A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jeremija 171
Jūda grēki ir rakstīti ar dzelzs rakstāmo, ar dimanta asmeni, tie ir ierakstīti viņu sirds galdā un uz jūsu altāru ragiem,
2
Tā ka viņu bērni piemin savus altārus un savas Ašeras pie zaļiem kokiem uz augstiem pakalniem.
3
Bet es savu kalnu līdz ar to tīrumu, tavu padomu un visas tavas mantas nodošu par laupījumu līdz ar taviem elku kalniem, to grēku dēļ, kas visās tavās robežās.
4
Tā tu caur savu paša vainu no savas daļas tapsi izdzīts, ko es tev biju devis. Un es tev likšu kalpot taviem ienaidniekiem zemē, ko tu nepazīsti; jo jūs manas bardzības uguni esat iededzinājuši, kas degs mūžīgi.
5
Tā saka Tas Kungs: Nolādēts tas cilvēks, kas paļaujas uz cilvēkiem un ieceļ miesu par savu elkoni, un kā sirds no Tā Kunga atkāpjās.
6
Jo tas būs it kā vientulis koks klajumā un neredzēs labumu nākam, bet paliek izkaltušās tuksneša vietās, neauglīgā zemē, kur neviens nedzīvo.
7
Svētīgs tas cilvēks, kas uz To Kungu paļaujas, un kura cerība ir Tas Kungs.
8
Jo tas būs kā koks, kas pie ūdens dēstīts, kas savas saknes izlaiž pie upes un nejūt, kad karstums nāk; viņa lapas paliek zaļas, un sausā gadā viņš nebēdā un nemitās augļus nest.
9
Sirds ir viltīga pār visām lietām un samaitāta, kas to var izzināt?
10
Es, Tas Kungs, izmanu sirdi un pārbaudu īkstis un dodu ikvienam pēc viņa ceļiem, pēc viņa darbu augļiem.
11
It kā irbe perē olas, ko nav dējusi, tāpat ir, kas bagātību sakrāj, bet ne ar taisnību; pusmūžā viņam tā jāatstāj un galā viņš ir ģeķis.
12
Bet tu godības sēdeklis, augsts no iesākuma, mūsu svētuma vieta,
13
Ak Kungs, tu Izraēla cerība, visi, kas tevi atstāj, taps kaunā! Tie, kas no manis atkāpjas, taps zemē rakstīti, jo tie atstāj To Kungu, to dzīvā ūdens avotu.
14
Dziedini mani, ak Kungs, tad es būšu dziedināts, atpestī mani, tad es būšu atpestīts, jo tu esi mana slava.
15
Redzi, tie uz mani saka: kur ir Tā Kunga vārds? Lai jel nāk.
16
Bet es neesmu liedzies, par ganu būt, tev pakaļ iet, un nelaimes dienas es neesmu vēlējies. Tu to zini: kas no manas mutes izgājis, tas ir atklāts tavā priekšā.
17
Neesi man par briesmām! Tu esi mans patvērums ļaunā dienā.
18
Lai mani vajātāji top kaunā, bet lai es netopu kaunā; lai tie top iztrūcināti, bet lai es netopu iztrūcināts; lai nāk pār tiem nelaimes diena, un satriec tos ar divkārtīgu satriekšanu.
19
Tā Tas Kungs uz mani sacīs: ej un stāvi ļaužu vārtos, kur Jūda ķēniņi ieiet, un kur tie iziet, un visos Jeruzālemes vārtos,
20
Un saki uz tiem: klausiet Tā Kunga vārdu, Jūda ķēniņi, un visa Jūda cilts, un visi Jeruzālemes iedzīvotāji, kas pa šiem vārtiem ieejat.
21
Tā saka Tas Kungs: sargājaties par savām dvēselēm, un nenesiet nekādu nastu svētdienā, un nevediet nekā pa Jeruzālemes vārtiem.
22
Un neiznesiet nastas no saviem namiem svētdienā un nedariet nekādu darbu, bet svētījiet to svēto dienu, kā es jūsu tēviem esmu pavēlējis.
23
Bet tie nav klausījuši nedz savas ausis atgriezuši, bet tie bijuši stūrgalvīgi un nav klausījuši un mācību nav pieņēmuši.
24
Tad nu tā notiks: ja jūs mani klausīt klausīsiet, saka Tas Kungs, un nenesīsiet nastas pa šīs pilsētas vārtiem svētdienā, un svētīsiet to svēto dienu, tai dienā nekādu darbu nedarīdami,
25
Tad pa šīs pilsētas vārtiem ies ķēniņi un lielkungi, kas sēž uz Dāvida goda krēsla un brauks ar ratiem un zirgiem, tie un viņu lielkungi, Jūda vīri un Jeruzālemes iedzīvotāji, un šī pilsēta stāvēs mūžīgi.
26
Un nāks no Jūda pilsētām un no Jeruzālemes apkārtnes un no Benjamina zemes un no lejas un no kalniem un no dienvidiem(Negebas) un atnesīs dedzināmu upuri un kaujamu upuri un ēdamu upuri un vīraku, un pienesīs teikšanas upuri Tā Kunga namā.
27
Bet ja jūs mani neklausīsiet, svēto dienu nesvētīdami un svētdienā nastas nesdami pa Jeruzālemes vārtiem, tad es viņas vārtos iededzināšu uguni, kas aprīs Jeruzālemes skaistos namus un neizdzisīs.Jeremija 17:1
Jeremija 17:2
Jeremija 17:3
Jeremija 17:4
Jeremija 17:5
Jeremija 17:6
Jeremija 17:7
Jeremija 17:8
Jeremija 17:9
Jeremija 17:10
Jeremija 17:11
Jeremija 17:12
Jeremija 17:13
Jeremija 17:14
Jeremija 17:15
Jeremija 17:16
Jeremija 17:17
Jeremija 17:18
Jeremija 17:19
Jeremija 17:20
Jeremija 17:21
Jeremija 17:22
Jeremija 17:23
Jeremija 17:24
Jeremija 17:25
Jeremija 17:26
Jeremija 17:27


Jeremija 1 / Jer 1
Jeremija 2 / Jer 2
Jeremija 3 / Jer 3
Jeremija 4 / Jer 4
Jeremija 5 / Jer 5
Jeremija 6 / Jer 6
Jeremija 7 / Jer 7
Jeremija 8 / Jer 8
Jeremija 9 / Jer 9
Jeremija 10 / Jer 10
Jeremija 11 / Jer 11
Jeremija 12 / Jer 12
Jeremija 13 / Jer 13
Jeremija 14 / Jer 14
Jeremija 15 / Jer 15
Jeremija 16 / Jer 16
Jeremija 17 / Jer 17
Jeremija 18 / Jer 18
Jeremija 19 / Jer 19
Jeremija 20 / Jer 20
Jeremija 21 / Jer 21
Jeremija 22 / Jer 22
Jeremija 23 / Jer 23
Jeremija 24 / Jer 24
Jeremija 25 / Jer 25
Jeremija 26 / Jer 26
Jeremija 27 / Jer 27
Jeremija 28 / Jer 28
Jeremija 29 / Jer 29
Jeremija 30 / Jer 30
Jeremija 31 / Jer 31
Jeremija 32 / Jer 32
Jeremija 33 / Jer 33
Jeremija 34 / Jer 34
Jeremija 35 / Jer 35
Jeremija 36 / Jer 36
Jeremija 37 / Jer 37
Jeremija 38 / Jer 38
Jeremija 39 / Jer 39
Jeremija 40 / Jer 40
Jeremija 41 / Jer 41
Jeremija 42 / Jer 42
Jeremija 43 / Jer 43
Jeremija 44 / Jer 44
Jeremija 45 / Jer 45
Jeremija 46 / Jer 46
Jeremija 47 / Jer 47
Jeremija 48 / Jer 48
Jeremija 49 / Jer 49
Jeremija 50 / Jer 50
Jeremija 51 / Jer 51
Jeremija 52 / Jer 52