A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 26

1
Tai dienā šo dziesmu dziedās Jūda zemē: mums ir stipra pilsēta, pestīšanu viņš mums ceļ par mūri un par stipru pili.
2
Atveriet vārtus, lai taisni ļaudis ieiet, kas ticību tur.
3
Kam nešaubīgs prāts, tam tu uzturi pastāvīgu mieru, jo uz tevi viņš paļaujas.
4
Paļaujaties uz To Kungu mūžīgi, jo Tas Kungs Kungs ir viens akmens kalns mūžīgi.
5
Jo viņš nogāž, kas augstībā dzīvo, to augsto pili, to viņš pazemo, to viņš pazemo pie zemes, to viņš met pīšļos.
6
Kājas viņu samīs, zemu ļaužu kājas, nabagu pēdas,
7
Taisnam ceļš ir līdzens, taisnam teku tu līdzini.
8
Uz tevi, uz tavas tiesāšanas ceļu mēs arī gaidām, Kungs; pēc tava vārda un pēc tavas piemiņas dvēsele kāro!
9
Mana dvēsele ilgojās pēc tevis naktī, un mans gars iekš manis agri tevi meklē. Jo kad tava sodība parādās virs zemes, tad pasaules iedzīvotāji mācās taisnību.
10
Kad bezdievīgam parāda žēlastību, tad viņš nemācās taisnību; viņš dara netaisnību taisnā zemē, jo viņš neredz Tā Kunga augstību.
11
Kungs, tava roka ir paaugstināta, to tie neredz; tie redzēs kaunēdamies to karstumu par taviem ļaudīm, un uguns aprīs tavus pretiniekus.
12
Kungs, tu mums dosi mieru, jo visu mūsu darbu tu mums esi padarījis.
13
Kungs, mūsu Dievs, citi kungi bez tevis pār mums valdījuši; bet caur tevi vien mēs pieminam tavu vārdu.
14
Tie ir nomiruši un netaps dzīvi, tie ir ēnas un vairs necelsies; tā tu tos esi piemeklējis un izdeldējis un visu viņu piemiņu iznīcinājis.
15
Tu, Kungs, esi vairojis tos ļaudis, vairojis tos ļaudis, parādījis savu godību, tālu aizcēlis visas zemes robežas.
16
Kungs, bēdās tie tevi meklē, kad tu tos pārmāci, tad tie gauži lūdzās.
17
It kā grūtai sievai ir sāpes, kad viņai dzemdēšana uziet, un tā brēc savās raizēs, tā mēs bijām, Kungs, tavā priekšā.
18
Mēs bijām grūti, mēs bijām raizēs, bet dzemdējām tik vēju; mēs tai zemei nevarējām palīdzēt, un pasaules iedzīvotāji nedzima.
19
Tavi mirušie dzīvos, mani miroņi celsies augšām. Uzmostaties un gavilējiet, jūs, kas pīšļos guliet; jo tava rasa ir kā rasa uz zāli, un mirušos zeme izdos ārā.
20
Ejat, mani ļaudis, ejat savos kambaros, un aizslēdzat savas durvis aiz sevis, paslēpjaties kādu mazu brīdi, kamēr tā dusmība pāriet.
21
Jo redzi, Tas Kungs izies no savas vietas, piemeklēt netaisnību pie zemes iedzīvotājiem, un zeme atsegs savas asinis un neapklās vairs savus nokautos.
Jesaja 26:1
Jesaja 26:2
Jesaja 26:3
Jesaja 26:4
Jesaja 26:5
Jesaja 26:6
Jesaja 26:7
Jesaja 26:8
Jesaja 26:9
Jesaja 26:10
Jesaja 26:11
Jesaja 26:12
Jesaja 26:13
Jesaja 26:14
Jesaja 26:15
Jesaja 26:16
Jesaja 26:17
Jesaja 26:18
Jesaja 26:19
Jesaja 26:20
Jesaja 26:21
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66