A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ecclesiastes 101
Nosprāgušas mušas dara smirdam un rūgstam aptiekāra zāles; tāpat no lielāka svara nekā gudrība un gods ir maķenīt ģeķības.
2
Gudra vīra sirds ir pa viņa labo roku, bet ģeķa sirds ir pa viņa kreiso roku.
3
Un arī kad ģeķis pa ceļu staigā, tad viņam prāta trūkst, un viņš saka uz ikkatru, ka esot ģeķis.
4
Ja valdnieka dusmība pret tevi ceļas, tad neatstājies no savas vietas, jo lēnprātība klusina lielus grēkus.
5
Vēl ir ļaunums, ko pasaulē esmu redzējis, proti misēklis, kas ceļas no valdnieka.
6
Dažs ģeķis top celts lielā godā, un bagātie sēž zemajā vietā.
7
Es esmu redzējis kalpus uz zirgiem, un lielus kungus kājām tāpat kā kalpus.
8
Kas bedri rok, tas kritīs iekšā; un kas sētu ārda, tam čūska iedzels.
9
Kas akmeņus veļ, tas no tam dabūs sāpes; kas malku skalda, tas ievainosies.
10
Kad dzelzs ir nodilusi un viņas asmens netop tecināts, tad vairāk spēka jāpieliek; bet gudrība veicina darbu.
11
Kad čūska iedzēlusi, pirms apvārdota, tad vārdotājam peļņas nav.
12
Vārdi no gudra vīra mutes ir jauki; bet ģeķa lūpas pašu aprij.
13
Viņa mutes vārdu iesākums ir ģeķība, un viņa valodas gals ir neprātība un posts.
14
Ģeķis gan daudz runā, bet cilvēks nezin, kas notiks, un kas būs pēc viņa; kas viņam to teiks?
15
Ģeķa pūliņš to nogurdina, jo tas nezina ceļu uz pilsētu.
16
Vai tev, zeme, kam ķēniņš ir bērns, un kam lielkungi rīta laikā plītē.
17
Labi tev, zeme, kam ķēniņš ir cienījams, un kam lielkungi īstā laikā ēd, stiprināties un ne plītēt.
18
Caur kūtrību sijas gāžas, un aiz slinkām rokām namam pil cauri.
19
Dzīres top taisītas par prieku, un vīns ielīksmo tos, kas dzīvo, un nauda visu to gādā.
20
Nelādi ķēniņu savā sirdī, un nelādi bagātu savā guļamā kambarī, jo putni apakš debess aiznes to skaņu un ar spārniem skriedami izpauž to valodu.