A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 37

1
Kad nu ķēniņš Izķija to dzirdēja, tad viņš saplēsa savas drēbes un apsedzās ar maisu un gāja Tā Kunga namā,
2
Un sūtīja nama uzraugu Elijaķimu un skrīveri Zebnu un tos priesteru vecajus, maisos ģērbušos, pie pravieša Ezaijas, Amoca dēla.
3
Un tie uz viņu sacīja: Tā saka Izķija: Šī diena ir bēdu- un sodības- un kauna- diena; jo bērni nākuši uz dzimšanu, un spēka nav dzemdēt.
4
Kaut Tas Kungs, tavs Dievs, dzirdētu Rabzakus vārdus, ko viņa kungs, Asirijas ķēniņš, ir sūtījis, zaimot to dzīvo Dievu, un pārmācītu par tiem vārdiem, ko viņš ir dzirdējis, Tas Kungs, tavs Dievs! Celies tad un lūdz par tiem atlikušiem, kas vēl atrodas.
5
Un ķēniņa Izķijas kalpi nāca pie Ezaijas.
6
Un Ezaija uz tiem sacīja: tā jums būs sacīt savam kungam: tā saka Tas Kungs: nebīsties par tiem vārdiem, ko tu esi dzirdējis, ar ko Asirijas ķēniņa sulaiņi mani zaimojuši.
7
Redzi, es tam došu tādu garu, ka tas dzirdēs baumas un ies atpakaļ uz savu zemi, un es viņam likšu krist caur zobenu viņa zemē.
8
Tad Rabzakus gāja atpakaļ un atrada Asirijas ķēniņu pret Libnu karojam, jo viņš bija dzirdējis, ka tas no Laķisa jau bija aizgājis.
9
Un viņš par Tiraku, Moru ķēniņu, dzirdēja sakām: viņš ir izgājis, ar tevi karot.
10
Kad viņš to dzirdēja, tad viņš atkal sūtīja vēstnešus pie Izķijas un sacīja: tā runājiet uz Izķiju, Jūda ķēniņu, un sakāt: lai tevi nepieviļ tavs Dievs, uz ko tu paļaujies sacīdams: Jeruzāleme netaps dota Asirijas ķēniņa rokā.
11
Redzi, tu esi dzirdējis, ko Asirijas ķēniņi darījuši visām zemēm, tās izdeldēdami; un tu domā izglābties?
12
Vai pagānu dievi tos glābuši, ko mani tēvi postījuši, Gozanu un Aranu un Recevu un Edeņa bērnus, kas bija Telasarā.
13
Kur ir Ematas ķēniņš un Arpadas ķēniņš un Zevarvas pilsētas, Enas un Ivas ķēniņš?
14
Kad nu Izķija bija dabūjis tās grāmatas no vēstneša rokas un tās izlasījis, tad viņš gāja Tā Kunga namā, un Izķija tās atpleta Tā Kunga priekšā.
15
Un Izķija pielūdza Tā Kunga priekšā un sacīja:
16
Ak Kungs Cebaot, tu Izraēla Dievs, kas sēž pār ķerubiem, tu viens pats esi Dievs pār visām zemes valstīm, tu esi radījis debesis un zemi.
17
Atgriez, ak Kungs, savas ausis un klausies, atveri, ak Kungs, savas acis un redzi, un dzirdi visus Zaneriba vārdus, ko viņš sūtījis, zaimot to dzīvo Dievu.
18
Patiesi, Kungs, Asirijas ķēniņi ir postījuši visas zemes malas ar visām viņu valstīm,
19
Un viņu dievus metuši ugunī, jo tie nebija dievi, bet cilvēku roku darbs, koks un akmens, tāpēc tie tos ir postījuši.
20
Nu tad, ak Kungs, mūsu Dievs, izglāb mūs jel no viņa rokas, lai visas valstis virs zemes atzīst, ka tu vien esi Tas Kungs.
21
Tad Ezaija, Amoca dēls, sūtīja pie Izķijas un lika sacīt: Tā saka Tas Kungs, Izraēla Dievs: par ko tu mani esi pielūdzis pret Zaneribu, Asirijas ķēniņu, -
22
Šis ir tas vārds, ko Tas Kungs pret viņu runājis: tevi nievā, tevi apsmej jaunava Ciānas meita, aiz tevis galvu krata Jeruzālemes meita.
23
Ko tu esi apsmējis un zaimojis, un pret ko tu esi pacēlis balsi un augsti uzcēlis savas acis? Pret to Svēto iekš Izraēla.
24
Caur saviem kalpiem tu To Kungu esi apmēdījis un sacījis: ar savu ratu pulku es uzkāpju kalnu galos, Lībanus virsgalā, un izcērtu viņa augstos ciedru kokus un izlasītās priedes, un tieku līdz pat viņa galam, viņa kuplākam mežam.
25
Es roku un dzeru ūdeni un no manu kāju pēdām paliek sausas visas Ēģiptes upes.
26
Vai tu neesi dzirdējis, ka es jau sen iepriekš to esmu sataisījis, jau vecos laikos to esmu apņēmies. Un tagad es tam esmu licis notikt, ka tu izposti stipras pilsētas un dari par akmeņu kopām.
27
Tāpēc viņu iedzīvotājiem nogura rokas, un tie iztrūcinājās un tapa kaunā, un tie bija ka zāle laukā un kā uzzēlis zaļums, it kā zāle uz jumtiem, kā rūsaina labība, pirms nāk stiebros.
28
Bet es zinu tavu sēdēšanu un tavu iziešanu un tavu ieiešanu un tavu trakošanu pret mani.
29
Tavas trakošanas dēļ pret mani un tavas pārgalvības pēc, kas nākusi manās ausīs, es savu kāsi likšu tavās nāsīs un savus laužņus tavā mutē, un es tev likšu griezties atpakaļ pa to ceļu, kur tu esi nācis.
30
Un tas tev būs par zīmi: šai gadā ēdīs papuvē augušu un otrā gadā ataugu, bet trešā gadā sējat un pļaujat un stādāt vīna dārzus un ēdat viņu augļus.
31
Un kas no Jūda nama ir izglābts un atlicis, sakņos atkal zemjup un nesīs augļus augšup.
32
Jo no Jeruzālemes izies atlikuši un atpestīti no Ciānas kalna. To darīs Tā Kunga Cebaot karstums.
33
Tādēļ tā saka Tas Kungs par Asirijas ķēniņu: viņš šai pilsētā nenāks un tanī neiešaus nevienu bultu un nepacels pret to priekšturamās bruņas un neuzmetīs pret to valni.
34
Pa to pašu ceļu, kur viņš nācis, viņam būs griezties atpakaļ, bet šai pilsētā viņš nenāks, saka Tas Kungs.
35
Jo es šo pilsētu paglabāšu un izpestīšu, sevis labad un sava kalpa Dāvida labad.
36
Tad Tā Kunga eņģelis izgāja un nokāva Asiriešu lēģerī simts astoņdesmit piecus tūkstošus. Un kad no rīta agri cēlās, redzi, tad tur viss bija pilns miroņu.
37
Tā Zaneribs, Asirijas ķēniņš, aizgāja un gāja projām un griezās atpakaļ un palika Ninivē.
38
Un kad viņš pielūdza Nizroka, sava dieva, namā, tad Adrameleķs un Zarecers, viņa dēli, to nokāva ar zobenu un aizbēga uz Ararat zemi. Un viņa dēls Asaradons palika par ķēniņu viņa vietā.
Jesaja 37:1
Jesaja 37:2
Jesaja 37:3
Jesaja 37:4
Jesaja 37:5
Jesaja 37:6
Jesaja 37:7
Jesaja 37:8
Jesaja 37:9
Jesaja 37:10
Jesaja 37:11
Jesaja 37:12
Jesaja 37:13
Jesaja 37:14
Jesaja 37:15
Jesaja 37:16
Jesaja 37:17
Jesaja 37:18
Jesaja 37:19
Jesaja 37:20
Jesaja 37:21
Jesaja 37:22
Jesaja 37:23
Jesaja 37:24
Jesaja 37:25
Jesaja 37:26
Jesaja 37:27
Jesaja 37:28
Jesaja 37:29
Jesaja 37:30
Jesaja 37:31
Jesaja 37:32
Jesaja 37:33
Jesaja 37:34
Jesaja 37:35
Jesaja 37:36
Jesaja 37:37
Jesaja 37:38
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66