A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 5

1
Nu tad, es dziedāšu savam mīļam, sava drauga dziesmu par viņa vīna dārzu: manam mīļam bija vīna dārzs taukā pakalnā.
2
Un viņš to aptaisīja ar sētu un tīrija no akmeņiem un tur stādīja labus vīna kokus un uztaisīja torni vidū un raka vīna spaidu iekšā un gaidīja, ka tas nesīs labus ogu ķekarus, bet tas nesa sūrus ķekarus.
3
Nu tad, Jeruzālemes iedzīvotāji un Jūda vīri, tiesājat jel starp mani un manu vīna dārzu.
4
Ko tad vēl vairāk bija darīt pie mana vīna dārza, nekā es esmu darījis? Kāpēc es esmu gaidījis, ka tas labus ogu ķekarus nestu, un viņš nesis sūrus ķekarus?
5
Nu tad, es jums teikšu, ko es ar savu vīna dārzu darīšu. Es atņemšu viņa sētu, ka viņš top noganīts, es noārdīšu viņa mūri, ka viņš top samīts.
6
Un es viņu darīšu par postažu: viņš netaps apgraizīts nedz apkapāts, bet dadži un ērkšķi tur uzdīgs, un es pavēlēšu padebešiem, ka uz to nebūs līt lietum.
7
Tiešām, Tā Kunga Cebaot vīna dārzs ir Izraēla nams, un Jūda vīri ir viņa līksmības stādi. Viņš gaida uz tiesu, un redzi, asins plūdi, uz taisnību, un redzi, vaidi!
8
Vai tiem, kas rauj namu pie nama, krāj tīrumu pie tīruma, kamēr vietas vairs neatliek, un ka jūs paliekat tie vienīgie iedzīvotāji zemē!
9
Tas Kungs Cebaot saka manās ausīs: tiešām, daudz namu būs postā, lieli un skaisti bez iedzīvotāja.
10
Tiešām, desmit vīna dārza birzumi nesīs vienu vienīgu batu, un viens gomers sēklas nesīs vienu ēfu.
11
Vai tiem, kas agri cēlušies skrien pēc stipra dzēriena, un kavējās līdz tumsai, kamēr vīns tos sakarsē!
12
Un tur ir kokles un soma stabules, bungas un stabules un vīns viņu dzīrēs; bet Tā Kunga darbu tie neuzlūko, uz viņa roku darbu tie nerauga.
13
Tādēļ mani ļaudis cietumā taps aizvesti no nejauši, un viņu cienīgie cietīs badu, un viņu dzīrenieki iztvīks no slāpēm.
14
Tādēļ elle atpletusi savu rīkli un atdarījusi savu muti bez mēra, ka nogrimst (Jeruzālemes) greznums un viņas ļaužu drūzma, un viņas troksnis, un kas tur līksmojās.
15
Tad ļaudis taps locīti un vīri pazemoti, un lepno acis taps pazemotas.
16
Bet Tas Kungs Cebaot parādīsies augsts tiesā, un Dievs, tas svētais, parādīsies svēts taisnībā.
17
Tad jēri (tur) barosies kā savās ganībās, un svešinieki noēdīs bagāto izpostītās vietas.
18
Vai tiem, kas netaisnību velk ar nelietības valgiem, un grēku kā ar ratu virvēm!
19
Kas saka: Lai viņš steidzās, lai viņš drīz dara savu darbu, ka mēs to redzam, un lai tuvojās un nāk tas padoms, kas Izraēla Svētajam, ka mēs to manam.
20
Vai tiem, kas ļaunu saka labu esam un labu esam ļaunu, kas tumsību dara par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūgtu dara par saldu un saldu par rūgtu!
21
Vai tiem, kas gudri savās acīs un prātīgi pēc pašu prāta!
22
Vai tiem, kas varoņi uz vīna dzeršanu un spēka vīri uz stipru dzērienu.
23
Kas dāvanu dēļ bezdievīgo attaisno un taisniem atrauj taisnību!
24
Tādēļ it kā uguns liesma aprij rugājus un kā svelmē siens sagrūst, tāpat būs viņu sakne kā prauli, un viņu ataugas izputēs kā putekļi, tādēļ ka tie atmet Tā Kunga Cebaot bauslību un nicina Izraēla Svētaja vārdus.
25
Tādēļ Tā Kunga dusmība iedegās pret viņa ļaudīm, un viņš izstiepj savu roku pret tiem un tos sit, ka kalni dreb, un viņu miroņi ir kā dubļi ielas vidū. Ar visu to viņa dusmība nenovēršas, un viņa roka vēl ir izstiepta.
26
Un viņš paceļ karogu tiem pagāniem, kas tālu, un pasvilps kādam no zemes gala. Un redzi, ātri un steigšus tas nāk.
27
Neviens nepiekūst un neklūp viņu starpā, neviens nesnauž nedz guļ, nedz viņa gurnu josta ir atraisīta, nedz viņa kurpju siksna sarauta.
28
Viņa bultas ir asas un visi viņa stopi uzvilkti, viņa zirgu nagi tik cieti kā akmens, un viņu rati kā viesulis.
29
Viņu rūkšana ir kā briesmīgām lauvām, un tie rūc kā jauni lauvas un tas kauc un satver laupījumu un aiznes, un glābēja nav.
30
Un tas kauc pret viņiem tai diena, kā jūra kauc; kad zemi uzlūko, redzi, tā ir tumša, rīb un zib, tumši pār tiem arī debesis.
Jesaja 5:1
Jesaja 5:2
Jesaja 5:3
Jesaja 5:4
Jesaja 5:5
Jesaja 5:6
Jesaja 5:7
Jesaja 5:8
Jesaja 5:9
Jesaja 5:10
Jesaja 5:11
Jesaja 5:12
Jesaja 5:13
Jesaja 5:14
Jesaja 5:15
Jesaja 5:16
Jesaja 5:17
Jesaja 5:18
Jesaja 5:19
Jesaja 5:20
Jesaja 5:21
Jesaja 5:22
Jesaja 5:23
Jesaja 5:24
Jesaja 5:25
Jesaja 5:26
Jesaja 5:27
Jesaja 5:28
Jesaja 5:29
Jesaja 5:30
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66