A A A A A
Latvijas Bībele 1685

Jesaja 111
Un atvase nāks no Izajus celma, un zars no viņa saknēm nesīs augļus.
2
Un uz tā dusēs Tā Kunga Gars, gudrības un saprašanas Gars, padoma un stipruma Gars, atzīšanas un Dieva bijāšanas Gars.
3
Un salda smarža viņam ir Tā Kunga bijāšana. Un viņš netiesās pēc tam, ko viņa acis redz, un nesodīs pēc tam, ko viņa ausis dzird.
4
Bet viņš tiesās nabagus ar taisnību un spriedīs pazemīgiem tai zemē pēc patiesības un sitīs zemi ar savas mutes zizli un nokaus bezdievīgo ar savu lūpu dvašu.
5
Jo taisnība būs josta ap viņa gurniem, un patiesība būs josta ap viņa īkstīm.
6
Un vilks mājos pie jēra, un pardelis(pantēra) apgulsies pie kazlēna. Un teļš un jauns lauva un trekni lopi būs kopā, un mazs puisēns tos ganīs.
7
Govs un lāču māte būs kopā ganos, un viņu bērni gulsies kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērsis.
8
Un zīdāms bērns priecāsies pie odzes cauruma, un no krūts atšķirts bāzīs savu roku pūķa alā.
9
Ļauna nekur vairs nedarīs nedz noziegsies visā manā svētā kalnā; jo zeme ir pilna Tā Kunga atzīšanas, it kā ūdens apklāj jūras dibenu.
10
Un notiks tai dienā: pagāni vaicās pēc Izajus saknes, kas tautām stāv par karogu, un viņa dusas vieta būs godība.
11
Un notiks tai dienā: Tas Kungs otram kārtam atkal izstieps savu roku, sadabūt savu ļaužu atlikušos, kas būs atlikuši no Asura un no Ēģiptes un no Patrus un Moru zemes un no Elama un no Zineara un no Emata un no jūras salām.
12
Un viņš uzcels karogu pagāniem un sapulcēs Izraēla aizdzītos un Jūda izkaisītos no visiem četriem zemes stūriem.
13
Un Evraīma skaudība mitēsies, un Jūda pretinieki taps izdeldēti; Evraīms neapskaudīs Jūdu, un Jūda nespaidīs Evraīmu.
14
Un tie skries Vīlistiem uz pleciem pret vakara pusi, tie kopā aplaupīs tos iedzīvotājus pret rītiem, pret Edomu un Moabu tie izstieps savu roku, un Amona bērni tiem būs paklausīgi.
15
Un Tas Kungs izdeldēs Ēģiptes jūras mēli un cilās savu roku pret lielupi savā karstā dusmībā, un to sasitīs septiņās upītēs, ka ar kurpēm varēs iet cauri.
16
Un staigājams ceļš būs viņa ļaužu atlikušiem, kas būs atlikuši no Asura, it kā Izraēlim notika tai dienā, kad izgāja no Ēģiptes zemes.