A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 42

1
Redzi, tas ir mans kalps, kam es palīdzu, manis izredzēts, pie kā manai dvēselei labs prāts. Es savu Garu esmu licis uz viņu, tautām iznest tiesu.
2
Viņš nebrēks nedz pacels savu balsi, un viņa balsi nedzirdēs pa ielām.
3
Ielūzušu niedri viņš nesalauzīs un kvēlošu dakti viņš neizdzēsīs, viņš tiesu nesīs ar patiesību.
4
Viņš nenogurs un nesalūzīs, kamēr iecels tiesu virs zemes, un jūras salas cerēs uz viņa bauslību.
5
Tā saka Dievs, Tas Kungs, kas debesis radījis un izplāta, kas zemi izklājis ar viņas augļiem, kas dvašu dod tiem ļaudīm, kas tur mīt, un garu tiem, kas virs tās staigā.
6
Es Tas Kungs tevi esmu aicinājis iekš taisnības un tevi satveru pie tavas rokas un tevi pasargāju un tevi ieceļu par derību ļaudīm, par gaišumu pagāniem,
7
Atvērt akliem acis un saistītos izvest no cietuma un no cietuma nama tos, kas sēž tumsībā.
8
Es esmu Tas Kungs, tas ir mans vārds, un savu godu es citam nedošu, nedz savu slavu elkiem.
9
Redzi, kas papriekš sludināts, tas ir noticis, un jaunu es stāstu; pirms tas izplaukst, es jums to dodu dzirdēt.
10
Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, viņa slavu no zemes galiem; jūras braucēji ar viņas pilnumu, salas ar saviem iedzīvotājiem.
11
Tuksnesis un viņa pilsētas lai paceļ balsi, un ciemi, kur Ķedars dzīvo; lai gavilē, kas dzīvo klints kalnos, lai tie sauc no kalnu galiem.
12
Lai Tam Kungam dod godu un lai pasludina viņa slavu salās.
13
Tas Kungs iziet kā varonis, kā karavīrs viņš iekarsis dusmās; viņš sauc, viņš kliedz, saviem ienaidniekiem viņš rādās varens.
14
Sen laiku es esmu klusu cietis, esmu klusu bijis un savaldījies. Bet nu es brēkšu, kā sieva, kas dzemdē, elzdams un pūzdams ar varu.
15
Es postīšu kalnus un pakalnus un likšu sakalst visam viņu zaļumam un darīšu upes par salām, un izžāvēšu ezerus.
16
Un es vadīšu aklus pa ceļu, ko tie nav zinājuši, es tiem likšu staigāt pa tekām, ko tie nav pazinuši, es darīšu tumsību priekš viņu acīm par gaismu un nelīdzenumu par līdzenumu. Tā es darīšu un tos neatstāšu.
17
Bet atpakaļ būs griezties un palikt visiem kaunā, kas paļaujas uz elkiem un saka uz lietām bildēm: Jūs esat mūsu dievi.
18
Klausāties, kurlie, un skatāties, aklie, un redziet.
19
Kas ir tik akls kā mans kalps un tik kurls kā mans vēstnesis, ko es sūtu? Kas ir tik akls kā tas mīļais, un tik akls kā Tā Kunga kalps?
20
Tu esi daudz redzējis, bet neesi ievērojis, ausis atdarījis, bet viņš nedzird.
21
Tam Kungam bija labs prāts savas taisnības dēļ, dot lielu un augstu bauslību.
22
Bet tie ir postīti un aplaupīti ļaudis, visi saistīti alās un apslēpti cietuma namos, tie ir palikuši par laupījumu, un nav neviena, kas tos izglābj, par postījumu, un nav neviena, kas saka: Atdod atpakaļ.
23
Kas jūsu starpā to liek vērā, kas uzmana un klausās, kas pēc būs?
24
Kas Jēkabu nodeva uz postu un Izraēli laupītājiem? Vai ne Tas Kungs, pret ko esam grēkojuši? - Jo tie negribēja staigāt viņa ceļos un neklausīja viņa bauslībai.
25
Tāpēc viņš pār tiem ir izgāzis savas dusmības bardzību un kara briesmas, ka visapkārt dega; bet tie to neatzina, - un viņš tos iededzināja, bet tie to neņēma pie sirds.
Jesaja 42:1
Jesaja 42:2
Jesaja 42:3
Jesaja 42:4
Jesaja 42:5
Jesaja 42:6
Jesaja 42:7
Jesaja 42:8
Jesaja 42:9
Jesaja 42:10
Jesaja 42:11
Jesaja 42:12
Jesaja 42:13
Jesaja 42:14
Jesaja 42:15
Jesaja 42:16
Jesaja 42:17
Jesaja 42:18
Jesaja 42:19
Jesaja 42:20
Jesaja 42:21
Jesaja 42:22
Jesaja 42:23
Jesaja 42:24
Jesaja 42:25
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66