A A A A A
Latvijas Bībele 1685

Jesaja 541
Dziedi priecīgi, neauglīgā, kas neesi dzemdējusi, līksmodamies slavē un gavilē, kam bērnu sāpes nav bijušas. Jo tai vientulei ir vairāk bērnu, nekā tai laulātai, saka Tas Kungs.
2
Paplēti savas telts vietu, un paplašini sava dzīvokļa aizkarus, nekavē, pagarini savas virves un stiprini savus telts mietus.
3
Jo tu vairosies pa labo un pa kreiso roku, un tavs dzimums iemantos tautas un dzīvos postītās pilsētās.
4
Nebīsties, jo tu netapsi kaunā, un nekaunies, jo tu netapsi apsmieklā, jo tu aizmirsīsi savas jumpravības kaunu un savas atraitnības negodu tu vairs nepieminēsi.
5
Jo tavs radītājs ir tavs vīrs, Kungs Cebaot ir viņa vārds, un tas Svētais iekš Izraēla ir tavs Pestītājs, - viņš tiek saukts visas pasaules Dievs.
6
Jo Tas Kungs tevi aicinājis kā atstātu un no sirds noskumušu sievu, un kā jaunības sievu, kas bija nicināta, saka tavs Dievs.
7
Mazu acumirkli es tevi biju atstājis, bet ar lielu žēlastību es tevi gribu sapulcināt.
8
Dusmu brīdī es savu vaigu esmu apslēpis no tevis kādu acumirkli, bet ar mūžīgu žēlastību es par tevi gribu apžēloties, saka Tas Kungs, tavs Pestītājs.
9
Jo tas man būs kā Noas ūdeņi, kur es zvērēju, ka Noas ūdeņiem nebija vairs pārplūst zemi; tāpat es esmu zvērējis, ka es par tevi vairs negribu dusmoties, nedz tevi rāt.
10
Jo kalni atkāpsies un pakalni šaubīsies, bet mana žēlastība no tevis neatkāpsies, un mana miera derība nešaubīsies, saka Tas Kungs, tavs apžēlotājs.
11
Tu apbēdinātā, vētrām šaubītā, tu neiepriecinātā, redzi, es tavus akmeņus likšu skaistumā un tevi uztaisīšu uz safīriem.
12
Un tavus logus es darīšu no kristāla un tavus vārtus no rubīna akmeņiem un visas tavas robežas no dārgiem akmeņiem.
13
Un visi tavi bērni būs no Tā Kunga mācīti, un tavu bērnu miers būs liels.
14
Caur taisnību tu tapsi stiprināta. Tu būsi tālu no bēdām, jo tev nav ko bīties, un no briesmām, jo tās tev neuznāks.
15
Redzi, pulcēt sapulcējās, bet tas nav no manis; kas vien pret tevi pulcējās, tas tevis pēc kritīs.
16
Redzi, es kalēju esmu radījis, kas ogles uzpūš ugunī un ieroci taisa pēc sava amata, ir to postītāju es esmu radījis priekš postīšanas.
17
Nevienam ierocim, kas pret tevi taisīts, neizdosies, un tu notiesāsi katru mēli, kas ceļas tiesā pret tevi. Šī ir Tā Kunga kalpu daļa, un viņu taisnība ir no manis, saka Tas Kungs.