A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Jesaja 551
Nu tad, visi iztvīkušie, nāciet pie ūdens, un kam naudas nav, nāciet, pērciet un ēdiet, nāciet un pērciet bez naudas un bez maksas, vīnu un pienu.
2
Kāpēc jūs naudu nosverat par to, kas maize nav, un savu pelņu par to, no kā nevar paēst? Klausāties, klausāties uz mani tad baudīsiet labumu un jūsu dvēsele atspirdzināsies taukumos.
3
Griežat šurp savu ausi un nāciet pie manis, klausiet, tad jūsu dvēsele dzīvos! Jo es jums celšu mūžīgu derību: Dāvida pastāvīgās apžēlošanas.
4
Redzi, es viņu esmu iecēlis tautām par liecinieku, tautām par virsnieku un valdītāju.
5
Redzi, tu sauksi tautas, ko nepazini, un ļaudis, kas tevi nepazina, pie tevis steigsies, Tā Kunga, tava Dieva, Izraēla Svētā, dēļ, jo tas tevi pagodinājis.
6
Meklējiet To Kungu, kamēr tas atrodams, piesauciet viņu, kamēr tas tuvu.
7
Lai bezdievīgais atstāj savu ceļu un ļaundarītājs savas domas un atgriežas pie Tā Kunga, tad viņš par to apžēlosies un pie mūsu Dieva, jo pie viņa ir daudz piedošanas.
8
Jo manas domas nav jūsu domas un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka Tas Kungs.
9
Jo it kā debesis augstākas nekā zeme, tā mani ceļi augstāki nekā jūsu ceļi, un manas domas nekā jūsu domas.
10
Jo it kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, bet slapina zemi un dara to auglīgu un zaļojam, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam,
11
Tāpat būs mans vārds, kas iziet no manas mutes; tas neatgriezīsies pie manis tukšs, bet darīs, kas man patīk, un izdosies labi, par ko es to sūtu.
12
Jo ar prieku jūs iziesiet un ar mieru jūs tapsiet vadīti, kalni un pakalni jūsu priekšā gavilēs gavilēdami, un visi koki laukā plaukšķinās.
13
Ērkšķu vietā uzaugs priedes, un dadžu vietā uzaugs mirtes, un tas Tam Kungam būs par slavu un par mūžīgu zīmi, kas netaps izdeldēta.