A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Jeremija 11
Jeremijas vārdi, kas bija Ilķijas dēls, no tiem priesteriem Anatotā Benjamina zemē.
2
Uz to Tā Kunga vārds notika Jozijas, Amona dēla, Jūda ķēniņa dienās, viņa valdīšanas trīspadsmitā gadā.
3
Tāpat uz viņu notika Jojaķima, Jozijas dēla, Jūda ķēniņa dienās, kamēr beidzās Cedeķijas, Jozijas dēla, Jūda ķēniņa, vienpadsmitais gads, kad Jeruzālemes ļaudis tapa aizvesti piektā mēnesī.
4
Un Tā Kunga vārds notika uz mani un sacīja:
5
Pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi esmu pazinis, un pirms tu iznāci no mātes miesām, es tevi esmu svētījis; tautām par pravieti es tevi esmu licis.
6
Tad es sacīju: ak Kungs, Kungs, redzi, es neprotu runāt, jo es esmu jauns.
7
Bet Tas Kungs uz mani sacīja: nesaki, es esmu jauns; jo visur, kurp es tevi sūtīšu, tev būs iet, un visu, ko es tev pavēlēšu, tev būs runāt.
8
Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi un tevi izglābšu, saka Tas Kungs.
9
Un Tas Kungs izstiepa savu roku un aizskāra manu muti, un Tas Kungs sacīja uz mani: redzi, es lieku savus vārdus tavā mutē.
10
Redzi, es tevi šodien ieceļu pār tautām un pār valstīm, izraut un salauzīt un izdeldēt un izpostīt, tad uztaisīt un dēstīt.
11
Un Tā Kunga vārds uz mani notika un sacīja: ko tu redzi, Jeremija? Un es sacīju: es redzu zizli (mandeļu koka zaru).
12
Un Tas Kungs uz mani sacīja: tu esi labi redzējis; jo es būšu nomodā par savu vārdu, ka es to daru.
13
Un Tā Kunga vārds notika uz mani otru reiz un sacīja: ko tu redzi? Un es sacīju: es redzu verdošu podu no ziemeļa puses.
14
Un Tas Kungs uz mani sacīja: no ziemeļa puses ļaunums gāzīsies pār visiem zemes iedzīvotājiem.
15
Jo redzi, es saucu visas ķēniņu valstu ciltis no ziemeļa puses, saka Tas Kungs, un tie nāks un cels ikviens savu krēslu priekš Jeruzālemes vārtu durvīm un pret visiem viņas mūriem visapkārt un pret visām Jūda pilsētām.
16
Un es spriedīšu savu sodību pret viņiem par visu viņu ļaunumu, ka tie mani atstājuši un kvēpinājuši citiem dieviem un klanījušies priekš savu roku darba.
17
Tu tad apjoz savus gurnus un celies un runā uz tiem visu, ko es tev pavēlēšu; neiztrūcinājies priekš viņiem, lai es tevi neiztrūcināju viņu priekšā.
18
Jo redzi, es tevi šodien ceļu par stipru pilsētu un par dzelzs stabu un par vara mūri pret visu šo zemi, pret Jūda ķēniņiem, pret viņu lielkungiem, pret viņu priesteriem un pret tās zemes ļaudīm.
19
Un tie karos pret tevi, bet nekā neiespēs pret tevi; jo es esmu ar tevi, saka Tas Kungs, tevi izglābt.