A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jeremija 21
Un Tā Kunga vārds uz mani notika un sacīja:
2
Ej un sauc Jeruzālemes ausīs un saki: Tā saka Tas Kungs: es tevi pieminēju, kad tu vēl biji mīlīga meita un mīļa brūte, kad tu man staigāji pakaļ tuksnesī, neapsētā zemē.
3
Izraēls bija Tam Kungam svētīts un viņa augļu pirmaji; visi, kas to ēda, tie tapa noziedzīgi, ļaunums nāca pār tiem, saka Tas Kungs.
4
Klausiet Tā Kunga vārdu, Jēkaba nams, visas Izraēla nama ciltis.
5
Tā saka Tas Kungs: kādu netaisnību jūsu tēvi pie manis atraduši, ka tie tālu no manis atkāpušies un nelietībai dzinušies pakaļ un tapuši nelieši,
6
Un nav sacījuši: kur ir Tas Kungs, kas mūs izveda no Ēģiptes zemes, kas mūs vadīja tuksnesī, tukšā un nestaigātā zemē, izkaltušā un nāves ēnas zemē, tai zemē, kur neviens negāja cauri un kur neviens cilvēks nedzīvoja?
7
Un es jūs ievedu auglīgā zemē, ēst viņas augļus un viņas labumu. Bet kad jūs nācāt iekšā, tad jūs manu zemi sagānījāt un darījāt manu īpašumu par negantību.
8
Priesteri nesacīja: kur ir Tas Kungs? Un bauslības mācītāji mani nepazina un gani atkāpās no manis, un pravieši mācīja Baāla vārdā un dzinās pakaļ tiem, kas nekā neder.
9
Tāpēc es vēl ar jums tiesāšos, saka Tas Kungs, un ar jūsu bērnu bērniem es tiesāšos.
10
Jo ceļaties pāri uz Ķiteju salām un lūkojiet un sūtiet uz Ķedaru un ņemiet labi vērā un raugiet, vai tur tā noticis.
11
Vai kādi pagāni dievus pārmijuši, jebšu tie nav dievi? Bet mani ļaudis savu godību pārmijuši ar to, kas nekā neder.
12
Iztrūcinājaties par to, debesis, un trīciet un drebiet ļoti, saka Tas Kungs.
13
Jo mani ļaudis dara divkārtīgu ļaunumu: tie mani atstāj, to dzīvo ūdens avotu, un izcērt sev akas, cauras akas, kas ūdeni netur.
14
Vai Izraēls ir kalps jeb dzimts vergs? Kāpēc tad viņš ir palicis par laupījumu?
15
Jaunie lauvas rūc pret viņu, tie paceļ savas balsis un posta viņa zemi; viņa pilsētas ir sadedzinātas, ka neviens tur nedzīvo.
16
Arī Novas un Takvanesas bērni tev nogana galvu.
17
Vai tu pats sev to nedari, ka tu To Kungu, savu Dievu atstāji tanī laikā, kad viņš tevi veda uz ceļu?
18
Un nu, ko tev iet Ēģiptes ceļu, dzert Ziora ūdeni? Un ko tev iet Asura ceļu, dzert lielās upes ūdeni?
19
Tava blēdība tevi pārmācīs, un tava atkāpšanās tevi sodīs. Tāpēc atzīsti un redzi, ka tas ir ļauni un rūgti, ka tu To Kungu, savu Dievu, atstāji, un manas bijāšanas nav pie tevis, saka Tas Kungs Kungs Cebaot.
20
Jo no veciem laikiem tu savu jūgu esi salauzusi un savas saites saraustījusi un saki: es nekalpošu; jo uz visiem augstiem pakalniem un apakš visiem zaļiem kokiem tu skraidīji, maucību dzīt.
21
Es tevi biju dēstījis par jauku vīna koku, par it taisnu sēklu; kā tad tu man esi pārvērtusies par sveša vīna koka rūgto meža zaru?
22
Jo jebšu tu mazgātos ar sārmu un ņemtu daudz ziepes klāt, tomēr tavs noziegums paliek iezīmēts manā priekšā, saka Tas Kungs Kungs.
23
Kā tu vari sacīt, es neesmu sagānījusies, es Baāliem neesmu dzinusies pakaļ? Redzi savu ceļu tai ielejā, ņem vērā, ko tu esi darījusi,
24
Tu čaklā kamieļu māte, kas šurpu turpu skraida, meža ēzeļu māte, ar tuksnesi apradusi, kas savā kārībā elš, - kas viņas karstumu savaldīs? Kas to grib meklēt tam nav jāpiekūst; jaunā mēnesī to var atrast.
25
Neskrej tā, ka tev apavi nokrīt un ka tu noslāpsti. Bet tu saki: tas ir velti, nekā! Jo es mīlēju tos svešos un dzīšos tiem pakaļ.
26
It kā zaglis kaunas, kad to pienāk, tā Izraēla nams taps kaunā, paši, viņu ķēniņi, viņu lielkungi un viņu priesteri un viņu pravieši,
27
Kas uz koku saka: tu esi mans tēvs, - un uz akmeni: tu mani esi dzemdinājis. Jo tie man piegriež muguru, ne vaigu. Bet nelaimes dienā tie saka: celies un izpestī mūs.
28
Kur tad ir tavi dievi, ko tu sev esi taisījusi? Lai tie ceļas, vai tie bēdu laikā tevi var izpestīt; jo cik tev pilsētu, tik tev arī dievu, Jūda!
29
Kāpēc jūs strīdaties pret mani? Jūs visi no manis esat atkāpušies, saka Tas Kungs.
30
Jūsu bērnus es esmu velti sitis, tie to pārmācību nav pieņēmuši. Jūsu zobens ir aprijis jūsu praviešus, kā plēsīgs lauva.
31
Ak tu tauta, ņem jel vērā Tā Kunga vārdu! Vai tad es Izraēlim esmu tuksnesis vai tumša zeme? Kāpēc tad mani ļaudis saka: mēs iesim savā vaļā, mēs nenāksim vairs pie tevis?
32
Vai jaunava aizmirst savu rotu, vai brūte savu greznumu? Bet mani ļaudis mani ir aizmirsuši jau neskaitāmas dienas.
33
Cik brangi tavi ceļi, meklēt mīlestību! Tāpēc tu arī radini savus ceļus uz blēdībām.
34
Pat pie tavu drēbju vīlēm atrodas nabagu nenoziedzīgu dvēseļu asinis, ko tu nepienāci kā ielauzušos. Bet par to visu (es ar tevi tiesāšos).
35
Un tu saki: es esmu nenoziedzīga, tāpēc lai viņa bardzība no manis nogriežas. Redzi, es par to tiesāšos ar tevi, ka tu saki: es neesmu grekojusi!
36
Kam tu tik ļoti steidzies pārgrozīt savu ceļu? Pie Ēģiptes tu tāpat paliksi kaunā, ka tu kaunā palikusi pie Asura.
37
Arī no turienes tu iziesi, rokas pār galvu sasizdama. Jo Tas Kungs ir atmetis, uz ko paļaujies, un tev ar viņiem labi neizdosies.Jeremija 2:1
Jeremija 2:2
Jeremija 2:3
Jeremija 2:4
Jeremija 2:5
Jeremija 2:6
Jeremija 2:7
Jeremija 2:8
Jeremija 2:9
Jeremija 2:10
Jeremija 2:11
Jeremija 2:12
Jeremija 2:13
Jeremija 2:14
Jeremija 2:15
Jeremija 2:16
Jeremija 2:17
Jeremija 2:18
Jeremija 2:19
Jeremija 2:20
Jeremija 2:21
Jeremija 2:22
Jeremija 2:23
Jeremija 2:24
Jeremija 2:25
Jeremija 2:26
Jeremija 2:27
Jeremija 2:28
Jeremija 2:29
Jeremija 2:30
Jeremija 2:31
Jeremija 2:32
Jeremija 2:33
Jeremija 2:34
Jeremija 2:35
Jeremija 2:36
Jeremija 2:37


Jeremija 1 / Jer 1
Jeremija 2 / Jer 2
Jeremija 3 / Jer 3
Jeremija 4 / Jer 4
Jeremija 5 / Jer 5
Jeremija 6 / Jer 6
Jeremija 7 / Jer 7
Jeremija 8 / Jer 8
Jeremija 9 / Jer 9
Jeremija 10 / Jer 10
Jeremija 11 / Jer 11
Jeremija 12 / Jer 12
Jeremija 13 / Jer 13
Jeremija 14 / Jer 14
Jeremija 15 / Jer 15
Jeremija 16 / Jer 16
Jeremija 17 / Jer 17
Jeremija 18 / Jer 18
Jeremija 19 / Jer 19
Jeremija 20 / Jer 20
Jeremija 21 / Jer 21
Jeremija 22 / Jer 22
Jeremija 23 / Jer 23
Jeremija 24 / Jer 24
Jeremija 25 / Jer 25
Jeremija 26 / Jer 26
Jeremija 27 / Jer 27
Jeremija 28 / Jer 28
Jeremija 29 / Jer 29
Jeremija 30 / Jer 30
Jeremija 31 / Jer 31
Jeremija 32 / Jer 32
Jeremija 33 / Jer 33
Jeremija 34 / Jer 34
Jeremija 35 / Jer 35
Jeremija 36 / Jer 36
Jeremija 37 / Jer 37
Jeremija 38 / Jer 38
Jeremija 39 / Jer 39
Jeremija 40 / Jer 40
Jeremija 41 / Jer 41
Jeremija 42 / Jer 42
Jeremija 43 / Jer 43
Jeremija 44 / Jer 44
Jeremija 45 / Jer 45
Jeremija 46 / Jer 46
Jeremija 47 / Jer 47
Jeremija 48 / Jer 48
Jeremija 49 / Jer 49
Jeremija 50 / Jer 50
Jeremija 51 / Jer 51
Jeremija 52 / Jer 52