A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Jesaja 601
Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi.
2
Jo redzi, tumsība apklāj zemi un krēslība ļaudis, bet pār tevi uzlēks Tas Kungs, un viņa godība pār tevi rādīsies.
3
Un pagāni staigās tavā gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas pār tevi uzlēcis.
4
Pacel savas acis visapkārt un skaties: visi tie ir sapulcināti un nāk pie tevis. Tavi dēli nāk no tālienes, un tavas meitas uz rokām top atnestas.
5
Tad tu redzēsi un izplūdīsi kā upe, un tava sirds brīnīsies un izpletīsies, jo jūras draudze pie tevis atgriezīsies un pagānu spēks nāks pie tevis.
6
Tevi apklās kamieļu pulks, čaklie kamieļi no Midijanas un Epas, visi tie nāks no Zabas, zeltu un vīraku tie atnesīs un teiks Tā Kunga slavu.
7
Visas avis no Ķedara sapulcēsies pie tevis, tie auni no Nebajota tev kalpos, tie nāks par labprātību uz manu altāri, un es pagodināšu savas godības namu.
8
Kas ir tie, kas skriedami nāk kā padebeši, un kā baloži pie saviem logiem?
9
Jo salas gaida uz mani un Tarzisa kuģi iet papriekš, tavus bērnus atvest no tālienes, un viņu zeltu un sudrabu līdz ar tiem, Tā Kunga, tava Dieva vārdam un tam Svētajam iekš Izraēla; jo viņš tevi pagodinājis.
10
Un sveši uzcels tavus mūrus, un viņu ķēniņi tev kalpos; jo savā dusmībā es tevi esmu sitis, bet savā žēlastībā es par tevi esmu apžēlojies.
11
Un tavi vārti stāvēs vienmēr vaļā un netaps aizslēgti ne dienu ne nakti, ka pie tevis var atvest pagānu spēku un viņu ķēniņus ar pavadīšanu.
12
Jo tās tautas un valstis, kas tev negrib kalpot, ies bojā, un šīs tautas pavisam taps izdeldētas.
13
Lībanus godība nāks pie tevis, priede, kļava un bukses koks, tie visi, un pušķos mana svētuma vietu, un es pagodināšu to vietu, kur manas kājas dus.
14
Un pazemīgi nāks pie tevis tavu spaidītāju bērni, un visi, kas tevi zaimojuši, klanīsies līdz tavām pēdām un tevi nosauks par Tā Kunga pilsētu, par Ciānu, kur tas Izraēla Svētais.
15
Par to, ka tu esi bijusi atstāta un ienīdēta un neapmeklēta, es tevi iecelšu par mūžīgu greznumu, par prieku līdz cilšu ciltīm.
16
Un tu zīdīsi pagānu pienu, ir ķēniņu krūtis tu zīdīsi. Un tu atzīsi, ka es, Tas Kungs, esmu tavs Pestītājs un tavs izglābējs, tas varenais iekš Jēkaba.
17
Vara vietā es atnesīšu zeltu, un dzelzs vietā es atnesīšu sudrabu un koku vietā varu un akmeņu vietā dzelzi, un darīšu mieru par tavu valdītāju un taisnību par tavu uzraugu.
18
Varas darbs tavā zemē vairs netaps dzirdēts, un ne posts ne pazušana tavās robežās, bet tu nosauksi pestīšanu par saviem mūriem un slavu par saviem vārtiem.
19
Saule tev vairs nebūs par gaismu dienā, nedz mēnesis tev spīdēs par spīdekli, bet Tas Kungs tev būs par mūžīgu gaismu, un tavs Dievs par tavu greznumu.
20
Tava saule vairs nenoies un tavs mēnesis vairs nemainīsies; jo Tas Kungs tev būs par mūžīgu gaismu, un tavām skumju dienām būs gals.
21
Un tavi ļaudis būs visnotaļ taisni, tie turēs to zemi par īpašumu mūžam, tie būs manis dēstīts zars un manu roku darbs, man par godu.
22
Tas mazākais paliks par tūkstoti un tas sīkākais par varenu tautu. Es Tas Kungs to pasteigšu (izpildīt) savā laikā.