A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Jesaja 241
Redzi, Tas Kungs zemi dara tukšu, un to izposta un pārvērš viņas seju un izklīdina viņas iedzīvotājus.
2
Un kā tiem ļaudīm, tāpat klāsies priesterim; kā kalpam, tāpat viņa kungam; kā kalponei tāpat viņas saimniecei; kā pircējam, tāpat pārdevējam; kā aizdevējam, tāpat aizņēmējam; kā pagaidu dzinējam, tāpat pagaidu maksātajam.
3
Postīt to zemi izpostīs, un laupīt viņu izlaupīs; jo Tas Kungs šo vārdu ir runājis.
4
Zeme tvīkst un nīkst, zemes virsas gurst un vīst, ļaužu augstie tai zemē gurst.
5
Jo zeme ir sagānīta no saviem iedzīvotājiem, jo tie pārkāpj bauslību un pārgroza likumu un lauž to mūžīgo derību.
6
Tādēļ lāsti zemi noēd, un kas tur dzīvo, tiem jācieš; tādēļ zemes iedzīvotāji nokalst un maz cilvēku atliks.
7
Vīns nonīcis, vīna koks savītis, visi, kam bija priecīga sirds, nopūšas.
8
Bungu prieks apklusis, līksmu ļaužu troksnis nostājies, kokles prieks pagalam.
9
Vīnu vairs nedzer ar dziesmām, stiprais dzēriens dzērājiem rūgts.
10
Tukša pilsēta izpostīta, visi nami aizslēgti, ka nevar ieiet.
11
Vīna pēc žēlojās uz ielām, zuduši visi prieki, zemes līksmība ir projām.
12
Posts vien pilsētā atlicis, un vārti salauzti drupu drupās.
13
Jo tā notiks pa zemes virsu tautu starpā, kā kad eļļas koku nokrata, it kā kad atlikas lasa pēc ķekaru noņemšanas.
14
Tie paceļ savu balsi un dzied priecīgi, pār Tā Kunga godību tie gavilē no jūras puses.
15
Tādēļ godinājiet To Kungu austruma zemē, tais jūras salās Tā Kunga, Izraēla Dieva, vārdu.
16
No zemes gala mēs dzirdam dziesmas par godu tam taisnam. Bet man jāsaka: nelaime, nelaime, vai man! Laupītāji laupa, laupīdami laupa laupītāji.
17
Briesmas un bedre un valgs pār tevi, tu zemes iedzīvotājs!
18
Kas no briesmu balss izbiedēts bēgs, tas kritīs bedrē, un kas no bedres izkāps, tas taps sagūstīts valgā. Jo augstības logi atvērti un zemes pamati trīc.
19
Zeme sprāgdama sprāgs, zeme plīsdama plīsīs, zeme trīcēdama trīcēs,
20
Zeme streipuļos kā piedzēris vīrs un šūposies kā šūpulis, un viņas grēki uz viņas būs smagi, un viņa kritīs un necelsies vairs augšām.
21
Un tai dienā Tas Kungs piemeklēs to augstības karaspēku augstībā un tos zemes ķēniņus virs zemes.
22
Un tie taps ieslodzīti kā cietumnieki bedrē, un taps saslēgti cietumā, un pēc ilga laika tie atkal taps piemeklēti.
23
Un mēnesis nosarks, un saule nobālēs, jo Tas Kungs Cebaot ir ķēniņš Ciānas kalnā un Jeruzālemē, un viņas vecaju priekšā būs godība.