A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Jesaja 421
Redzi, tas ir mans kalps, kam es palīdzu, manis izredzēts, pie kā manai dvēselei labs prāts. Es savu Garu esmu licis uz viņu, tautām iznest tiesu.
2
Viņš nebrēks nedz pacels savu balsi, un viņa balsi nedzirdēs pa ielām.
3
Ielūzušu niedri viņš nesalauzīs un kvēlošu dakti viņš neizdzēsīs, viņš tiesu nesīs ar patiesību.
4
Viņš nenogurs un nesalūzīs, kamēr iecels tiesu virs zemes, un jūras salas cerēs uz viņa bauslību.
5
Tā saka Dievs, Tas Kungs, kas debesis radījis un izplāta, kas zemi izklājis ar viņas augļiem, kas dvašu dod tiem ļaudīm, kas tur mīt, un garu tiem, kas virs tās staigā.
6
Es Tas Kungs tevi esmu aicinājis iekš taisnības un tevi satveru pie tavas rokas un tevi pasargāju un tevi ieceļu par derību ļaudīm, par gaišumu pagāniem,
7
Atvērt akliem acis un saistītos izvest no cietuma un no cietuma nama tos, kas sēž tumsībā.
8
Es esmu Tas Kungs, tas ir mans vārds, un savu godu es citam nedošu, nedz savu slavu elkiem.
9
Redzi, kas papriekš sludināts, tas ir noticis, un jaunu es stāstu; pirms tas izplaukst, es jums to dodu dzirdēt.
10
Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, viņa slavu no zemes galiem; jūras braucēji ar viņas pilnumu, salas ar saviem iedzīvotājiem.
11
Tuksnesis un viņa pilsētas lai paceļ balsi, un ciemi, kur Ķedars dzīvo; lai gavilē, kas dzīvo klints kalnos, lai tie sauc no kalnu galiem.
12
Lai Tam Kungam dod godu un lai pasludina viņa slavu salās.
13
Tas Kungs iziet kā varonis, kā karavīrs viņš iekarsis dusmās; viņš sauc, viņš kliedz, saviem ienaidniekiem viņš rādās varens.
14
Sen laiku es esmu klusu cietis, esmu klusu bijis un savaldījies. Bet nu es brēkšu, kā sieva, kas dzemdē, elzdams un pūzdams ar varu.
15
Es postīšu kalnus un pakalnus un likšu sakalst visam viņu zaļumam un darīšu upes par salām, un izžāvēšu ezerus.
16
Un es vadīšu aklus pa ceļu, ko tie nav zinājuši, es tiem likšu staigāt pa tekām, ko tie nav pazinuši, es darīšu tumsību priekš viņu acīm par gaismu un nelīdzenumu par līdzenumu. Tā es darīšu un tos neatstāšu.
17
Bet atpakaļ būs griezties un palikt visiem kaunā, kas paļaujas uz elkiem un saka uz lietām bildēm: Jūs esat mūsu dievi.
18
Klausāties, kurlie, un skatāties, aklie, un redziet.
19
Kas ir tik akls kā mans kalps un tik kurls kā mans vēstnesis, ko es sūtu? Kas ir tik akls kā tas mīļais, un tik akls kā Tā Kunga kalps?
20
Tu esi daudz redzējis, bet neesi ievērojis, ausis atdarījis, bet viņš nedzird.
21
Tam Kungam bija labs prāts savas taisnības dēļ, dot lielu un augstu bauslību.
22
Bet tie ir postīti un aplaupīti ļaudis, visi saistīti alās un apslēpti cietuma namos, tie ir palikuši par laupījumu, un nav neviena, kas tos izglābj, par postījumu, un nav neviena, kas saka: Atdod atpakaļ.
23
Kas jūsu starpā to liek vērā, kas uzmana un klausās, kas pēc būs?
24
Kas Jēkabu nodeva uz postu un Izraēli laupītājiem? Vai ne Tas Kungs, pret ko esam grēkojuši? - Jo tie negribēja staigāt viņa ceļos un neklausīja viņa bauslībai.
25
Tāpēc viņš pār tiem ir izgāzis savas dusmības bardzību un kara briesmas, ka visapkārt dega; bet tie to neatzina, - un viņš tos iededzināja, bet tie to neņēma pie sirds.