A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jeremija 19

1
Tā saka Tas Kungs: ej un pērc sev no podnieka māla krūzi, un ņem pie sevis kādus no ļaužu vecajiem un no priesteru vecajiem.
2
Un ej ārā uz Ben-Inoma ieleju, kas ir priekš Ķieģeļu vārtiem, un sludini tur tos vārdus, ko es uz tevi runāšu,
3
Un saki: klausiet Tā Kunga vārdu, Jūda ķēniņi un Jeruzālemes iedzīvotāji! Tā saka Tas Kungs Cebaot, Izraēla Dievs: redzi, es vedīšu nelaimi pār šo vietu, no kā visiem, kas to dzirdēs, ausīs skanēs.
4
Tāpēc ka tie mani atstāj un šo vietu svešiem nodevuši un tur kvēpinājuši svešiem dieviem, ko ne viņi, ne viņu tēvi, ne Jūda ķēniņi nav pazinuši, un to vietu piepildījuši ar nenoziedzīgām asinīm,
5
Un Baālam uztaisījuši altārus un savus bērnus ar uguni sadedzinājuši Baālam par dedzināmiem upuriem, ko es neesmu pavēlējis, un neesmu runājis, un kas man nav nācis sirdī.
6
Tādēļ, redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, ka šī vieta vairs netaps nosaukta Tovete vai Ben-Inoma ieleja, bet slepkavu ieleja.
7
Jo es iznīcināšu Jūda un Jeruzālemes padomu šinī vietā, un tiem likšu krist caur zobenu priekš viņu ienaidniekiem un caur to rokām, kas viņu dvēseli meklē, un es nodošu viņu miesas par barību putniem apakš debess un zvēriem virs zemes.
8
Un šo pilsētu es likšu par posta vietu un par apsmieklu; visi, kas iet garām, tie iztrūksies un svilpos par visām viņu mokām.
9
Un es tiem došu ēst viņu dēlu miesas un viņu meitu miesas, un tie ēdīs ikviens sava tuvāka miesas tais bēdās un bailēs, ar ko tos spaidīs viņu ienaidnieki un kas viņu dvēseles meklē.
10
Tad tev to krūzi būs sadauzīt priekš to vīru acīm, kas tev gājuši līdz,
11
Un uz tiem sacīt: tā saka Tas Kungs Cebaot: tāpat es šos ļaudis un šo pilsētu sadauzīšu, it kā sadauza māla trauku, kas vairs nevar vesels tapt, un Tovetē raks līķus, tāpēc ka citas kapu vietas nebūs.
12
Tā es šai vietai darīšu, saka Tas Kungs, un viņas iedzīvotājiem, un darīšu šo pilsētu kā Toveti.
13
Un Jeruzālemes nami un Jūda ķēniņu nami būs sagānīti, it kā Tovetes vieta, un visi tie nami, uz kuru jumtiem tie kvēpinājuši visam debess spēkam un dzeramus upurus upurējuši svešiem dieviem.
14
Kad nu Jeremija no Tovetes pārnāca, kurp Tas Kungs viņu bija sūtījis sludināt, tad viņš nostājās Tā Kunga nama pagalmā un sacīja uz visu tautu:
15
Tā saka Tas Kungs Cebaot, Izraēla Dievs: redzi, es likšu nākt pār šo pilsētu un visām viņas pilsētām visai nelaimei, ko es par to esmu runājis, tādēļ ka tie savu pakausi apcietinājuši un manus vārdus nav klausījuši.
Jeremija 19:1
Jeremija 19:2
Jeremija 19:3
Jeremija 19:4
Jeremija 19:5
Jeremija 19:6
Jeremija 19:7
Jeremija 19:8
Jeremija 19:9
Jeremija 19:10
Jeremija 19:11
Jeremija 19:12
Jeremija 19:13
Jeremija 19:14
Jeremija 19:15
Jeremija 1 / Jer 1
Jeremija 2 / Jer 2
Jeremija 3 / Jer 3
Jeremija 4 / Jer 4
Jeremija 5 / Jer 5
Jeremija 6 / Jer 6
Jeremija 7 / Jer 7
Jeremija 8 / Jer 8
Jeremija 9 / Jer 9
Jeremija 10 / Jer 10
Jeremija 11 / Jer 11
Jeremija 12 / Jer 12
Jeremija 13 / Jer 13
Jeremija 14 / Jer 14
Jeremija 15 / Jer 15
Jeremija 16 / Jer 16
Jeremija 17 / Jer 17
Jeremija 18 / Jer 18
Jeremija 19 / Jer 19
Jeremija 20 / Jer 20
Jeremija 21 / Jer 21
Jeremija 22 / Jer 22
Jeremija 23 / Jer 23
Jeremija 24 / Jer 24
Jeremija 25 / Jer 25
Jeremija 26 / Jer 26
Jeremija 27 / Jer 27
Jeremija 28 / Jer 28
Jeremija 29 / Jer 29
Jeremija 30 / Jer 30
Jeremija 31 / Jer 31
Jeremija 32 / Jer 32
Jeremija 33 / Jer 33
Jeremija 34 / Jer 34
Jeremija 35 / Jer 35
Jeremija 36 / Jer 36
Jeremija 37 / Jer 37
Jeremija 38 / Jer 38
Jeremija 39 / Jer 39
Jeremija 40 / Jer 40
Jeremija 41 / Jer 41
Jeremija 42 / Jer 42
Jeremija 43 / Jer 43
Jeremija 44 / Jer 44
Jeremija 45 / Jer 45
Jeremija 46 / Jer 46
Jeremija 47 / Jer 47
Jeremija 48 / Jer 48
Jeremija 49 / Jer 49
Jeremija 50 / Jer 50
Jeremija 51 / Jer 51
Jeremija 52 / Jer 52