A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Jesaja 51
Nu tad, es dziedāšu savam mīļam, sava drauga dziesmu par viņa vīna dārzu: manam mīļam bija vīna dārzs taukā pakalnā.
2
Un viņš to aptaisīja ar sētu un tīrija no akmeņiem un tur stādīja labus vīna kokus un uztaisīja torni vidū un raka vīna spaidu iekšā un gaidīja, ka tas nesīs labus ogu ķekarus, bet tas nesa sūrus ķekarus.
3
Nu tad, Jeruzālemes iedzīvotāji un Jūda vīri, tiesājat jel starp mani un manu vīna dārzu.
4
Ko tad vēl vairāk bija darīt pie mana vīna dārza, nekā es esmu darījis? Kāpēc es esmu gaidījis, ka tas labus ogu ķekarus nestu, un viņš nesis sūrus ķekarus?
5
Nu tad, es jums teikšu, ko es ar savu vīna dārzu darīšu. Es atņemšu viņa sētu, ka viņš top noganīts, es noārdīšu viņa mūri, ka viņš top samīts.
6
Un es viņu darīšu par postažu: viņš netaps apgraizīts nedz apkapāts, bet dadži un ērkšķi tur uzdīgs, un es pavēlēšu padebešiem, ka uz to nebūs līt lietum.
7
Tiešām, Tā Kunga Cebaot vīna dārzs ir Izraēla nams, un Jūda vīri ir viņa līksmības stādi. Viņš gaida uz tiesu, un redzi, asins plūdi, uz taisnību, un redzi, vaidi!
8
Vai tiem, kas rauj namu pie nama, krāj tīrumu pie tīruma, kamēr vietas vairs neatliek, un ka jūs paliekat tie vienīgie iedzīvotāji zemē!
9
Tas Kungs Cebaot saka manās ausīs: tiešām, daudz namu būs postā, lieli un skaisti bez iedzīvotāja.
10
Tiešām, desmit vīna dārza birzumi nesīs vienu vienīgu batu, un viens gomers sēklas nesīs vienu ēfu.
11
Vai tiem, kas agri cēlušies skrien pēc stipra dzēriena, un kavējās līdz tumsai, kamēr vīns tos sakarsē!
12
Un tur ir kokles un soma stabules, bungas un stabules un vīns viņu dzīrēs; bet Tā Kunga darbu tie neuzlūko, uz viņa roku darbu tie nerauga.
13
Tādēļ mani ļaudis cietumā taps aizvesti no nejauši, un viņu cienīgie cietīs badu, un viņu dzīrenieki iztvīks no slāpēm.
14
Tādēļ elle atpletusi savu rīkli un atdarījusi savu muti bez mēra, ka nogrimst (Jeruzālemes) greznums un viņas ļaužu drūzma, un viņas troksnis, un kas tur līksmojās.
15
Tad ļaudis taps locīti un vīri pazemoti, un lepno acis taps pazemotas.
16
Bet Tas Kungs Cebaot parādīsies augsts tiesā, un Dievs, tas svētais, parādīsies svēts taisnībā.
17
Tad jēri (tur) barosies kā savās ganībās, un svešinieki noēdīs bagāto izpostītās vietas.
18
Vai tiem, kas netaisnību velk ar nelietības valgiem, un grēku kā ar ratu virvēm!
19
Kas saka: Lai viņš steidzās, lai viņš drīz dara savu darbu, ka mēs to redzam, un lai tuvojās un nāk tas padoms, kas Izraēla Svētajam, ka mēs to manam.
20
Vai tiem, kas ļaunu saka labu esam un labu esam ļaunu, kas tumsību dara par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūgtu dara par saldu un saldu par rūgtu!
21
Vai tiem, kas gudri savās acīs un prātīgi pēc pašu prāta!
22
Vai tiem, kas varoņi uz vīna dzeršanu un spēka vīri uz stipru dzērienu.
23
Kas dāvanu dēļ bezdievīgo attaisno un taisniem atrauj taisnību!
24
Tādēļ it kā uguns liesma aprij rugājus un kā svelmē siens sagrūst, tāpat būs viņu sakne kā prauli, un viņu ataugas izputēs kā putekļi, tādēļ ka tie atmet Tā Kunga Cebaot bauslību un nicina Izraēla Svētaja vārdus.
25
Tādēļ Tā Kunga dusmība iedegās pret viņa ļaudīm, un viņš izstiepj savu roku pret tiem un tos sit, ka kalni dreb, un viņu miroņi ir kā dubļi ielas vidū. Ar visu to viņa dusmība nenovēršas, un viņa roka vēl ir izstiepta.
26
Un viņš paceļ karogu tiem pagāniem, kas tālu, un pasvilps kādam no zemes gala. Un redzi, ātri un steigšus tas nāk.
27
Neviens nepiekūst un neklūp viņu starpā, neviens nesnauž nedz guļ, nedz viņa gurnu josta ir atraisīta, nedz viņa kurpju siksna sarauta.
28
Viņa bultas ir asas un visi viņa stopi uzvilkti, viņa zirgu nagi tik cieti kā akmens, un viņu rati kā viesulis.
29
Viņu rūkšana ir kā briesmīgām lauvām, un tie rūc kā jauni lauvas un tas kauc un satver laupījumu un aiznes, un glābēja nav.
30
Un tas kauc pret viņiem tai diena, kā jūra kauc; kad zemi uzlūko, redzi, tā ir tumša, rīb un zib, tumši pār tiem arī debesis.