A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 49

1
Klausāties uz mani, salas, un ņemiet vērā, tauta no tālienes: Tas Kungs mani aicinājis no mātes miesām, Viņš manu vārdu minējis, kad es vēl biju mātes miesās.
2
Un Viņš manu muti darījis kā asu zobenu, Savas rokas ēnā Viņš mani apslēpis. Viņš mani iecēlis par spožu bultu un glabājis Savā bultu makā.
3
Un Viņš uz mani sacījis: tu esi Mans kalps, Izraēl, pie kā Es pagodināšos.
4
Bet es sacīju: es esmu velti strādājis, es savu spēku esmu tērējis par neko un velti; tomēr mana tiesa ir pie Tā Kunga un mana alga pie mana Dieva.
5
Un nu saka Tas Kungs, kas no mātes miesām mani darījis sev par kalpu, Jēkabu atkal atvest pie viņa un Izraēli pie viņa sapulcināt - un es esmu pagodināts Tā Kunga acīs, un mans Dievs ir mans stiprums.
6
Viņš saka: tas ir maz, ka tu esi mans kalps, uztaisīt Jēkaba ciltis un atkal atvest Izraēla izsargātos; bet es tevi arī pagāniem esmu iecēlis par gaišumu, ka tu esi mana pestīšana līdz pasaules galiem.
7
Tā saka Tas Kungs, Izraēla Pestītājs, viņa Svētais, uz to, kam dvēsele top nicināta, ko ļaudis tur par negantību, kas varas darītājiem par kalpu. Ķēniņi redzēs un pacelsies, lielkungi metīsies zemē Tā Kunga dēļ, kas ir uzticīgs, Izraēla Svētā dēļ, kas tevi izredzējis.
8
Tā saka Tas Kungs: es tevi esmu paklausījis labā pieņemīgā laikā, un tev esmu palīdzējis pestīšanas dienā. Un es tevi pasargāšu un tevi iecelšu tautai par derību, zemi uztaisīt, ka ikviens iemanto savu postīto daļu,
9
Un sacīt uz tiem, kas cietumā: ejat ārā! Uz tiem, kas tumsā: nāciet gaismā! Tie ganīsies ceļmalā un ganība tiem būs visās augstās vietās.
10
Tie ne izsalks, nedz izslāps, tos arī nespiedīs ne karstums, ne saule; jo viņu apžēlotājs tos vadīs un tos vedīs lēniņām pie ūdens avotiem.
11
Un es darīšu visus savus kalnus par ceļu, un mani lielceļi taps paaugstināti.
12
Redzi, šie nāks no tālienes, un redzi, šie no ziemeļa puses un no jūras, un šie no Sinimas zemes.
13
Gavilējat, debesis, un priecājies, zeme, sākat gavilēt, kalni, jo Tas Kungs iepriecina savus ļaudis un apžēlojās par saviem bēdīgiem.
14
Bet Ciāna saka: Tas Kungs mani atstājis, un Tas Kungs mani aizmirsis.
15
Vai sieva var aizmirst savu zīdāmo bērnu, neapžēlodamās par savu miesīgo dēlu? Un jebšu viņa to aizmirstu, tomēr es tevi neaizmirsīšu!
16
Redzi, savās rokās es tevi esmu rakstījis, tavi mūri ir vienmēr manā priekšā.
17
Tavi bērni steigsies šurp, bet tavi postītāji un izdeldētāji ies projām no tevis.
18
Pacel savas acis visapkārt, un redzi: visi šie sapulcinājās un nāk pie tevis. Tik tiešām kā es dzīvoju, saka Tas Kungs, tu tapsi ar visiem šiem apģērbta it kā ar glītumu un apjozīsies ar tiem kā brūte,
19
Jo tava aplaupītā, iztukšotā, nopostītā zeme tev nu taps visai šaura tik daudz iedzīvotāju dēļ, un tavi aprijēji atkāpsies tālu no tevis.
20
Tad tie bērni, kas bija zuduši, sacīs priekš tavām ausīm: tā vieta priekš manis ir šaura; ej tālāk, ka es varu dzīvot.
21
Bet tu sacīsi savā sirdī: kas man šos dzemdinājis, jo es biju bez bērniem, vientule, es biju cietumā vesta un atstumta; kas tad šos man ir uzaudzinājis? Redzi, es biju atstāta viena, kur tad šie bija?
22
Tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es pacelšu savu roku uz pagāniem un izcelšu tautām savu karogu, tad tie tavus dēlus atnesīs klēpī, un tavas meitas nesīs uz kamiešiem.
23
Un ķēniņi būs tavi audzinātāji un viņu ķēniņienes tavas zīdītājas. Tie metīsies uz vaigu zemē priekš tevis un laizīs tavu kāju pīšļus. Tad tu manīsi, ka es esmu Tas Kungs, pie kā netop kaunā, kas uz mani cerē.
24
Vai gan varenam var atņemt laupījumu? Jeb vai taisni var izsprukt no viņa cietuma?
25
Bet nu Tas Kungs tā saka: tiešām, cietumnieki varenajam taps atņemti, un laupījums izspruks varas darītājam; jo taviem pretiniekiem es stāšos pretī, un tavus bērnus es izpestīšu.
26
Un tavus spaidītājus es ēdināšu ar viņu pašu miesām, un tie piedzersies no savām pašu asinīm kā no salda vīna, un visa miesa manīs, ka es esmu Tas Kungs, tavs Pestītājs un tavs izglābējs, tas varenais iekš Jēkaba.
Jesaja 49:1
Jesaja 49:2
Jesaja 49:3
Jesaja 49:4
Jesaja 49:5
Jesaja 49:6
Jesaja 49:7
Jesaja 49:8
Jesaja 49:9
Jesaja 49:10
Jesaja 49:11
Jesaja 49:12
Jesaja 49:13
Jesaja 49:14
Jesaja 49:15
Jesaja 49:16
Jesaja 49:17
Jesaja 49:18
Jesaja 49:19
Jesaja 49:20
Jesaja 49:21
Jesaja 49:22
Jesaja 49:23
Jesaja 49:24
Jesaja 49:25
Jesaja 49:26
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66