A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 65

1
Es topu meklēts no tiem, kas pēc manis nevaicāja, es topu atrasts no tiem, kas mani nemeklēja. Es esmu sacījis uz tautu, kas manu vārdu nepiesauca: redzi, še es esmu, redzi, še es esmu.
2
Es izplešu savas rokas cauru dienu uz pārgalvīgiem ļaudīm, kas uz nelaba ceļa staigā pēc savām pašu domām,
3
Uz ļaudīm, kas vienmēr mani kaitina, kas manā priekšā upurē dārzos un kvēpina uz ķieģeļiem,
4
Kas sēž pie kapenēm un kapu alās paliek pa naktīm un ēd cūku gaļu, un negantas sulas ir viņu traukos.
5
Kas saka: paliec, nenāc man klāt, jo es esmu svēts priekš tevis. Šie būs par dūmiem manā dusmībā, par uguni, kas deg cauru dienu.
6
Redzi, tas ir manā priekšā rakstīts: es necietīšu klusu, bet es atmaksāšu, ir pat viņu azotē es atmaksāšu
7
Jūsu noziegumus un jūsu tēvu noziegumus kopā, saka Tas Kungs, ka ir kvēpinājuši uz kalniem un mani zaimojuši uz pakalniem; tāpēc viņu algu es papriekš atmaksāšu viņu azotē.
8
Tā saka Tas Kungs: it kā kad vīnu atrod ķekarā un saka: nemaitā to, jo svētība tur iekšā, tāpat es darīšu savu kalpu dēļ, ka es tos visus nenomaitāju.
9
Bet es no Jēkaba radīšu dzimumu un no Jūda, kas manto manus kalnus, un mani izredzētie to iemantos, un mani kalpi tur dzīvos.
10
Un Zarons taps par avju ganībām, un Akora ieleja par lopu laidaru priekš maniem ļaudīm, kas mani meklējuši.
11
Bet jūs, kas no Tā Kunga atkāpušies, kas manu svēto kalnu aizmirstat un galdu sataisiet tam Gad (Liktenim) un dzeramus upurus ielejat tai Meni (Laimei), -
12
Es jūs arī nolikšu zobenam, ka jums visiem būs locīties pie kaušanas, tāpēc ka es esmu aicinājis, bet jūs neesat atbildējuši, es esmu runājis, un jūs neesat klausījuši, bet darījuši, kas ļauns bija manās acīs, un izraudzījušies, kas man nepatika.
13
Tādēļ Tas Kungs Kungs tā saka: redzi, mani kalpi ēdīs, bet jūs būsiet izsalkuši; redzi, mani kalpi dzers, bet jūs iztvīksiet; redzi, mani kalpi priecāsies, bet jūs tapsiet kaunā;
14
Redzi, mani kalpi gavilēs sirds priekā, bet jūs brēksiet sirdēstos un kauksiet satriektā garā.
15
Un jūs atstāsiet savu vārdu maniem izredzētiem par lāstu vārdu, un Tas Kungs Kungs tevi nokaus, bet savus kalpus viņš nosauks ar citu vārdu;
16
Un kas virs zemes svētīsies, tas svētīsies pie tā patiesā Dieva, un kas virs zemes zvērēs, tas zvērēs pie tā patiesā Dieva; jo tās pirmās bēdas būs aizmirstas un priekš manām acīm apslēptas.
17
Jo redzi, es radu jaunas debesis un jaunu zemi, un tās pirmās lietas vairs nepieminēs, un tās vairs nenāks prātā.
18
Bet priecājaties un līksmojaties mūžīgi mūžam par to, ko es radu. Jo redzi, es radīšu Jeruzālemi par prieku un viņas ļaudis par līksmību.
19
Un es priecāšos par Jeruzālemi un līksmošos par saviem ļaudīm, un tur vairs netaps dzirdēta ne raudāšanas balss, ne kaukšanas balss.
20
Tur nebūs vairs bērniņi, kas ilgi nedzīvos, nedz veci, kas savas dienas nepiepilda; bet jauneklis mirs simts gadus vecs būdams, un bezdievīgais taps nolādēts simts gadus vecs būdams.
21
Un tie uztaisīs namus un dzīvos iekš tiem, tie dēstīs vīna dārzus un ēdīs viņu augļus.
22
Tie neuztaisīs, lai cits tur dzīvo, un nedēstīs, lai cits to ēd; jo manu ļaužu mūžs būs ka koku mūžs un mani izredzētie baudīs savu roku darbu.
23
Tie nestrādās velti, nedz dzemdēs bērnus briesmīgam galam. Jo tie ir Tā Kunga svētīto dzimums un viņu bērnu bērni līdz ar tiem.
24
Un notiks, pirms tie sauc, tad es atbildēšu, kad tie vēl runā, tad es klausīšu.
25
Vilki un jēri ies kopā ganos un lauva ēdīs salmus kā vērsis, un pīšļi būs čūskas barība; tie nedarīs ļauna un nedarīs posta visā manā svētā kalnā, saka Tas Kungs.
Jesaja 65:1
Jesaja 65:2
Jesaja 65:3
Jesaja 65:4
Jesaja 65:5
Jesaja 65:6
Jesaja 65:7
Jesaja 65:8
Jesaja 65:9
Jesaja 65:10
Jesaja 65:11
Jesaja 65:12
Jesaja 65:13
Jesaja 65:14
Jesaja 65:15
Jesaja 65:16
Jesaja 65:17
Jesaja 65:18
Jesaja 65:19
Jesaja 65:20
Jesaja 65:21
Jesaja 65:22
Jesaja 65:23
Jesaja 65:24
Jesaja 65:25
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66