A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 43

1
Bet nu Tas Kungs, tavs radītājs, Jēkab, un tavs darītājs, Izraēl, saka tā: nebīsties, jo es tevi esmu atpestījis, es tevi esmu saucis pie tava vārda; tu esi mans.
2
Kad tu iesi caur ūdeņiem, tad es būšu pie tevis, un caur upēm, tad tās tevi nepārplūdīs. Kad tu iesi caur uguni, tad tu nesadegsi, un liesma tevi neaizdedzinās.
3
Jo es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tas Svētais iekš Izraēla, tavs Pestītājs. Ēģipti es dodu par tavu izpirkšanas maksu, Moru zemi un Zabu tavā vietā.
4
Tāpēc ka tu esi dārgs manās acīs un cienīgs, un es tevi mīļoju, es esmu devis cilvēkus tavā vietā un tautas par tavu dvēseli.
5
Nebīsties, jo es esmu pie tevis, es atvedīšu tavu dzimumu no rīta puses un tevi sapulcināšu no vakara puses.
6
Es sacīšu uz ziemeli: Dod šurp! Un uz dienvidu: Neaiztur! Atved manus dēlus no tālienes un manas meitas no zemes galiem,
7
Ikkatru, kas pēc Mana Vārda nosaukts, un ko es esmu radījis sev par godu, ko esmu taisījis un darījis.
8
Atved tos aklos ļaudis, kam tomēr acis, un tos kurlos, kam tomēr ausis.
9
Lai visi pagāni top sapulcināti, un tautas lai sanāk kopā. Kurš no tiem to stāstīs? Lai tie mums stāsta tās pagājušās lietas, lai tie atved savus lieciniekus un taisnojās, ka šie dzird un saka: Tas ir tiesa.
10
Jūs esat mani liecinieki, saka Tas Kungs, un mans kalps, ko esmu izredzējis, lai jūs atzīstat un man ticat un saprotat, ka es tas esmu. Priekš manis neviens dievs nav bijis un pēc manis neviens nebūs.
11
Es, es esmu Tas Kungs, un Pestītāja nav kā vien es.
12
Es esmu pasludinājis, es esmu palīdzējis, es esmu zināmu darījis, un sveša nebija jūsu starpā. Un jūs esat mani liecinieki, saka Tas Kungs, ka es esmu Dievs.
13
Arī no šīs dienas es esmu tas pats, un neviena nav, kas var izglābt no manas rokas; ko es daru, kas to var novērst?
14
Tā saka Tas Kungs, jūsu Pestītājs, tas Svētais iekš Izraēla: jūsu dēļ es uz Bābeli esmu sūtījis un visus Kaldejus aizdzinis, ka bija jābēg ar tām laivām, ar kurām bija līksmojušies.
15
Es esmu Tas Kungs, jūsu Svētais, Izraēla radītājs, jūsu ķēniņš!
16
Tā saka Tas Kungs, kas ceļu darījis jūrā un teku stipros ūdeņos,
17
Kas izved ratus un zirgus, kara pulku un spēku, - kopā tie ir apgūlušies, tie necelsies atkal augšām, tie ir izdzēsti, kā dakts tie ir izdzisuši.
18
Nepieminiet tās vecās lietas un nedomājiet vairs uz to, kas pagājis.
19
Redzi, es daru jaunas lietas; jau plaukst, jūs to atzīsiet; es darīšu ceļu tuksnesī un upes tukšās vietās.
20
Zvēri laukā mani godās, šakāli un strausi, jo es ūdeni došu tuksnesī un upes tukšā vietā, dzirdināt savus ļaudis, savus izredzētos.
21
Šos ļaudis es sev esmu radījis, tie teiks manu slavu.
22
Un tu mani neesi piesaucis, Jēkab, nedz manis pēc pūlējies, Izraēl!
23
Tu man neesi atnesis savu dedzināmo upuru avis, nedz mani godājis ar saviem kaujamiem upuriem. Es tevi neesmu kalpinājis ar ēdamiem upuriem, nedz tevi apgrūtinājis ar vīraku.
24
Tu man neesi par naudu pircis smaržīgas kalmes un neesi mani mielojis ar savu upuru taukiem. Bet tu mani esi kalpinājis ar saviem grēkiem, tu mani esi apgrūtinājis ar saviem noziegumiem.
25
Es, es tas esmu, kas izdeldu tavus pārkāpumus sevis dēļ un nepieminu tavus grēkus.
26
Atgādini mani, lai mēs kopā tiesājamies, teic jel, kā tu vari taisnoties.
27
Tavs pirmais tēvs ir grēkojis un tavi aizstāvētāji pret mani noziegušies.
28
Tāpēc es esmu licis negodā svētuma virsniekus un Jēkabu nodevis lāstam un Izraēli kaunam.
Jesaja 43:1
Jesaja 43:2
Jesaja 43:3
Jesaja 43:4
Jesaja 43:5
Jesaja 43:6
Jesaja 43:7
Jesaja 43:8
Jesaja 43:9
Jesaja 43:10
Jesaja 43:11
Jesaja 43:12
Jesaja 43:13
Jesaja 43:14
Jesaja 43:15
Jesaja 43:16
Jesaja 43:17
Jesaja 43:18
Jesaja 43:19
Jesaja 43:20
Jesaja 43:21
Jesaja 43:22
Jesaja 43:23
Jesaja 43:24
Jesaja 43:25
Jesaja 43:26
Jesaja 43:27
Jesaja 43:28
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66