A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Jesaja 461
Bels grūst, Nebus krīt, viņu tēlus uzliek kustoņiem un lopiem; ko jūs nesat, ir nesama nasta piekusušiem (lopiem).
2
Tie visi kopā klūp un krīt, tie nevar izglābt to nastu, bet iet paši cietumā.
3
Klausies uz mani, Jēkaba nams, un visi atlikušie no Izraēla nama, ko esmu nesis no mātes miesām un uzņēmis no mātes klēpja.
4
Un līdz pašam vecumam es būšu tas pats, kamēr jūs topat sirmi, es nesīšu. Es to esmu darījis, un es jūs uzņemšu, un es nesīšu un izglābšu.
5
Kam jūs mani līdzināsiet un turēsiet līdzīgu? Ar ko mani salīdzināsiet, ka būtu vienādi?
6
Tie izber zeltu no maka un sver sudrabu ar svaru, tie sader sudraba kalēju, un tas to iztaisa par dievekli, tie metās ceļos un to pielūdz.
7
Tie to ceļ uz pleciem, to nes, un to noliek savā vietā. Tur viņš stāv un neatstājās no savas vietas; viņu arī piesauc, bet tas neatbild un neviena neizglābj no bēdām.
8
Pieminiet to un turaties stipri, jūs pārkāpēji, ņemiet to pie sirds.
9
Pieminiet pagājušās lietas no vecu veciem laikiem; jo es esmu Dievs, un cits neviens, es esmu Dievs, un nav neviena kā es,
10
Kas no iesākuma galu dara zināmu, un no senlaikiem to, kas vēl nav noticis, kas saka: mans padoms pastāvēs, un es darīšu visu, kas man patīk.
11
Es aicināju ērgli no rīta puses un vīru pēc sava padoma no tālas zemes. Es to esmu runājis un tam likšu nākt, es to esmu apņēmies, es to arī izdarīšu.
12
Klausāties uz mani, cietsirdīgie, kas esat tālu no taisnības.
13
Es savu taisnību tuvu esmu atnesis, tā nebūs tālu, un mana pestīšana nekavēsies, jo es došu pestīšanu Ciānā, iekš Izraēla savu godību.