām tukšām blēņām, un es tomēr tos neesmu sūtījis un tiem nekā neesmu pavēlējis, un tie nepavisam neder šiem ļaudīm, saka Tas Kungs.
33
Kad nu šie ļaudis vai kāds pravietis vai priesteris tev vaicās un sacīs: kas ir Tā Kunga nasta? Tad tev tiem būs sacīt, jūs esat tā nasta, un es jūs gribu atmest, saka Tas Kungs.
34
Un ja būs kāds pravietis, vai priesteris, vai cilvēks, kas sacīs: Tā Kunga nasta, - to vīru un viņa namu es piemeklēšu.
35
Tā jums būs sacīt ikvienam uz savu tuvāku un ikvienam uz savu brāli: ko Tas Kungs atbildējis, un ko Tas Kungs runājis?
36
Bet Tā Kunga nastu jums vairs nebūs pieminēt, jo ikvienam savs vārds būs par nastu, tāpēc ka jūs esat pārgrozījuši tā dzīvā Dieva, Tā Kunga Cebaot, mūsu Dieva, vārdus.
37
Tā tev būs sacīt uz to pravieti: ko tev Tas Kungs atbildējis, un ko Tas Kungs runājis?
38
Bet tāpēc ka jūs sakāt: Tā Kunga nasta, tad Tas Kungs tā saka: Tāpēc ka jūs šo vārdu sakāt: Tā Kunga nasta, - kur es taču pie jums esmu sūtījis un sacījis, jums nebūs sacīt: Tā Kunga nasta, -
39
Tādēļ, redzi, es jūs pavisam aizmirsīšu un jūs atmetīšu no sava vaiga, ar visu to pilsētu, ko es jums un jūsu tēviem esmu devis.
40
Un es pār jums celšu mūžīgu kaunu un mūžīgu negodu, ko neaizmirsīs.
Jeremija 23:1
Jeremija 23:2
Jeremija 23:3
Jeremija 23:4
Jeremija 23:5
Jeremija 23:6
Jeremija 23:7
Jeremija 23:8
Jeremija 23:9
Jeremija 23:10
Jeremija 23:11
Jeremija 23:12
Jeremija 23:13
Jeremija 23:14
Jeremija 23:15
Jeremija 23:16
Jeremija 23:17
Jeremija 23:18
Jeremija 23:19
Jeremija 23:20
Jeremija 23:21
Jeremija 23:22
Jeremija 23:23
Jeremija 23:24
Jeremija 23:25
Jeremija 23:26
Jeremija 23:27
Jeremija 23:28
Jeremija 23:29
Jeremija 23:30
Jeremija 23:31
Jeremija 23:32
Jeremija 23:33
Jeremija 23:34
Jeremija 23:35
Jeremija 23:36
Jeremija 23:37
Jeremija 23:38
Jeremija 23:39
Jeremija 23:40
Jeremija 1 / Jer 1
Jeremija 2 / Jer 2
Jeremija 3 / Jer 3
Jeremija 4 / Jer 4
Jeremija 5 / Jer 5
Jeremija 6 / Jer 6
Jeremija 7 / Jer 7
Jeremija 8 / Jer 8
Jeremija 9 / Jer 9
Jeremija 10 / Jer 10
Jeremija 11 / Jer 11
Jeremija 12 / Jer 12
Jeremija 13 / Jer 13
Jeremija 14 / Jer 14
Jeremija 15 / Jer 15
Jeremija 16 / Jer 16
Jeremija 17 / Jer 17
Jeremija 18 / Jer 18
Jeremija 19 / Jer 19
Jeremija 20 / Jer 20
Jeremija 21 / Jer 21
Jeremija 22 / Jer 22
Jeremija 23 / Jer 23
Jeremija 24 / Jer 24
Jeremija 25 / Jer 25
Jeremija 26 / Jer 26
Jeremija 27 / Jer 27
Jeremija 28 / Jer 28
Jeremija 29 / Jer 29
Jeremija 30 / Jer 30
Jeremija 31 / Jer 31
Jeremija 32 / Jer 32
Jeremija 33 / Jer 33
Jeremija 34 / Jer 34
Jeremija 35 / Jer 35
Jeremija 36 / Jer 36
Jeremija 37 / Jer 37
Jeremija 38 / Jer 38
Jeremija 39 / Jer 39
Jeremija 40 / Jer 40
Jeremija 41 / Jer 41
Jeremija 42 / Jer 42
Jeremija 43 / Jer 43
Jeremija 44 / Jer 44
Jeremija 45 / Jer 45
Jeremija 46 / Jer 46
Jeremija 47 / Jer 47
Jeremija 48 / Jer 48
Jeremija 49 / Jer 49
Jeremija 50 / Jer 50
Jeremija 51 / Jer 51
Jeremija 52 / Jer 52