A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Jesaja 661
Tā saka Tas Kungs: Debesis ir mans goda krēsls, un zeme ir mans kāju pamesls; kur būtu tas nams, ko jūs man taisītu, un kur būtu vieta priekš manas dusas?
2
Jo mana roka visas šīs lietas radījusi, un tā visas tās cēlušās, saka Tas Kungs; bet uz to es skatīšos, proti uz nabagu, un kam sagrauzts gars, un kas priekš Mana Vārda dreb.
3
Kas vērsi nokauj, ir kā kas vīru nokauj; kas jēru upurē, ir kā kas sunim lauž kaklu; kas ēdamu upuri upurē, ir kā kas upurē cūku asinis; kas vīraku dedzina par piemiņas upuri, ir kā kas elku teic. Jo tie izvēlās savus pašu ceļus, un viņu dvēselei ir labs prāts pie savām negantībām.
4
Tad ir es tiem novēlēšu mokas un atvedīšu pār tiem briesmas, tāpēc ka es saucu, un neviens neatbildēja, es runāju, un neviens neklausīja, bet tie ir darījuši, kas ļauns priekš manām acīm, un izvēlējušies, kas man nepatika.
5
Klausiet Tā Kunga vārdu, kas viņa vārdu bīstaties. Jūsu brāļi, kas jūs ienīst, kas jūs atstumj Mana Vārda dēļ, saka: lai Tas Kungs pagodinājās, ka mēs redzam jūsu prieku; bet tie taps kaunā.
6
Trokšņa balss būs pilsētā, balss no Dieva nama, Tā Kunga balss, kas saviem ienaidniekiem atmaksā, kā tie pelnījuši.
7
Pirms nāca bērnu sāpes, viņa ir dzemdējusi, pirms viņai uzgāja bailība, viņai dēls ir dzimis.
8
Kas jel jebkad šo dzirdējis, kas šādas lietas redzējis? Vai zeme var piedzimt vienā dienā, vai tautu var dzemdēt vienā reizē? Jo Ciāna, tik ka tai bērnu sāpes uznāca, arī dzemdējusi savus bērnus.
9
Vai es liktu nākt līdz dzimšanai un neļautu dzemdēt? Saka Tas Kungs: Vai es, kas dod spēku dzemdēt, atkal aizturētu? Saka tavs Dievs.
10
Priecājaties ar Jeruzālemi un līksmojaties par viņu visi, kas to mīlējāt, priecājaties priecādamies ar viņu visi, kas par to bijāt noskumuši,
11
Ka zīžat un papilnam dabūjat no viņas iepriecināšanas krūtīm, ka baudāt un atspirdzinājaties no viņas godības pilnuma.
12
Jo tā saka Tas Kungs: redzi, es vedīšu mieru pār to kā upi un pagānu godību kā izplūdušu strautu; tad jūs zīdīsiet, tapsiet klēpī nesti un uz ceļiem mīļi auklēti.
13
It kā tādu, ko māte iepriecina, tāpat es jūs iepriecināšu, un Jeruzālemē jūs tapsiet iepriecināti.
14
Un jūs to redzēsiet, un jūsu sirds līksmosies, un jūsu kauli zaļos kā zāle. Tad Tā Kunga roka būs zināma visiem viņa kalpiem, un viņa ienaidniekiem viņa dusmas.
15
Jo redzi, Tas Kungs nāks ar uguni, un viņa rati kā viesulis, bargi izgāzt savu dusmību un rāt ar uguns liesmām.
16
Jo ar uguni Tas Kungs tiesās un ar savu zobenu visu miesu, un liels pulks būs Tā Kunga nokauto.
17
Kas svētījās un šķīstās elku dārzos cits par citu un ēd cūkas gaļu un negantību un peles, tie kopā taps izdeldēti, saka Tas Kungs.
18
Bet es (zinu) viņu darbus un viņu domas! Notiks, ka es sapulcināšu visas tautas un mēles, un tie nāks un redzēs manu godību.
19
Un es tiem celšu zīmi un sūtīšu no tiem izglābtiem pie pagāniem uz Tarzisu, Vulu un Ludu, pie tiem stopu strēlniekiem, pie Tūbala un Javana, uz tālejām salām, kas manu slavu nav dzirdējuši un manu godību nav redzējuši, un tie tām tautām darīs zināmu manu godību.
20
Un tie atvedīs visus jūsu brāļus no visām tautām Tam Kungam par upuri, uz zirgiem un ratiem un uz nestavām un uz zirgēzeļiem un uz čakliem kamieļiem, pie mana svētā kalna uz Jeruzālemi, saka Tas Kungs, it kā Izraēla bērni upuri atnes šķīstā traukā uz Tā Kunga namu.
21
Un arī no tiem es ņemšu par priesteriem un par levitiem, saka Tas Kungs.
22
Jo it kā tās jaunās debesis un tā jaunā zeme, ko es radu, stāvēs manā priekšā, saka Tas Kungs, tāpat stāvēs arī jūsu dzimums un jūsu vārds.
23
Un notiks, ka visa miesa nāks ik jaunus mēnešus un ik svētdienas un pielūgs manā priekšā, saka Tas Kungs.
24
Un tie izies ārā un redzēs to nomirušo miesas, kas no manis atkāpušies. Jo viņu tārps nemirs un viņu uguns neizdzisīs, un tie būs negantība visai miesai.