A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 191
Spriedums par Ēģipti. Redzi, Tas Kungs brauc uz viegla padebeša un nāk uz Ēģiptes zemi; un Ēģiptes elkadievi dreb viņa priekšā, un Ēģiptiešu sirds iekš tiem izkūst.
2
Jo es sarīdinu Ēģipti pret Ēģipti, ka tie karos ikkatrs pret savu brāli, un ikkatrs pret savu tuvāko, pilsēta pret pilsētu, valsts pret valsti.
3
Un Ēģiptiešu prāts panīks viņu sirdī, un viņu padomu es iznīcināšu; tad tie vaicās savus dievekļus un tos vārdotājus un zīlniekus un zīmju cienītājus.
4
Un es Ēģipti nodošu bargu kungu rokā, un briesmīgam ķēniņam būs pār tiem valdīt, saka Tas Kungs Kungs Cebaot.
5
Un ūdens izžūs jūrā, un tā upe izsīks un izžūs.
6
Un strauti smirdēs, Ēģiptes grāvji paliks sekli un sausi, niedres un ašķi(meldri) savītīs.
7
Upes līči, upes malas un viss sējums pie upes savītīs, izputēs un izzudīs.
8
Un zvejnieki žēlosies un visi bēdāsies un vaidēs, kas makšķeri met upē, un kas tīklu met ūdenī.
9
Un kaunā paliks, kas smalkas dzijas vērpj un kas baltas drānas auž.
10
Un zemes pīlāri būs satriekti, un visi algādži apbēdināti.
11
Tīri ģeķi ir Coana virsnieki, Varaūs gudrie padoma devēji; padoms ir palicis par ģeķību. Kā jūs varat sacīt uz Varaū: es esmu gudru ļaužu dēls, vecu ķēniņu dēls.
12
Kur nu ir tavi gudrie? Lai tie tev dara zināmu, ka tu atzīsti, ko Tas Kungs Cebaot nodomājis par Ēģipti.
13
Coana virsnieki ir palikuši par ģeķiem, Novas virsnieki pievīlās un Ēģipti paved uz maldīšanos viņas cilšu galvas.
14
Tas Kungs pār viņiem izlējis maldu garu, ka tie apmāna Ēģiptiešus visā viņu darīšanā, un šie kā piedzērušies vārtās savos vēmekļos.
15
Un tad Ēģiptiešiem nekāds darbs neizdosies, ne galvai, ne astei, ne celmam, ne zaram.
16
Tai dienā Ēģiptieši būs kā sievas un bēdāsies un baiļosies no Tā Kunga Cebaot paceltās rokas, ko viņš pret tiem paceļ.
17
Un Jūda zeme būs Ēģiptei par briesmām; kas viņu pieminēs, tas baiļosies no Tā Kunga Cebaot padoma, ko viņš pret tiem nodomājis.
18
Tai dienā piecas pilsētas Ēģiptes zemē runās Kanaāna valodu un zvērēs Tam Kungam Cebaot; vienu sauks Irhāeres (saules pilsēta, vai posta pilsēta).
19
Tai dienā Tam Kungam būs altāris Ēģiptes vidū un piemiņas stabs pie viņas robežām priekš Tā Kunga.
20
Un tas būs Tam Kungam Cebaot par zīmi un par liecību Ēģiptes zemē; kad tie brēks uz To Kungu apspiedēju dēļ, tad viņš tiem sūtīs Pestītāju un aizstāvētāju, kas tos atpestīs.
21
Un Tas Kungs sevi darīs zināmu Ēģiptei, un Ēģipte tai dienā To Kungu atzīs un viņam kalpos ar kaujamiem un ēdamiem upuriem un Tam Kungam solīs solījumus un tos nomaksās.
22
Un Tas Kungs sitīs Ēģipti, viņš to sitīs un dziedinās, un tie atgriezīsies pie Tā Kunga, un viņš no tiem ļausies pielūgties un tos dziedinās.
23
Tai dienā būs liels ceļš no Ēģiptes uz Asiriju, un Asirija ies uz Ēģipti un Ēģipte uz Asiriju, un Ēģipte līdz ar Asiriju kalpos (Tam Kungam.)
24
Tai dienā Izraēls būs tas trešais ar Ēģipti un Asiriju, par svētību virs zemes.
25
Jo Tas Kungs Cebaot tos svētīs sacīdams: svētīti lai ir mani ļaudis, Ēģipte un Asurs, manu roku darbs, un Izraēls, mana mantība.