A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 451
Tā saka Tas Kungs uz savu svaidīto, Koru: Es to satveru pie viņa labās rokas, ka Es tautas viņa priekšā metu pie zemes, un atraisu ķēniņu jostas, un atdaru priekš viņa durvis, un vārti nepaliek aizslēgti.
2
Es iešu tavā priekšā un darīšu līdzenus nelīdzenos ceļus, es salauzīšu vara durvis un sadauzīšu dzelzs aizšaujamos.
3
Un Es tev došu mantas, kas tumsā, un apslēpto bagātību, lai tu atzīsti, ka Es esmu Tas Kungs, kas tevi sauc pie vārda, tas Izraēla Dievs,
4
Jēkaba, mana kalpa dēļ, un Izraēla, mana izredzētā, dēļ. Un Es tevi saucu pie tava vārda, Es tevi mīlīgi uzrunāju, kad tu Mani vēl nepazini.
5
Es esmu Tas Kungs, un cits neviens, dieva nav, kā Es vien. Es tevi esmu apjozis, jebšu tu Mani nepazini,
6
Lai zināms top no saules uzlēkšanas un noiešanas, ka neviena nav bez Manis: Es esmu Tas Kungs, un cits neviens.
7
Es ceļu gaismu un radu tumsu, Es daru mieru un radu ļaunumu. Es Tas Kungs daru to visu.
8
Piliet, debesis, no augšienes, un padebeši lai izlej taisnību; lai zeme atveras un izdod pestīšanu, un taisnība lai līdz izaug: Es Tas Kungs to esmu radījis.
9
Vai tam, kas pretī runā savam radītājam, poda gabals starp poda gabaliem no zemes! Vai gan māls saka uz savu taisītāju: ko tu dari? Jeb vai tavs darbs sacīs: viņam nav rokas?
10
Vai tam, kas saka uz tēvu: kam tu dzemdini? Un uz māti: kam tu dzemdē?
11
Tā saka Tas Kungs, tas Svētais iekš Izraēla un viņa radītājs: Vaicājiet no manis nākamas lietas; manus bērnus un manas rokas darbu pavēliet man.
12
Es esmu darījis zemi un radījis cilvēku zemes virsū. Es tas esmu, manas rokas izplātījušas debesis, un es pavēlu visam viņu spēkam.
13
Es viņu esmu uzmodinājis taisnībā un darīšu visus viņa ceļus līdzenus. Viņš uzcels manu pilsētu un atlaidīs manus cietumniekus, ne par maksu un ne par dāvanām, saka Tas Kungs Cebaot.
14
Tā saka Tas Kungs: Ēģiptiešu padoms, Moru ļaužu manta un Zabieši, vīri garu augumu, nāks pie tevis un tev piederēs, un staigās tev pakaļ; saistīti tie atnāks un klanīsies priekš tevis, tie tevi pielūgs: Patiesi, Dievs ir ar tevi, un nav cita Dieva.
15
Patiesi, tu esi apslēpts Dievs, Izraēla Dievs, Pestītājs.
16
Tie taps kaunā un par apsmieklu visi; tie aizies kopā ar kaunu, kas taisa elka dievus.
17
Bet Izraēls top atpestīts caur To Kungu ar mūžīgu pestīšanu; jūs netapsiet kaunā nedz par apsmieklu mūžīgi mūžam.
18
Jo tā saka Tas Kungs, kas debesis radījis, tas Dievs, kas zemi iztaisījis un darījis; viņš to ir cēlis, viņš to nav radījis, ka būtu tukša, bet viņš to taisījis, lai tur dzīvo: Es esmu Tas Kungs, un cits neviens.
19
Es neesmu slepeni runājis kādā tumšā zemes vietā. Es uz Jēkaba dzimumu neesmu sacījis: meklējiet mani velti! Es esmu Tas Kungs, kas runā taisnību un sludina patiesību.
20
Sapulcējaties un nāciet, tuvojaties visi līdz, kas izglābti no pagāniem! Tie nezin nenieka, kas apkārt nēsā savus izgrieztos koka tēlus, un pielūdz dievu, kas nevar izpestīt.
21
Sludiniet un nāciet klāt, sarunājaties kopā. Kas to ir darījis zināmu no veciem laikiem, kas to sen stāstījis? Vai ne es, Tas Kungs? Un cita Dieva nav, kā es vien, taisna Dieva un Pestītāja neviena nav, kā es vien.
22
Griežaties pie manis, tad jūs tapsiet pestīti, visas pasaules gali, jo es esmu Dievs, un cits neviens.
23
Es esmu zvērējis pie sevis paša, taisnība no manas mutes izgājusi, vārds, kas nav pārgrozāms: tiešām, visi ceļi manā priekšā locīsies, visas mēles man zvērēs.
24
Par mani sacīs: tiešām, iekš Tā Kunga ir taisnības darbi un stiprums. Pie viņa ies. Bet kas viņam turas pretī, paliks kaunā.
25
Iekš Tā Kunga taps taisnoti un lielīsies visi, kas no Izraēla dzimuma.