A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 48

1
Klausāties šo, Jēkaba nams, ko sauc pēc Izraēla vārda un kas iztecējuši no Jūda avota, kas zvērējāt pie Tā Kunga vārda un pieminat Izraēla Dievu, bet nevis patiesībā nedz taisnībā!
2
Jo tie nosaucās pēc tās svētās pilsētas un paļaujas uz Izraēla Dievu; Kungs Cebaot ir viņa vārds.
3
Tās priekšējās lietas es sen jau esmu pasludinājis, un no manas mutes tās nākušas, un es tās esmu darījis zināmas. Piepeši tās esmu izdarījis, un tās notikušas.
4
Es zināju tevi esam stūrgalvīgu, un ka tavs pakausis ir dzelzs gabals un tava piere varš.
5
Tādēļ tev to sen esmu pasludinājis, pirms tas notika, es tev to esmu devis dzirdēt, ka tu nesacītu: mans elkadievs to darījis un mans tēls un mana bilde to pavēlējuši.
6
Tu to esi dzirdējis, redzi nu visu to! Vai tad jums to nebūs pasludināt? No šā brīža es tev daru zināmas jaunas lietas un apslēptas lietas, ko tu nezini.
7
Tagad tās radītas un nevis sen, un ne dienu iepriekš tu no tām neesi dzirdējis, lai nevari sacīt: redzi, es to esmu zinājis.
8
To tu neesi ne dzirdējis ne zinājis nedz tava auss senāk bijusi atdarīta. Jo es zināju, ka tu esi pavisam neuzticams, un ka no mātes miesām tevi sauc pārkāpēju.
9
Sava vārda dēļ es savu dusmību pavilcināju, un savas slavas dēļ es savaldos tev par labu, ka tevi neizdeldu.
10
Redzi, es tevi esmu šķīstījis, tomēr nekā sudrabu, es tevi esmu pārbaudījis bēdu ceplī.
11
Manis dēļ, manis dēļ es to daru, lai(mans vārds) netop zaimots. Un savu godu es nedošu citam.
12
Klausies uz mani, Jēkab, un Izraēl, manis aicināts, es tas esmu, es tas pirmais un es tas pēdīgais.
13
Tiešām, mana roka zemi ir likusi, un mana labā roka izplātījusi debesis; kad es uz tām saucu, tad tās visnotaļ stāv.
14
Sapulcējaties visi un klausāties, kurš no šiem šīs lietas pasludinājis? Tas, ko Tas Kungs mīl, tas izdarīs viņa prātu pret Bābeli, un viņa elkonis būs pret Kaldejiem.
15
Es, es to esmu runājis, un es viņu esmu aicinājis, es viņam likšu nākt, un viņa ceļš labi izdosies.
16
Nākat klāt pie manis, klausāties šo: no iesākuma es nekā neesmu runājis slepenībā, (bet) no tā laika, ka tas sācies, es še esmu, un nu Tas Kungs Kungs mani sūtījis un viņa Gars.
17
Tā saka Tas Kungs, tavs Pestītājs, tas Svētais iekš Izraēla: es Tas Kungs, tavs Dievs, es tevi mācu, kas piederas, es tevi vadu pa to ceļu, kur jāiet.
18
Kaut tu manus baušļus liktu vērā, tad tavs miers būtu kā upe, un tava taisnība kā jūras viļņi.
19
Un tavs dzimums būtu kā smiltis, un tavas miesas augļi kā viņu zvirgzdes, un viņa vārds neizzustu nedz taptu izdeldēts manā priekšā.
20
Ejat ārā no Bābeles, bēdziet no Kaldejiem, ar prieka balsīm sludinājiet, dariet to zināmu, izpaudiet to līdz zemes galiem, sakāt: Tas Kungs savu kalpu Jēkabu atpestījis.
21
Un tie neizslāpa, kad viņš tos vadīja pa tuksnesi, viņš tiem ūdeni iztecināja no klints un šķēla klinti, ka ūdens iztecēja.
22
Bet bezdievīgiem nav miera, saka Tas Kungs.
Jesaja 48:1
Jesaja 48:2
Jesaja 48:3
Jesaja 48:4
Jesaja 48:5
Jesaja 48:6
Jesaja 48:7
Jesaja 48:8
Jesaja 48:9
Jesaja 48:10
Jesaja 48:11
Jesaja 48:12
Jesaja 48:13
Jesaja 48:14
Jesaja 48:15
Jesaja 48:16
Jesaja 48:17
Jesaja 48:18
Jesaja 48:19
Jesaja 48:20
Jesaja 48:21
Jesaja 48:22
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66