A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Jesaja 181
Vai zeme, kur spārni žvingst, viņpus Kūsa upēm;
2
Tā sūta vēstnešus pār jūru un niedru laivās pār ūdeņiem. Ejat, jūs čaklie vēstneši, pie tautas, kas bijājama tālu tālu, pie tautas, kas pavēlētāja un saminēja, kam upes zemi dala.
3
Visi jūs pasaules iedzīvotāji un jūs ļaudis virs zemes, kad karogs taps izcelts kalnos, tad redziet, un kad trumete skanēs, tad dzirdiet!
4
Jo tā Tas Kungs uz mani sacījis: es turēšos klusu un skatīšos no sava mājokļa, kā karstums spiež saulei spīdot un padebesis raso pļaujama laika karstumā.
5
Jo priekš pašas pļaujas, kad ziedi noziedējuši un kad no ziediem ķekari jau ietekās, tad viņš stīgas nogriezīs ar dārza nazi un zarus atņems un nokapās.
6
Tie visi taps atstāti kalnu ērgļiem un zemes zvēriem, un tie ērgļi tur paliek pa vasaru un visi zemes zvēri tur mīt pa ziemu.
7
Tanī laikā Tam Kungam Cebaot nesīs dāvanas no tās tautas, kas lielu slaiku augumu, un no tās tautas, kas bijājama tālu tālu, no tās tautas, kas pavēlētāja un saminēja, kam upes zemi dala, uz to vietu, kur Tā Kunga Cebaot vārds, uz Ciānas kalnu.