A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 321
Redzi, viens ķēniņš valdīs ar taisnību, un lielkungi valdīs pēc tiesas
2
Un ikkatrs būs kā patvērums pret vēju un pavēnis pret negaisu, it kā ūdens upes izkaltušā zemē, kā varena klints kalna ēna iztvīkušā zemē.
3
Un redzētāju acis nebūs vairs aptumšotas, un klausītāju ausis klausīsies.
4
Un neapdomīgiem sirds zinās saprast, un tiem, kam grūta valoda, mēle būs čakla un runās skaidri.
5
Ģeķi vairs nesauks par lielkungu, un blēdi vairs nesauks par cienīgu.
6
Jo ģeķis runā ģeķību, un viņa sirds dara blēņas, tas dzen negantību, un runā māņus pret To Kungu un pamet izsalkušā dvēseli tukšu un nedod dzert noslāpušam.
7
Jo blēža padomi ir neganti, viņš izdomā viltu, samaitāt bēdu ļaudis ar melu valodu, arī kad nabags taisnību runā.
8
Bet tiem cienīgiem ir cienīgas domas un tie pastāvīgi turas pie tam, kas cienījams. -
9
Ceļaties, lepnās sievas, klausiet manu balsi, jūs meitas, kas tik droši dzīvojat, ņemat vērā manu valodu.
10
Pēc gada un kādām dienām jūs drošās drebēsiet; jo vīna ogas nelasīs un dārza augļus nesaņems.
11
Trīciet, lepnās! Drebiet, drošās, noģērbjaties un atsedzaties un apjožaties ap saviem gurniem (ar maisu)!
12
Raudot sitīsiet pie krūtīm par tiem jaukiem tīrumiem, par tiem auglīgiem vīna kokiem.
13
Manu ļaužu zemē uzdīgs ērkšķi un dadži, ir visos prieka namos tai līksmā pilsētā.
14
Jo tie augstie nami taps atstāti, pilsētas troksnis apklusīs, torņi un pils vietas būs par alām mūžīgi, meža ēzeļiem par līksmību un ganāmiem pulkiem par ganību, -
15
Līdz kamēr pār mums top izliets Tas Gars no augšienes. Tad tuksnesis būs par auglīgu tīrumu, un auglīgais tīrums kā mežs.
16
Un tiesa dzīvos tuksnesī, un taisnība mājos uz auglīga tīruma.
17
Un taisnības nopelns būs miers, un taisnības auglis būs klusums un drošība mūžīgi.
18
Un mani ļaudis dzīvos miera namos un drošos dzīvokļos un netraucētos mitekļos.
19
Bet krusa būs, kad mežs gāzīsies, un pilsēta nogrims zemībā.
20
Svētīgi jūs, kas sējat pie visiem ūdeņiem, kas vērša un ēzeļa kāju tur varat palaist vaļā.