A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 31
Jo redzi, Tas Kungs Kungs Cebaot atņems no Jeruzālemes un Jūda patvērumu un padomu, visu maizes padomu un visu ūdens padomu,
2
Vareno un karavīru, soģi un pravieti un gudro un vecaju,
3
Virsnieku pār piecdesmit un godināto un padoma devēju un amata pratēju un apvārdotāju.
4
Un es viņiem došu puikas par virsniekiem, un nesaprašas pār viņiem valdīs.
5
Un tie ļaudis māksies virsū cits citam, ikkatrs savam tuvākam, puika trakos pret sirmgalvi un nelga pret cienīgo.
6
Tad satvers viens otru sava tēva namā un (sacīs): tev ir drēbes, esi mums par virsnieku, un lai tava roka nogriež šo postu.
7
Bet viņš tai dienā atbildēs un sacīs: es negribu būt tas dziedinātājs, manā namā ne maizes ne drēbju, neceļat mani par ļaužu virsnieku.
8
Jo Jeruzāleme gruvusi, un Jūda ir kritis, tādēļ kā viņu mēles un darbi ir pret To Kungu, kaitināt viņa godības acis.
9
Viņu vaiga izskats dod liecību pret viņiem, un savus grēkus tie izteic, it kā Sodoma, un tos neapslēpj. Vai viņu dvēselēm! Jo tie sev pašiem dara ļaunu.
10
Sakait par taisno, ka tam labi klāsies, jo tas ēdīs savu darbu augļus.
11
Vai tam bezdievīgam! Tam labi neklāsies, jo pēc viņa rokas darba viņam taps maksāts.
12
Mani ļaudis! Viņu dzinēji ir bērni, un sievas valda pār tiem; mani ļaudis! Tavi vadoņi tevi maldina un to ceļu, kur tev jāstaigā, tie samaitā.
13
Tas Kungs ceļas, tiesāties un stāv, tiesu spriest tautām.
14
Tas Kungs nāk uz tiesu ar savu ļaužu vecajiem un viņu lieliem kungiem: un jūs to vīna dārzu esat noēduši; nabaga laupījums ir jūsu namos.
15
Kas jums prātā, ka jūs saminat manus ļaudis un satriecat bēdīgo vaigus? Saka Tas Kungs Kungs Cebaot.
16
Vēl Tas Kungs saka: tādēļ ka Ciānas meitas lepojās un staigā izstieptu kaklu un mirkšķina ar acīm un iet maziem solīšiem, skandinādamas savu kāju gredzenus,
17
Tad Tas Kungs Ciānas meitām darīs pakausi pliku un atsegs viņu kaunumu.
18
Tai dienā Tas Kungs atņems tos skaistos kāju gredzenus, tās saulītes un tos mēnestiņus,
19
Tos ausu glītumus, tās roku sprādzes un tos vaiga apsegus,
20
Tās cepures un prievītes un jostas un ožamos trauciņus un pesteļus.
21
Tos pirkstu gredzenus un tās pieres sprādzes,
22
Tās svētku drēbes un tos mēteļus un apsegus un makus,
23
Un tos spieģeļus un dārgos kreklus un tos galvas lakatus un uzvalkus.
24
Un smaržas vietā būs puvums, un jostas vietā valgs, un sprogaino matu vietā plika galva, un plata mēteļa vietā šaurs maiss, un skaistuma vietā uguns vātis.
25
Tavi vīri kritīs caur zobenu un tavs spēks(varoņi) karā.
26
Un viņas vārti bēdāsies un žēlosies, un iztukšota viņa sēdēs zemē.Jesaja 3:1

Jesaja 3:2

Jesaja 3:3

Jesaja 3:4

Jesaja 3:5

Jesaja 3:6

Jesaja 3:7

Jesaja 3:8

Jesaja 3:9

Jesaja 3:10

Jesaja 3:11

Jesaja 3:12

Jesaja 3:13

Jesaja 3:14

Jesaja 3:15

Jesaja 3:16

Jesaja 3:17

Jesaja 3:18

Jesaja 3:19

Jesaja 3:20

Jesaja 3:21

Jesaja 3:22

Jesaja 3:23

Jesaja 3:24

Jesaja 3:25

Jesaja 3:26Jesaja 1 / Jes 1

Jesaja 2 / Jes 2

Jesaja 3 / Jes 3

Jesaja 4 / Jes 4

Jesaja 5 / Jes 5

Jesaja 6 / Jes 6

Jesaja 7 / Jes 7

Jesaja 8 / Jes 8

Jesaja 9 / Jes 9

Jesaja 10 / Jes 10

Jesaja 11 / Jes 11

Jesaja 12 / Jes 12

Jesaja 13 / Jes 13

Jesaja 14 / Jes 14

Jesaja 15 / Jes 15

Jesaja 16 / Jes 16

Jesaja 17 / Jes 17

Jesaja 18 / Jes 18

Jesaja 19 / Jes 19

Jesaja 20 / Jes 20

Jesaja 21 / Jes 21

Jesaja 22 / Jes 22

Jesaja 23 / Jes 23

Jesaja 24 / Jes 24

Jesaja 25 / Jes 25

Jesaja 26 / Jes 26

Jesaja 27 / Jes 27

Jesaja 28 / Jes 28

Jesaja 29 / Jes 29

Jesaja 30 / Jes 30

Jesaja 31 / Jes 31

Jesaja 32 / Jes 32

Jesaja 33 / Jes 33

Jesaja 34 / Jes 34

Jesaja 35 / Jes 35

Jesaja 36 / Jes 36

Jesaja 37 / Jes 37

Jesaja 38 / Jes 38

Jesaja 39 / Jes 39

Jesaja 40 / Jes 40

Jesaja 41 / Jes 41

Jesaja 42 / Jes 42

Jesaja 43 / Jes 43

Jesaja 44 / Jes 44

Jesaja 45 / Jes 45

Jesaja 46 / Jes 46

Jesaja 47 / Jes 47

Jesaja 48 / Jes 48

Jesaja 49 / Jes 49

Jesaja 50 / Jes 50

Jesaja 51 / Jes 51

Jesaja 52 / Jes 52

Jesaja 53 / Jes 53

Jesaja 54 / Jes 54

Jesaja 55 / Jes 55

Jesaja 56 / Jes 56

Jesaja 57 / Jes 57

Jesaja 58 / Jes 58

Jesaja 59 / Jes 59

Jesaja 60 / Jes 60

Jesaja 61 / Jes 61

Jesaja 62 / Jes 62

Jesaja 63 / Jes 63

Jesaja 64 / Jes 64

Jesaja 65 / Jes 65

Jesaja 66 / Jes 66