A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jeremija 151
Un Tas Kungs sacīja uz mani: jebšu pat Mozus un Samuēls manā priekšā stāvētu, tomēr man nebūtu labs prāts pie šiem ļaudīm; dzen tos nost no mana vaiga, lai tie iet projām.
2
Un kad tie uz tevi sacīs: kurp mums būs iet? Tad saki uz tiem: tā saka Tas Kungs: kam nāve uziet, tam lai uziet, un kam zobens uziet, tam lai uziet, un kam bads uziet, tam lai uziet, un kam cietums uziet, tam lai uziet.
3
Jo es tos piemeklēšu ar četrkārtīgām mocībām, saka Tas Kungs: ar zobenu tos nokaudams un ar suņiem tos raustīdams un ar putniem apakš debess un ar zemes zvēriem, ka tie top aprīti un izdeldēti.
4
Un es tos nodošu uz vārdzināšanu visās pasaules valstīs, Manasus, Izķijas dēla, Jūda ķēniņa dēļ, par to, ko viņš Jeruzālemē darījis.
5
Jo kas tevi saudzēs, Jeruzāleme, jeb kas tevi žēlos, jeb kas noies, vaicāt pēc tavas labklāšanās?
6
Tu mani esi atstājusi, saka Tas Kungs, tu esi atpakaļ gājusi; tāpēc es savu roku pret tevi gribu izstiept un tevi izdeldēt; es esmu apnicis žēlot.
7
Un es tos ar vētekli izvētīšu ārā pa zemes vārtiem, un es saviem ļaudīm nolaupīšu bērnus un tos izdeldēšu, tādēļ ka tie neatgriežas no saviem ceļiem.
8
Atraitņu man būs vairāk viņu starpā nekā jūras smiltis. Es tiem uzvedīšu pār jaunekļu māti postītāju dienas vidū, es piepeši uz to metīšu bailes un briesmas.
9
Kas septiņus bērnus dzemdējusi, iztvīks un izlaidīs savu dvēseli. Viņas saule noies vēl dienas laikā, viņa taps kaunā un par apsmieklu; un viņu atlikušos es nodošu zobenam viņu ienaidnieku priekšā, saka Tas Kungs.
10
Vai man, mana māte, ka tu mani esi dzemdējusi, strīdus vīru un ķildas vīru visai zemei! Es neesmu aizdevis un man nav aizdevuši tomēr visi mani lād.
11
Tas Kungs sacīja: tiešām, es tevi stiprināju uz labu, tiešām, es daru, ka nelaimes laikā un spaidu laikā ienaidnieks lūgdamies pie tevis griezīsies.
12
Vai tad ar dzelzi var salauzt, ziemeļa dzelzi un varu?
13
Tavu padomu un tavu mantu es nodošu par laupījumu bez maksas, un to visu tavu grēku dēļ pa visām tavām robežām.
14
Un es likšu taviem ienaidniekiem to nest uz zemi, ko tu nepazīsti. Jo manas bardzības uguns ir iededzies, tas degs pār jums.
15
Ak Kungs, tu to zini, piemini mani un piemeklē mani un atrieb mani pie maniem vajātājiem! Pēc savas lēnprātības neņem mani nost; zini, ka es tevis dēļ topu nievāts.
16
Kad tavs vārds man notika, tad es to esmu uzņēmis, un tavs vārds man ir bijis par prieku un par sirds līksmību, jo es esmu nosaukts pēc tava vārda, ak Kungs Dievs Cebaot!
17
Es neesmu sēdējis smējēju draudzē un neesmu priecājies (ar tiem); tavas rokas dēļ es esmu vientulis sēdējis, jo tu mani esi pildījis ar skumību.
18
Kāpēc tad manas sāpes nemitās, un mana mocība ir tik grūta, ka negribās dziedinājumu? Vai tu man gribi būt kā viltīga upe, kā ūdens, kas izsīkst.
19
Tāpēc Tas Kungs tā saka: ja tu atgriezīsies, tad es tevi griezīšu atpakaļ un tu stāvēsi manā priekšā. Un ja tu izšķirsi to, kas cienīgs no tā, kas niecīgs, tad tu būsi it kā mana mute. Tiem būs pie tevis griezties, bet tu negriezīsies pie viņiem.
20
Jo es tevi ceļu šiem ļaudīm par stipru vara mūri; tie gan pret tevi karos, bet tevi nepārspēs; jo es esmu ar tevi, tevi atpestīt un tevi izglābt, saka Tas Kungs.
21
Tiešām, es tevi atpestīšu no ļauno rokas un tevi izglābšu no briesmīgo dūres.Jeremija 15:1

Jeremija 15:2

Jeremija 15:3

Jeremija 15:4

Jeremija 15:5

Jeremija 15:6

Jeremija 15:7

Jeremija 15:8

Jeremija 15:9

Jeremija 15:10

Jeremija 15:11

Jeremija 15:12

Jeremija 15:13

Jeremija 15:14

Jeremija 15:15

Jeremija 15:16

Jeremija 15:17

Jeremija 15:18

Jeremija 15:19

Jeremija 15:20

Jeremija 15:21Jeremija 1 / Jer 1

Jeremija 2 / Jer 2

Jeremija 3 / Jer 3

Jeremija 4 / Jer 4

Jeremija 5 / Jer 5

Jeremija 6 / Jer 6

Jeremija 7 / Jer 7

Jeremija 8 / Jer 8

Jeremija 9 / Jer 9

Jeremija 10 / Jer 10

Jeremija 11 / Jer 11

Jeremija 12 / Jer 12

Jeremija 13 / Jer 13

Jeremija 14 / Jer 14

Jeremija 15 / Jer 15

Jeremija 16 / Jer 16

Jeremija 17 / Jer 17

Jeremija 18 / Jer 18

Jeremija 19 / Jer 19

Jeremija 20 / Jer 20

Jeremija 21 / Jer 21

Jeremija 22 / Jer 22

Jeremija 23 / Jer 23

Jeremija 24 / Jer 24

Jeremija 25 / Jer 25

Jeremija 26 / Jer 26

Jeremija 27 / Jer 27

Jeremija 28 / Jer 28

Jeremija 29 / Jer 29

Jeremija 30 / Jer 30

Jeremija 31 / Jer 31

Jeremija 32 / Jer 32

Jeremija 33 / Jer 33

Jeremija 34 / Jer 34

Jeremija 35 / Jer 35

Jeremija 36 / Jer 36

Jeremija 37 / Jer 37

Jeremija 38 / Jer 38

Jeremija 39 / Jer 39

Jeremija 40 / Jer 40

Jeremija 41 / Jer 41

Jeremija 42 / Jer 42

Jeremija 43 / Jer 43

Jeremija 44 / Jer 44

Jeremija 45 / Jer 45

Jeremija 46 / Jer 46

Jeremija 47 / Jer 47

Jeremija 48 / Jer 48

Jeremija 49 / Jer 49

Jeremija 50 / Jer 50

Jeremija 51 / Jer 51

Jeremija 52 / Jer 52