A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 301
Vai tiem stūrgalvīgiem bērniem, saka Tas Kungs, kas padomu ņemas, bet ne no manis, un derību der, bet bez mana Gara, un krāj grēku uz grēku!
2
Kas ceļas iet uz Ēģipti, nevaicādami manu muti, un stiprinājās ar Varaūs spēku un meklē patvērumu apakš Ēģiptes ēnas.
3
Varaūs spēks jums būs par kaunu, un tas patvērums apakš Ēģiptes ēnas par apsmieklu.
4
Jo viņa (t.i. Jūda) virsnieki gan bijuši Coanā, un viņa vēstneši nākuši līdz Anezai,
5
Bet visi paliks kaunā pie tās tautas, kas viņiem nederēs nedz par palīgu, nedz par citu labumu, bet būs par kaunu vien un par apsmieklu.
6
Spriedums par dienvidu Beēmotu(zvēru). Pa bēdu un izbaiļu zemi, kur lauvu mātes un lauvas, odzes un skrejoši pūķi, tie savu mantu vedīs kumeļu mugurā, un savu bagātību uz kamieļu kupriem, pie tautas, kas nekā nepalīdz.
7
Jo Ēģiptes zeme nav nekas un it nekā nepalīdzēs; tādēļ es to nosaucu par lielmuti, kas paliek sēžot uz vietas.
8
Nu tad ej, raksti to viņu priekšā uz galdu un ieraksti to grāmata, ka tas paliek uz nākamām dienām mūžīgi mūžam.
9
Jo tā ir stūrgalvīga tauta, tie ir melkuļu bērni, bērni, kas Tā Kunga bauslību negrib klausīt,
10
Kas uz redzētājiem saka: neredziet! Un uz sludinātājiem: nesludinājiet mums patiesīgu mācību! Runājiet uz mums ar mīkstu mēli! Sludinājiet viltu!
11
Atkāpjaties no ceļa, atstājaties no tekas, lai paliek nost no mums Izraēla Svētais!
12
Tādēļ Izraēla Svētais tā saka: Tāpēc ka jūs šo vārdu atmetat un ceriet uz varas darbu un blēdību un uz to paļaujaties,
13
Tāpēc jums šis noziegums būs it kā plaisums ielīkušā krītošā augstā mūrī, kas piepeši vienā acu mirklī sagrūs.
14
Un tas tos sadauzīs tāpat kā podnieks sadauza trauku, ko dauzot netaupa, un kad tas satriekts, neviena gabaliņa neatliek, ar ko uguni varētu ņemt no ugunskura vai ūdeni smelt no akas.
15
Jo tā saka Tas Kungs Kungs, tas Svētais iekš Izraēla: caur atgriešanos un norimšanu jūs taptu izglābti, caur klusu sirdi un cerību jūs varētu stipri būt, bet jūs neesat gribējuši.
16
Un jūs sakāt: nē, bet uz zirgiem mēs gribam skriet: tāpēc jums būs skriet; un uz čakliem zirgiem mēs gribam jāt: tāpēc arī tie jās čakli, kas jums dzenās pakaļ.
17
Viens tūkstotis no viena vienīga draudiem, no piecu draudiem jūs bēgsiet, līdz kamēr no jums atliksies tik kā masta koks kalna galā un kā karogs pakalna virsū.
18
Un tādēļ Tas Kungs gaidīs, pirms jums būs žēlīgs, un augsti pacelsies, pirms pār jums apžēlosies; jo Tas Kungs ir Dievs, kas tiesās: svētīgi visi, kas uz viņu cerē.
19
Jo tu, Ciānas tauta, kas dzīvo Jeruzālemē, raudot tu vienmēr neraudāsi, apžēlodamies viņš par tevi apžēlosies uz tavas saukšanas balsi; kad viņš tevi dzirdēs, tad tev atbildēs.
20
Tas Kungs jums dos bēdās maizi un izbailēs ūdeni. Un tavi mācītāji vairs neapslēpsies, bet tavas acis redzēs tavus mācītājus.
21
Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šo vārdu: šis ir tas ceļš, staigājiet pa to! Kad jūs nogriezušies vai pa labo vai pa kreiso roku.
22
Un jūs sagānīsiet savu izgriezto sudraba bilžu uzvalkus un savu izlieto zelta bilžu drēbes; tās tu nometīsi it kā sārņus un sacīsi uz tām: nost!
23
Tad viņš dos lietu tavai sēklai, ar ko tu savu zemi esi apsējis, un maizi no zemes augļiem, un tā būs trekna un tauka. Un tavi lopi tai dienā taps ganīti plašās ganībās.
24
Un tie vērši un ēzeļi, ar ko zemi strādās, ēdīs sālītu mistru, kas vētīts ar liekšķeri un vētekli.
25
Un pa visiem augstiem kalniem un pa visiem lieliem pakalniem būs upītes un ūdens strauti, tās lielās kaušanas dienā, kad torņi sagrūs.
26
Un mēness gaišums būs kā saules gaišums, un saules gaišums septiņkārt gaišāks nekā septiņu dienu gaišums, tai dienā, kad Tas Kungs savu ļaužu vainu sasies un to vāti dziedinās, ar ko tie ievainoti.
27
Redzi, Tā Kunga vārds nāk no tālienes, viņa dusmība deg un ir grūti nesama, viņa lūpas ir bardzības pilnas, un viņa mēle it kā rijoša uguns.
28
Un viņa dvaša ir kā ūdens plūdi, kas sniedzās līdz kaklam, ka viņš pagānus sijā ar posta sietu un tautām žokļos liek iemauktus, kas maldina.
29
Tad pie jums dziedās kā svētku naktī, un jūsu sirds priecāsies it(kā tiem), kas ar stabulēm nāk uz Tā Kunga kalnu, uz Izraēla akmens kalnu.
30
Un Tas Kungs liks dzirdēt savas balss godību un liks redzēt savu izstiepto elkoni ar bargām dusmām un ar rijošu uguns liesmu, ar zibeni un ar plūdiem un ar krusu.
31
Jo Asurs iztrūcināsies no Tā Kunga balss, kad viņš ar rīksti sitīs.
32
Un pie katra cirtiena ar to nospriesto rīksti, ko Tas Kungs laidīs Asuram virsū, skanēs bungas un kokles, un ar karstu karošanu viņš pret to karos.
33
Jo bedre jau sen ir gatava, arī priekš ķēniņa tā ir gatava, dziļa un plata; viņas uguns- un malkas- kopa ir varen liela; Tā Kunga dvaša to iededzinās kā sēra strautu.