A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 66

1
Tā saka Tas Kungs: Debesis ir mans goda krēsls, un zeme ir mans kāju pamesls; kur būtu tas nams, ko jūs man taisītu, un kur būtu vieta priekš manas dusas?
2
Jo mana roka visas šīs lietas radījusi, un tā visas tās cēlušās, saka Tas Kungs; bet uz to es skatīšos, proti uz nabagu, un kam sagrauzts gars, un kas priekš Mana Vārda dreb.
3
Kas vērsi nokauj, ir kā kas vīru nokauj; kas jēru upurē, ir kā kas sunim lauž kaklu; kas ēdamu upuri upurē, ir kā kas upurē cūku asinis; kas vīraku dedzina par piemiņas upuri, ir kā kas elku teic. Jo tie izvēlās savus pašu ceļus, un viņu dvēselei ir labs prāts pie savām negantībām.
4
Tad ir es tiem novēlēšu mokas un atvedīšu pār tiem briesmas, tāpēc ka es saucu, un neviens neatbildēja, es runāju, un neviens neklausīja, bet tie ir darījuši, kas ļauns priekš manām acīm, un izvēlējušies, kas man nepatika.
5
Klausiet Tā Kunga vārdu, kas viņa vārdu bīstaties. Jūsu brāļi, kas jūs ienīst, kas jūs atstumj Mana Vārda dēļ, saka: lai Tas Kungs pagodinājās, ka mēs redzam jūsu prieku; bet tie taps kaunā.
6
Trokšņa balss būs pilsētā, balss no Dieva nama, Tā Kunga balss, kas saviem ienaidniekiem atmaksā, kā tie pelnījuši.
7
Pirms nāca bērnu sāpes, viņa ir dzemdējusi, pirms viņai uzgāja bailība, viņai dēls ir dzimis.
8
Kas jel jebkad šo dzirdējis, kas šādas lietas redzējis? Vai zeme var piedzimt vienā dienā, vai tautu var dzemdēt vienā reizē? Jo Ciāna, tik ka tai bērnu sāpes uznāca, arī dzemdējusi savus bērnus.
9
Vai es liktu nākt līdz dzimšanai un neļautu dzemdēt? Saka Tas Kungs: Vai es, kas dod spēku dzemdēt, atkal aizturētu? Saka tavs Dievs.
10
Priecājaties ar Jeruzālemi un līksmojaties par viņu visi, kas to mīlējāt, priecājaties priecādamies ar viņu visi, kas par to bijāt noskumuši,
11
Ka zīžat un papilnam dabūjat no viņas iepriecināšanas krūtīm, ka baudāt un atspirdzinājaties no viņas godības pilnuma.
12
Jo tā saka Tas Kungs: redzi, es vedīšu mieru pār to kā upi un pagānu godību kā izplūdušu strautu; tad jūs zīdīsiet, tapsiet klēpī nesti un uz ceļiem mīļi auklēti.
13
It kā tādu, ko māte iepriecina, tāpat es jūs iepriecināšu, un Jeruzālemē jūs tapsiet iepriecināti.
14
Un jūs to redzēsiet, un jūsu sirds līksmosies, un jūsu kauli zaļos kā zāle. Tad Tā Kunga roka būs zināma visiem viņa kalpiem, un viņa ienaidniekiem viņa dusmas.
15
Jo redzi, Tas Kungs nāks ar uguni, un viņa rati kā viesulis, bargi izgāzt savu dusmību un rāt ar uguns liesmām.
16
Jo ar uguni Tas Kungs tiesās un ar savu zobenu visu miesu, un liels pulks būs Tā Kunga nokauto.
17
Kas svētījās un šķīstās elku dārzos cits par citu un ēd cūkas gaļu un negantību un peles, tie kopā taps izdeldēti, saka Tas Kungs.
18
Bet es (zinu) viņu darbus un viņu domas! Notiks, ka es sapulcināšu visas tautas un mēles, un tie nāks un redzēs manu godību.
19
Un es tiem celšu zīmi un sūtīšu no tiem izglābtiem pie pagāniem uz Tarzisu, Vulu un Ludu, pie tiem stopu strēlniekiem, pie Tūbala un Javana, uz tālejām salām, kas manu slavu nav dzirdējuši un manu godību nav redzējuši, un tie tām tautām darīs zināmu manu godību.
20
Un tie atvedīs visus jūsu brāļus no visām tautām Tam Kungam par upuri, uz zirgiem un ratiem un uz nestavām un uz zirgēzeļiem un uz čakliem kamieļiem, pie mana svētā kalna uz Jeruzālemi, saka Tas Kungs, it kā Izraēla bērni upuri atnes šķīstā traukā uz Tā Kunga namu.
21
Un arī no tiem es ņemšu par priesteriem un par levitiem, saka Tas Kungs.
22
Jo it kā tās jaunās debesis un tā jaunā zeme, ko es radu, stāvēs manā priekšā, saka Tas Kungs, tāpat stāvēs arī jūsu dzimums un jūsu vārds.
23
Un notiks, ka visa miesa nāks ik jaunus mēnešus un ik svētdienas un pielūgs manā priekšā, saka Tas Kungs.
24
Un tie izies ārā un redzēs to nomirušo miesas, kas no manis atkāpušies. Jo viņu tārps nemirs un viņu uguns neizdzisīs, un tie būs negantība visai miesai.
Jesaja 66:1
Jesaja 66:2
Jesaja 66:3
Jesaja 66:4
Jesaja 66:5
Jesaja 66:6
Jesaja 66:7
Jesaja 66:8
Jesaja 66:9
Jesaja 66:10
Jesaja 66:11
Jesaja 66:12
Jesaja 66:13
Jesaja 66:14
Jesaja 66:15
Jesaja 66:16
Jesaja 66:17
Jesaja 66:18
Jesaja 66:19
Jesaja 66:20
Jesaja 66:21
Jesaja 66:22
Jesaja 66:23
Jesaja 66:24
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66