A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Jeremija 151
Un Tas Kungs sacīja uz mani: jebšu pat Mozus un Samuēls manā priekšā stāvētu, tomēr man nebūtu labs prāts pie šiem ļaudīm; dzen tos nost no mana vaiga, lai tie iet projām.
2
Un kad tie uz tevi sacīs: kurp mums būs iet? Tad saki uz tiem: tā saka Tas Kungs: kam nāve uziet, tam lai uziet, un kam zobens uziet, tam lai uziet, un kam bads uziet, tam lai uziet, un kam cietums uziet, tam lai uziet.
3
Jo es tos piemeklēšu ar četrkārtīgām mocībām, saka Tas Kungs: ar zobenu tos nokaudams un ar suņiem tos raustīdams un ar putniem apakš debess un ar zemes zvēriem, ka tie top aprīti un izdeldēti.
4
Un es tos nodošu uz vārdzināšanu visās pasaules valstīs, Manasus, Izķijas dēla, Jūda ķēniņa dēļ, par to, ko viņš Jeruzālemē darījis.
5
Jo kas tevi saudzēs, Jeruzāleme, jeb kas tevi žēlos, jeb kas noies, vaicāt pēc tavas labklāšanās?
6
Tu mani esi atstājusi, saka Tas Kungs, tu esi atpakaļ gājusi; tāpēc es savu roku pret tevi gribu izstiept un tevi izdeldēt; es esmu apnicis žēlot.
7
Un es tos ar vētekli izvētīšu ārā pa zemes vārtiem, un es saviem ļaudīm nolaupīšu bērnus un tos izdeldēšu, tādēļ ka tie neatgriežas no saviem ceļiem.
8
Atraitņu man būs vairāk viņu starpā nekā jūras smiltis. Es tiem uzvedīšu pār jaunekļu māti postītāju dienas vidū, es piepeši uz to metīšu bailes un briesmas.
9
Kas septiņus bērnus dzemdējusi, iztvīks un izlaidīs savu dvēseli. Viņas saule noies vēl dienas laikā, viņa taps kaunā un par apsmieklu; un viņu atlikušos es nodošu zobenam viņu ienaidnieku priekšā, saka Tas Kungs.
10
Vai man, mana māte, ka tu mani esi dzemdējusi, strīdus vīru un ķildas vīru visai zemei! Es neesmu aizdevis un man nav aizdevuši tomēr visi mani lād.
11
Tas Kungs sacīja: tiešām, es tevi stiprināju uz labu, tiešām, es daru, ka nelaimes laikā un spaidu laikā ienaidnieks lūgdamies pie tevis griezīsies.
12
Vai tad ar dzelzi var salauzt, ziemeļa dzelzi un varu?
13
Tavu padomu un tavu mantu es nodošu par laupījumu bez maksas, un to visu tavu grēku dēļ pa visām tavām robežām.
14
Un es likšu taviem ienaidniekiem to nest uz zemi, ko tu nepazīsti. Jo manas bardzības uguns ir iededzies, tas degs pār jums.
15
Ak Kungs, tu to zini, piemini mani un piemeklē mani un atrieb mani pie maniem vajātājiem! Pēc savas lēnprātības neņem mani nost; zini, ka es tevis dēļ topu nievāts.
16
Kad tavs vārds man notika, tad es to esmu uzņēmis, un tavs vārds man ir bijis par prieku un par sirds līksmību, jo es esmu nosaukts pēc tava vārda, ak Kungs Dievs Cebaot!
17
Es neesmu sēdējis smējēju draudzē un neesmu priecājies (ar tiem); tavas rokas dēļ es esmu vientulis sēdējis, jo tu mani esi pildījis ar skumību.
18
Kāpēc tad manas sāpes nemitās, un mana mocība ir tik grūta, ka negribās dziedinājumu? Vai tu man gribi būt kā viltīga upe, kā ūdens, kas izsīkst.
19
Tāpēc Tas Kungs tā saka: ja tu atgriezīsies, tad es tevi griezīšu atpakaļ un tu stāvēsi manā priekšā. Un ja tu izšķirsi to, kas cienīgs no tā, kas niecīgs, tad tu būsi it kā mana mute. Tiem būs pie tevis griezties, bet tu negriezīsies pie viņiem.
20
Jo es tevi ceļu šiem ļaudīm par stipru vara mūri; tie gan pret tevi karos, bet tevi nepārspēs; jo es esmu ar tevi, tevi atpestīt un tevi izglābt, saka Tas Kungs.
21
Tiešām, es tevi atpestīšu no ļauno rokas un tevi izglābšu no briesmīgo dūres.