A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 1

1
Ezaijas, Amoca dēla, parādīšana, ko viņš redzējis par Jūdu un Jeruzālemi Uzijas, Jotama, Akasa un Jiskijas, Jūda ķēniņu, dienās.
2
Klausāties, debesis, un ņem vērā, zeme, jo Tas Kungs runā. Bērnus es esmu uzaudzinājis un izvilcis, bet tie no manis atkāpušies.
3
Vērsis pazīst savu kungu un ēzelis sava kunga sili; Izraēls nepazīst, mani ļaudis nesaprot.
4
Vai tai grēcīgai tautai, tiem ļaudīm, kas grūti noziegušies, tam ļaundarītāju dzimumam, tiem bērniem, kas samaitājās; tie ir atstājuši To Kungu, nicinājuši to Svēto iekš Izraēla, nogriezušies atpakaļ.
5
Par ko jūs vēl vairāk būs sist, kad jūs vienmēr atkāpjaties? Visa galva ir vāja, un visa sirds nogurusi.
6
No pēdas līdz pat galvai tur nav veseluma, bet vātis un brūces un jaunas vainas, kas nav izspiestas nedz sasietas nedz ar eļļu mīkstinātas.
7
Jūsu zeme ir postaža, jūsu pilsētas ar uguni sadedzinātas, jūsu tīrumus, sveši ļaudis tos ēd, jums klāt esot, un ir posts, kā sveši ļaudis posta.
8
Un Ciānas meita atlikusi kā būdiņa vīna dārzā, it kā pieguļnieka vietiņa gurķu dārzā, kā aplēģerēta pilsēta.
9
Ja Tas Kungs Cebaot mums nebūtu atlicinājis kādu mazumu, mēs būtu kā Sodoma, mēs būtu it kā Gomora.
10
Klausiet Tā Kunga vārdu, Sodomas virsnieki, ņemiet vērā mūsu Dieva mācību, Gomoras ļaudis.
11
Kas man no jūsu upuru pulka? Saka Tas Kungs; es esmu apnicis aunu dedzināmos upurus un barotu teļu taukus, un vēršu un jēru un āžu asinis es negribu.
12
Kad jūs nākat parādīties manā priekšā, kas to no jums prasa, ka jūs saminat manus pagalmus?
13
Nenesiet vairs nelietīgu ēdamu upuri, tā man ir neganta kvēpināšana; jaunos mēnešus un svētdienas un draudzes sapulces es neieredzu, jūsu svētki ir blēdība.
14
Mana dvēsele ienīst jūsu jaunos mēnešus un jūsu svētku laikus. Tie man ir par nastu, es esmu piekusis tos panest.
15
Un kad jūs savas rokas izpletīsiet, es apslēpju savas acis no jums, un kad jūs daudz lūgšanas turiet, tomēr es neklausu, jo jūsu rokas ir asiņu pilnas.
16
Mazgājaties, šķīstaties, atmetat savus ļaunos darbus no manām acīm nost, nedarāt vairs ļauna.
17
Mācieties labu darīt, meklējat tiesu, atgriežat varas darītāju, izdodiet bāriņam tiesu, aizstāviet atraitni.
18
Tad nāciet nu, tiesāsimies, saka Tas Kungs: kad jūsu grēki tik sarkani būtu kā asinis, taču tie taps balti kā sniegs, un jebšu tie būtu kā purpurs, taču tie kļūs tāpat kā vilna.
19
Ja jūs gribēsiet un klausīsiet, tad jūs ēdīsiet zemes labumu.
20
Bet ja jūs liedzaties un turaties pretī, tad jūs no zobena tapsiet aprīti; jo Tā Kunga mute to runājusi.
21
Kā tā ticīgā pilsēta palikusi par mauku? Tā bija pilna tiesas, taisnība tur mājoja, bet nu slepkavas.
22
Tavs sudrabs ir tapis par sārņiem, tavs vīns ir jaukts ar ūdeni.
23
Tavi virsnieki ir atkāpēji un zagļu biedri; tie visi kāro dāvanas un dzenās pēc maksas; bāriņam tie neizdod tiesu un atraitnes sūdzība nenāk viņu priekšā.
24
Tādēļ saka Tas Kungs Kungs Cebaot, Izraēla Varenais: ak vai! Es iepriecināšos par saviem pretiniekiem, es atriebšos pie saviem ienaidniekiem.
25
Un es griezīšu savu roku pret tevi un tīrīšu kā ar sārmu tavus sārņus un nošķiršu visu tavu alvu.
26
Un es tev atkal došu soģus kā senāk, un padoma devējus kā vecos laikos. Pēc tam tu tapsi saukta taisnības pils, ticīgā pilsēta.
27
Ciāna caur tiesu taps izpestīta un viņas(dēli) atgriezīsies caur taisnību.
28
Bet tie pārkāpēji un grēcinieki visi taps satriekti, un kas no Tā Kunga atkāpjās, ies bojā.
29
Jo tie taps kaunā to ozolu dēļ, ko jūs bijāt iekārojuši, un jūs kaunēsities to dārzu dēļ, ko bijāt izredzējušies.
30
Jo jūs būsiet it kā ozols, kam lapas savīst, un kā dārzs, kam ūdens nav.
31
Tad varenais būs kā pakulas, un viņa darbs kā dzirkstele, un abi kopā degs un nebūs neviena, kas dzēš.
Jesaja 1:1
Jesaja 1:2
Jesaja 1:3
Jesaja 1:4
Jesaja 1:5
Jesaja 1:6
Jesaja 1:7
Jesaja 1:8
Jesaja 1:9
Jesaja 1:10
Jesaja 1:11
Jesaja 1:12
Jesaja 1:13
Jesaja 1:14
Jesaja 1:15
Jesaja 1:16
Jesaja 1:17
Jesaja 1:18
Jesaja 1:19
Jesaja 1:20
Jesaja 1:21
Jesaja 1:22
Jesaja 1:23
Jesaja 1:24
Jesaja 1:25
Jesaja 1:26
Jesaja 1:27
Jesaja 1:28
Jesaja 1:29
Jesaja 1:30
Jesaja 1:31
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66