A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 58

1
Sauc pilnā kaklā, netaupi, pacel savu balsi kā bazūni, un pasludini maniem ļaudīm viņu pārkāpumus un Jēkaba namam viņa grēkus.
2
Jo Tie mani meklē ikdienas, it kā tiem būtu labs prāts pie manu ceļu atzīšanas. Kā ļaudis, kas darījuši taisnību un nebūtu atstājuši sava Dieva tiesu, tie prasa no manis taisnības tiesu; tie grib, lai Dievs tiem tuvojās.
3
Kāpēc (tā tie saka) mēs gavējam, un tu to neuzlūko? Kāpēc mēs mērdējam savu dvēseli, un tu to negribi zināt? Redzi, tai dienā, kad jūs gavējat, tad jūs ejat pēc savas peļņas un dzenat visus savus strādniekus.
4
Redzi, jūs gavējat bārdamies un riedamies un bezdievīgi kaudamies ar dūri. Jūs negavējat, kā pieklājās, lai jūsu balsis būtu dzirdamas augstībā.
5
Vai tāda ir gavēšana, kas man patīk, diena, kur cilvēks savu dvēseli mērdē? Kad galvu nokar kā niedre un gulstas uz maisa un pelnos, vai jūs to saucat par gavēšanu un par dienu, kas Tam Kungam patīk?
6
Vai tā nav gavēšana, kas man patīk: atraisīt no netaisnām saitēm, no jūga atsvabināt, spaidītus atlaist vaļā un salauzt ikkatru jūgu?
7
Vai tā nepiederas, maizi lauzt izsalkušiem, namā ievest nabaga izdzītus, kailu ieraugot, to apsegt un neapslēpties no sava tuvāka?
8
Tad ausīs tava gaisma kā dienas blāzma, un tava dzīvība no jauna zels, un tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā Kunga godība tevi pavadīs.
9
Tad tu sauksi, un Tas Kungs atbildēs, tu brēksi, un viņš sacīs: redzi, še es esmu. Ja no sava vidus izraidīsi varmācību, mitēsies ar pirkstiem rādīt un nerunāsi ļauna,
10
Un ja tu izsalkušam atdarīsi savu sirdi un paēdināsi apbēdināto dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā, un tava krēsla būs kā dienas vidus;
11
Un Tas Kungs tevi vadīs bez mitēšanās un pieēdinās tavu dvēseli tuksnesī un stiprinās tavus kaulus. Un tu būsi kā slacināts dārzs un kā ūdens avots, kam ūdens netrūkst.
12
Un tavi bērni uzcels vecu vecās posta vietas, tu atjaunosi pagājušu cilšu pamatus un tevi sauks plaisumu aizmūrētāju un ceļu atjaunotāju, kur var dzīvot.
13
Ja tu savu kāju savaldi svētdienā un nedari, kas tev patīk, manā svētā dienā, un ja tu dusas dienu nosauci par līksmību, par Tā Kunga svēto (dienu), kas cienījama, un tu tā viņu godā turi, ka nestaigā savus ceļus nedz ej pēc savas pelņas nedz runā liekus vārdus.
14
Tad tu priecāsies iekš Tā Kunga, un es tevi vadīšu pār zemes augstumiem, un es tevi mielošu ar tava tēva Jēkaba mantību; jo Tā Kunga mute to runājusi.
Jesaja 58:1
Jesaja 58:2
Jesaja 58:3
Jesaja 58:4
Jesaja 58:5
Jesaja 58:6
Jesaja 58:7
Jesaja 58:8
Jesaja 58:9
Jesaja 58:10
Jesaja 58:11
Jesaja 58:12
Jesaja 58:13
Jesaja 58:14
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66