A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jeremija 11
Jeremijas vārdi, kas bija Ilķijas dēls, no tiem priesteriem Anatotā Benjamina zemē.
2
Uz to Tā Kunga vārds notika Jozijas, Amona dēla, Jūda ķēniņa dienās, viņa valdīšanas trīspadsmitā gadā.
3
Tāpat uz viņu notika Jojaķima, Jozijas dēla, Jūda ķēniņa dienās, kamēr beidzās Cedeķijas, Jozijas dēla, Jūda ķēniņa, vienpadsmitais gads, kad Jeruzālemes ļaudis tapa aizvesti piektā mēnesī.
4
Un Tā Kunga vārds notika uz mani un sacīja:
5
Pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi esmu pazinis, un pirms tu iznāci no mātes miesām, es tevi esmu svētījis; tautām par pravieti es tevi esmu licis.
6
Tad es sacīju: ak Kungs, Kungs, redzi, es neprotu runāt, jo es esmu jauns.
7
Bet Tas Kungs uz mani sacīja: nesaki, es esmu jauns; jo visur, kurp es tevi sūtīšu, tev būs iet, un visu, ko es tev pavēlēšu, tev būs runāt.
8
Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi un tevi izglābšu, saka Tas Kungs.
9
Un Tas Kungs izstiepa savu roku un aizskāra manu muti, un Tas Kungs sacīja uz mani: redzi, es lieku savus vārdus tavā mutē.
10
Redzi, es tevi šodien ieceļu pār tautām un pār valstīm, izraut un salauzīt un izdeldēt un izpostīt, tad uztaisīt un dēstīt.
11
Un Tā Kunga vārds uz mani notika un sacīja: ko tu redzi, Jeremija? Un es sacīju: es redzu zizli (mandeļu koka zaru).
12
Un Tas Kungs uz mani sacīja: tu esi labi redzējis; jo es būšu nomodā par savu vārdu, ka es to daru.
13
Un Tā Kunga vārds notika uz mani otru reiz un sacīja: ko tu redzi? Un es sacīju: es redzu verdošu podu no ziemeļa puses.
14
Un Tas Kungs uz mani sacīja: no ziemeļa puses ļaunums gāzīsies pār visiem zemes iedzīvotājiem.
15
Jo redzi, es saucu visas ķēniņu valstu ciltis no ziemeļa puses, saka Tas Kungs, un tie nāks un cels ikviens savu krēslu priekš Jeruzālemes vārtu durvīm un pret visiem viņas mūriem visapkārt un pret visām Jūda pilsētām.
16
Un es spriedīšu savu sodību pret viņiem par visu viņu ļaunumu, ka tie mani atstājuši un kvēpinājuši citiem dieviem un klanījušies priekš savu roku darba.
17
Tu tad apjoz savus gurnus un celies un runā uz tiem visu, ko es tev pavēlēšu; neiztrūcinājies priekš viņiem, lai es tevi neiztrūcināju viņu priekšā.
18
Jo redzi, es tevi šodien ceļu par stipru pilsētu un par dzelzs stabu un par vara mūri pret visu šo zemi, pret Jūda ķēniņiem, pret viņu lielkungiem, pret viņu priesteriem un pret tās zemes ļaudīm.
19
Un tie karos pret tevi, bet nekā neiespēs pret tevi; jo es esmu ar tevi, saka Tas Kungs, tevi izglābt.Jeremija 1:1

Jeremija 1:2

Jeremija 1:3

Jeremija 1:4

Jeremija 1:5

Jeremija 1:6

Jeremija 1:7

Jeremija 1:8

Jeremija 1:9

Jeremija 1:10

Jeremija 1:11

Jeremija 1:12

Jeremija 1:13

Jeremija 1:14

Jeremija 1:15

Jeremija 1:16

Jeremija 1:17

Jeremija 1:18

Jeremija 1:19Jeremija 1 / Jer 1

Jeremija 2 / Jer 2

Jeremija 3 / Jer 3

Jeremija 4 / Jer 4

Jeremija 5 / Jer 5

Jeremija 6 / Jer 6

Jeremija 7 / Jer 7

Jeremija 8 / Jer 8

Jeremija 9 / Jer 9

Jeremija 10 / Jer 10

Jeremija 11 / Jer 11

Jeremija 12 / Jer 12

Jeremija 13 / Jer 13

Jeremija 14 / Jer 14

Jeremija 15 / Jer 15

Jeremija 16 / Jer 16

Jeremija 17 / Jer 17

Jeremija 18 / Jer 18

Jeremija 19 / Jer 19

Jeremija 20 / Jer 20

Jeremija 21 / Jer 21

Jeremija 22 / Jer 22

Jeremija 23 / Jer 23

Jeremija 24 / Jer 24

Jeremija 25 / Jer 25

Jeremija 26 / Jer 26

Jeremija 27 / Jer 27

Jeremija 28 / Jer 28

Jeremija 29 / Jer 29

Jeremija 30 / Jer 30

Jeremija 31 / Jer 31

Jeremija 32 / Jer 32

Jeremija 33 / Jer 33

Jeremija 34 / Jer 34

Jeremija 35 / Jer 35

Jeremija 36 / Jer 36

Jeremija 37 / Jer 37

Jeremija 38 / Jer 38

Jeremija 39 / Jer 39

Jeremija 40 / Jer 40

Jeremija 41 / Jer 41

Jeremija 42 / Jer 42

Jeremija 43 / Jer 43

Jeremija 44 / Jer 44

Jeremija 45 / Jer 45

Jeremija 46 / Jer 46

Jeremija 47 / Jer 47

Jeremija 48 / Jer 48

Jeremija 49 / Jer 49

Jeremija 50 / Jer 50

Jeremija 51 / Jer 51

Jeremija 52 / Jer 52