A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 21
Šis ir tas vārds, ko Ezaija, Amoca dēls, redzējis par Jūdu un Jeruzālemi.
2
Un notiks pastara laikā, tad Dieva nama kalns stāvēs pāri par visiem kalniem un būs paaugstināts pār pakalniem, un visi pagāni uz viņu plūdīs,
3
Un daudz tautas ies un sacīs: ejam, kāpsim uz Tā Kunga kalnu, uz Jēkaba Dieva namu, lai viņš mums māca savus ceļus, un lai staigājam viņa tekās, jo no Ciānas iziet mācība, un Tā Kunga vārds no Jeruzālemes.
4
Un viņš tiesās starp pagāniem un pārmācīs daudz tautas, un tie pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par cirpēm(ecešām). Jo tauta pret tautu nepacels zobenu un vairs nemācīsies karu.
5
Jēkaba nams, nāc, staigāsim Tā Kunga gaismā.
6
Bet tu esi atstājis savus ļaudis, Jēkaba namu, jo tie ir pilni austruma ļaužu (bezdievības) un ir zīlnieki it kā Vīlisti, un ar svešinieku bērniem tiem ir draudzība.
7
Un viņu zeme ir pilna sudraba un zelta, un mantas tiem bez gala, un viņu zeme ir pilna zirgu, un ratu tiem bez gala.
8
Un viņu zeme ir pilna elka dievu, un savu roku darbu tie pielūdz, to, ko pašu pirksti taisījuši.
9
Bet ļaudis tiek pazemoti, un vīri gāzti, un piedot tu viņiem nepiedosi.
10
Lieni klints alā un paslēpies pīšļos priekš Tā Kunga iztrūcināšanas un priekš viņa augstās godības.
11
Ļaužu lepnās acis taps pazemotas, un vīru augstība taps locīta, bet Tas Kungs vien būs augsts tanī dienā.
12
Jo Tā Kunga Cebaot diena būs pret visu lepnumu un lielumu, un pret visu augstumu, ka tas top pazemots,
13
Un pret visiem lieliem un augstiem Lībanus ciedru kokiem un pret visiem Bāzanas ozoliem
14
Un pret visiem lieliem kalniem un pret visiem augstiem pakalniem.
15
Un pret visiem augstiem torņiem un pret visiem stipriem mūriem
16
Un pret visiem jūras kuģiem un pret visiem skaistiem tēliem.
17
Un ļaužu lepnība taps locīta, un vīru augstība pazemota, bet Tas Kungs vien būs augsts tanī dienā.
18
Un elkadievi ies pavisam bojā.
19
Tad ies kalnu alās un zemes plaisumos priekš Tā Kunga iztrūcināšanas un priekš viņa augstās godības, kad viņš celsies, iztrūcināt zemi.
20
Tai dienā cilvēks savus sudraba elkus un savus zelta elkus, ko tie sev bija taisījuši pielūgt, nometīs kurmjiem un sikspārņiem,
21
Un ies klints aizās un kalnu alās, priekš Tā Kunga iztrūcināšanas un priekš viņa augstās godības, kad viņš celsies, iztrūcināt zemi.
22
Tad nepaļaujaties uz cilvēku, kam dvaša nāsīs; jo par ko tas turams?