A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jeremija 16

1
Un Tā Kunga vārds uz mani tā notika:
2
Tev nebūs sievu ņemt, tev arī nebūs šinī vietā dzemdināt ne dēlus ne meitas.
3
Jo tā saka Tas Kungs par tiem dēliem un par tām meitām, kas šai vietā piedzimuši, ir par viņu mātēm, kas tos dzemdē un par viņu tēviem, kas tos dzemdina šai zemē:
4
Tie nomirs ar nāvīgām sērgām, tie netaps apraudāti nedz aprakti, tie būs par mēsliem virs zemes; tie taps aprīti caur zobenu un caur badu, un viņu miesas būs par barību putniem apakš debess un zvēriem virs zemes.
5
Jo tā saka Tas Kungs: tev nebūs iet raudu namā, un neej gaust nedz par tiem žēloties. Jo tā saka Tas Kungs: No šiem ļaudīm es esmu atņēmis savu mieru, žēlastību un apžēlošanu,
6
Tā ka lieli un mazi šai zemē nomirs un netaps aprakti, tie arī netaps apraudāti un nevienam nebūs graizīties, nedz apcirpties viņu dēļ.
7
Tiem arī nebūs lauzt sēru maizi, tos iepriecināt par mirušu, un tos nebūs dzirdināt ar iepriecināšanas biķeri par tēvu vai māti.
8
Tāpat neej dzīru namā pie tiem sēdēt ēst un dzert.
9
Jo tā saka Tas Kungs Cebaot, Izraēla Dievs: redzi, šinī vietā priekš jūsu acīm un jūsu dienās es likšu mitēties prieka balsij un līksmības balsij, brūtgāna balsij un brūtes balsij.
10
Un kad tu šiem ļaudīm visus šos vārdus teiksi un tie uz tevi saka: Kāpēc Tas Kungs pret mums runā visu šo lielo ļaunumu? Un kas ir mūsu noziegums, un kas ir mūsu grēks, ar ko esam apgrēkojušies pret To Kungu, savu Dievu?
11
Tad tev uz tiem būs sacīt: tādēļ ka jūsu tēvi mani atstājuši, saka Tas Kungs, un citiem dieviem dzinušies pakaļ un tiem kalpojuši un tos pielūguši, bet mani atstājuši un nav turējuši manu bauslību.
12
Un jūs esat niknāki darījuši nekā jūsu tēvi. Jo redzi, jūs staigājat ikviens pēc savas niknās sirds stūrgalvības un mani neklausiet.
13
Un tā tad es jūs izmetīšu no šīs zemes uz zemi, ko nepazināt, ne jūs ne jūsu tēvi, un tur jūs kalposiet citiem dieviem dienām naktīm, tādēļ ka es jums neparādīšu žēlastību.
14
Tādēļ redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, ka vairs nesacīs: „Tik tiešām kā Tas Kungs dzīvo, kas Izraēla bērnus no Ēģiptes zemes izvedis,“ -
15
Bet: „Tik tiešām kā Tas Kungs dzīvo, kas Izraēla bērnus no ziemeļu zemes izvedis un no visām zemēm, kurp viņš tos bija aizdzinis“; jo es tos atkal atvedīšu viņu zemē, ko esmu devis viņu tēviem.
16
Redzi, es sūtīšu pēc daudz zvejniekiem, saka Tas Kungs, - tiem tos būs zvejot, un pēc tam es sūtīšu pēc daudz medniekiem, tie tos medīs pa visiem kalniem un pa visiem pakalniem, un pat akmens kalnu plaisumos.
17
Jo manas acis redz visus viņu ceļus, manā priekšā tie nav apslēpti, nedz viņu noziegums apklāts priekš manām acīm.
18
Bet papriekš es viņu noziegumu un viņu grēku atmaksāšu divkārtīgi, tāpēc ka tie manu zemi sagānījuši ar savu elka dievu maitām un manu mantas tiesu piepildījuši ar savām negantībām.
19
Ak Kungs, tu esi mans spēks un mans stiprums un mans patvērums bēdu dienā. Pie tevis nāks tautas no pasaules galiem un sacīs: tiešām, mūsu tēvi turējuši viltīgus un nelietīgus dievekļus, kas nekā nevarēja palīdzēt.
20
Vai tad cilvēkam sev būs dievus taisīt, kas dievi nav?
21
Tādēļ redzi, es šim brīdim tiem darīšu zināmu, es tiem darīšu zināmu savu roku un savu varu, un tiem būs atzīt, ka mans vārds ir: Tas Kungs.
Jeremija 16:1
Jeremija 16:2
Jeremija 16:3
Jeremija 16:4
Jeremija 16:5
Jeremija 16:6
Jeremija 16:7
Jeremija 16:8
Jeremija 16:9
Jeremija 16:10
Jeremija 16:11
Jeremija 16:12
Jeremija 16:13
Jeremija 16:14
Jeremija 16:15
Jeremija 16:16
Jeremija 16:17
Jeremija 16:18
Jeremija 16:19
Jeremija 16:20
Jeremija 16:21
Jeremija 1 / Jer 1
Jeremija 2 / Jer 2
Jeremija 3 / Jer 3
Jeremija 4 / Jer 4
Jeremija 5 / Jer 5
Jeremija 6 / Jer 6
Jeremija 7 / Jer 7
Jeremija 8 / Jer 8
Jeremija 9 / Jer 9
Jeremija 10 / Jer 10
Jeremija 11 / Jer 11
Jeremija 12 / Jer 12
Jeremija 13 / Jer 13
Jeremija 14 / Jer 14
Jeremija 15 / Jer 15
Jeremija 16 / Jer 16
Jeremija 17 / Jer 17
Jeremija 18 / Jer 18
Jeremija 19 / Jer 19
Jeremija 20 / Jer 20
Jeremija 21 / Jer 21
Jeremija 22 / Jer 22
Jeremija 23 / Jer 23
Jeremija 24 / Jer 24
Jeremija 25 / Jer 25
Jeremija 26 / Jer 26
Jeremija 27 / Jer 27
Jeremija 28 / Jer 28
Jeremija 29 / Jer 29
Jeremija 30 / Jer 30
Jeremija 31 / Jer 31
Jeremija 32 / Jer 32
Jeremija 33 / Jer 33
Jeremija 34 / Jer 34
Jeremija 35 / Jer 35
Jeremija 36 / Jer 36
Jeremija 37 / Jer 37
Jeremija 38 / Jer 38
Jeremija 39 / Jer 39
Jeremija 40 / Jer 40
Jeremija 41 / Jer 41
Jeremija 42 / Jer 42
Jeremija 43 / Jer 43
Jeremija 44 / Jer 44
Jeremija 45 / Jer 45
Jeremija 46 / Jer 46
Jeremija 47 / Jer 47
Jeremija 48 / Jer 48
Jeremija 49 / Jer 49
Jeremija 50 / Jer 50
Jeremija 51 / Jer 51
Jeremija 52 / Jer 52