English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 45

1
Tā saka Tas Kungs uz savu svaidīto, Koru: Es to satveru pie viņa labās rokas, ka Es tautas viņa priekšā metu pie zemes, un atraisu ķēniņu jostas, un atdaru priekš viņa durvis, un vārti nepaliek aizslēgti.
2
Es iešu tavā priekšā un darīšu līdzenus nelīdzenos ceļus, es salauzīšu vara durvis un sadauzīšu dzelzs aizšaujamos.
3
Un Es tev došu mantas, kas tumsā, un apslēpto bagātību, lai tu atzīsti, ka Es esmu Tas Kungs, kas tevi sauc pie vārda, tas Izraēla Dievs,
4
Jēkaba, mana kalpa dēļ, un Izraēla, mana izredzētā, dēļ. Un Es tevi saucu pie tava vārda, Es tevi mīlīgi uzrunāju, kad tu Mani vēl nepazini.
5
Es esmu Tas Kungs, un cits neviens, dieva nav, kā Es vien. Es tevi esmu apjozis, jebšu tu Mani nepazini,
6
Lai zināms top no saules uzlēkšanas un noiešanas, ka neviena nav bez Manis: Es esmu Tas Kungs, un cits neviens.
7
Es ceļu gaismu un radu tumsu, Es daru mieru un radu ļaunumu. Es Tas Kungs daru to visu.
8
Piliet, debesis, no augšienes, un padebeši lai izlej taisnību; lai zeme atveras un izdod pestīšanu, un taisnība lai līdz izaug: Es Tas Kungs to esmu radījis.
9
Vai tam, kas pretī runā savam radītājam, poda gabals starp poda gabaliem no zemes! Vai gan māls saka uz savu taisītāju: ko tu dari? Jeb vai tavs darbs sacīs: viņam nav rokas?
10
Vai tam, kas saka uz tēvu: kam tu dzemdini? Un uz māti: kam tu dzemdē?
11
Tā saka Tas Kungs, tas Svētais iekš Izraēla un viņa radītājs: Vaicājiet no manis nākamas lietas; manus bērnus un manas rokas darbu pavēliet man.
12
Es esmu darījis zemi un radījis cilvēku zemes virsū. Es tas esmu, manas rokas izplātījušas debesis, un es pavēlu visam viņu spēkam.
13
Es viņu esmu uzmodinājis taisnībā un darīšu visus viņa ceļus līdzenus. Viņš uzcels manu pilsētu un atlaidīs manus cietumniekus, ne par maksu un ne par dāvanām, saka Tas Kungs Cebaot.
14
Tā saka Tas Kungs: Ēģiptiešu padoms, Moru ļaužu manta un Zabieši, vīri garu augumu, nāks pie tevis un tev piederēs, un staigās tev pakaļ; saistīti tie atnāks un klanīsies priekš tevis, tie tevi pielūgs: Patiesi, Dievs ir ar tevi, un nav cita Dieva.
15
Patiesi, tu esi apslēpts Dievs, Izraēla Dievs, Pestītājs.
16
Tie taps kaunā un par apsmieklu visi; tie aizies kopā ar kaunu, kas taisa elka dievus.
17
Bet Izraēls top atpestīts caur To Kungu ar mūžīgu pestīšanu; jūs netapsiet kaunā nedz par apsmieklu mūžīgi mūžam.
18
Jo tā saka Tas Kungs, kas debesis radījis, tas Dievs, kas zemi iztaisījis un darījis; viņš to ir cēlis, viņš to nav radījis, ka būtu tukša, bet viņš to taisījis, lai tur dzīvo: Es esmu Tas Kungs, un cits neviens.
19
Es neesmu slepeni runājis kādā tumšā zemes vietā. Es uz Jēkaba dzimumu neesmu sacījis: meklējiet mani velti! Es esmu Tas Kungs, kas runā taisnību un sludina patiesību.
20
Sapulcējaties un nāciet, tuvojaties visi līdz, kas izglābti no pagāniem! Tie nezin nenieka, kas apkārt nēsā savus izgrieztos koka tēlus, un pielūdz dievu, kas nevar izpestīt.
21
Sludiniet un nāciet klāt, sarunājaties kopā. Kas to ir darījis zināmu no veciem laikiem, kas to sen stāstījis? Vai ne es, Tas Kungs? Un cita Dieva nav, kā es vien, taisna Dieva un Pestītāja neviena nav, kā es vien.
22
Griežaties pie manis, tad jūs tapsiet pestīti, visas pasaules gali, jo es esmu Dievs, un cits neviens.
23
Es esmu zvērējis pie sevis paša, taisnība no manas mutes izgājusi, vārds, kas nav pārgrozāms: tiešām, visi ceļi manā priekšā locīsies, visas mēles man zvērēs.
24
Par mani sacīs: tiešām, iekš Tā Kunga ir taisnības darbi un stiprums. Pie viņa ies. Bet kas viņam turas pretī, paliks kaunā.
25
Iekš Tā Kunga taps taisnoti un lielīsies visi, kas no Izraēla dzimuma.
Jesaja 45:1
Jesaja 45:2
Jesaja 45:3
Jesaja 45:4
Jesaja 45:5
Jesaja 45:6
Jesaja 45:7
Jesaja 45:8
Jesaja 45:9
Jesaja 45:10
Jesaja 45:11
Jesaja 45:12
Jesaja 45:13
Jesaja 45:14
Jesaja 45:15
Jesaja 45:16
Jesaja 45:17
Jesaja 45:18
Jesaja 45:19
Jesaja 45:20
Jesaja 45:21
Jesaja 45:22
Jesaja 45:23
Jesaja 45:24
Jesaja 45:25
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66